Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Thamokue Cihat Ulus
ХЭКIЫПIЭ ДИIЭЩ ! ÇIKIŞ YOLUMUZ VAR !
05 Ocak 2016 Salı Saat 23:45


Япэрауэ Cherkessia.net  сайтым сызэрагъэблэгъам, сигупсысэхэр къывдэзгуэшын Iэмал къызэрызатам ипIкъиткIэ... Cherkessia.net м и унаФэщI гупым пщIэшхуэ яхузощI, я гупсысэ дахэхэр, псалъэм - гупсысэм къыщымынэу ягъэзэщIэФын къару Тхьэм къахилъхьэну саухъуэхъу.


ХЭКIЫПIЭ ДИIЭЩ !  Дунейпсом тэкъухьа-тракъухьа хъуа адыгэр нобэ дыкъыздэса увыпIэм... сыадыгэщ жызыIэ дэхтэнэ зыри  дегъэгупсысэ. Мы упщIэ гуащIэхэми  жейыншэу дыкъэгъанэ тлъэмыкIу дыщэIу. 


Адыгэу дыкъызтенэжыФыну пIэрэ? Лъэпкъыр дауэ къедгъэла хъуну? Дызэхэс лъэпкъышхуэхэм я БЗЭ я ХАБЗЭ хэм  ди щIэблэр диIэкIэ хэдгъэшыпсыхьыжмэ... ! Адыгэу дыкъэзгъэщIа Тхьэшхуэм... <<къыФхуэзгъэФэща Хабзэр, къыФIурыслъхьа Бзэр щIэФхъуэжам и щхьэусыгъуэр сыт ?>> и упщIэм  зэ девгъэгупсыс ! Сыт хуэдэ жэуап еттыжыФын !?  Ди япэ ита нэхъыжьыФIхэм къратащ а гупсысэ кухэм и жэуапыр ХЭКIЫПIЭ м и гъуэгур къытхуагъэнахуэу...! ''АЛЫХьЫМ ХУХИХА ЩЫТЫКIЭР ЗЭЗЫХЪУЭКIЫНУ ХУЕЖА ЦIЫХУР, ЦIЫХУМ И КIУЭДЫПIЭ ЛЪЫХЪУЭУ АРАЩ. 


АтIэ мыпсом дегупсысын хъумэ ХэкIыпIэм и гъуэгур зыщ , ари АДЫГЭ ХАБЗЭ м дэувэлIэжыныр аращ. ''ХАБЗЭ ЗДЭЩЫМЫIЭМ АДЫГЭ ЩЫIЭКЪЫМ'' жаIащ ди нэхъыжьыФIхэм. 


АДЫГЭ ХАБЗЭ р  кыэщIу жыпIэмэ... -ЦIыхум и напэр, и хуитыныгъэр, цIыхум я зэхэтыкIэр, дунейпсом хуиIэ щытыкIэр зыкIуэцIылъ гъащIэ мардэщ. Адыгэ Хабзэм я нэхъыщхьэри УНАФЭ щ ! УнаФэр АКЪЫЛ ЗЭХЭДЗЭЩ - ЗЭГУРЫIУЭЩ !!! - ''ЗЭГУРЫМЫIУЭ ЛЪЭПКЪЫМ ЛЪЭПКЪ IУЭХУ КЪЫХУЭIЭТЫНУКЪЫМ.'' Лъэпкъым зэгурымыIуэ къыхэзылъхьэри лъэпкъым и БИЙЩ. Хабзэм ФIэкIыпIэ имыIэу, уебакъуэ мыхъуну япэдыдэ къэлэну дипащхьэ къригъэувэр; Уи ХЭКУ ФIыуэ плъагъун, уи хэкур пхъумэжын, а псом я нэхъыщхьэри уи псэ-уи мылъкукIэ Хэкум и хуитыныгъэм ухэлэжьэныр аращ. 


Дунейр къызригъэщIрэ Тхьэм къыбгъэдэкIа ДИНХЭМ, дунейпсом тет къэралыгъуэхэми япэ унаФэр аращ.


АткIэ псалъэр къыщедгъэжьам дгъэзэжынщи... ХЭКIЫПIЭР; Адыгэ лъэпкъым и къэкIуэнум дыщIэгупсысыр,  лъэпкъым и къэкIуэнум  дытегузэвыхьыр пэжмэ!  Ди адэжьхэр зытета гъуэгу захуэм ГУ КЪАБЗЭ кIэ дытэувэжыныращ. -''ЛЪЭПКЪ ГУБЗЫГЪЭМ ГУЗЭВЭГЪУЭ КЪЫЛЪЭIЭСЫМ, Я КУМ ДЭЛЪ НЫКЪУЭКЪУЭНЫР КЪАГЪАУВЫIЭРИ ЕМ ПОУВ.’’ жаIащ ди адэжьхэм. Лъэпкъыр къызредгъэлыФынур дэхтэнэ зы адыгэми ШЫIЭНЫГЪЭЩХУЭ зыхэдгъэлъу... Иджыры  адыгэ лъэпкъ Iущыгъэшхухэр ди пашэу... -Хъуну псэур зылIым зэрыхэмылъыр ... -ФЫГЪУЭ мрэ цIыхур зыгъэпыуд ищхьэ ФIэкIа Iуэху имыIэжу къэзгъанэ  ПЭГАГЪЭ мрэ зэрысымагагъэшхуэр... -уи гу иримыхьми уи лъэпкъэгъу уэлъэпауэ зэрымыхъунур... 


ФIыдыдэу зыгурыдгъэIуэжын зэрыхуейр...! кIэщIу жытIэнщи Адыгэ лъэпкъыр зы дыхъужын, ди хэкум и хутыныгъэр едгъэгъуэтыжын папщIэ! зыр адрейм дызрыхуэныкъуэр... нобэ мыхъуми пщэдей, дэ дымылъагъуми ди щIэблэм Хэкум и хуитыныгъэр зэралъагъужынур ди ФIэщ тщIыуэ дызэкъуэувэжын, дызщыгугъу-дзыхь зыхуэтщIу ди   ХЭКУ р лъэщ зэрытщIынум дытелэжьыхьын УНАФЭ къэтщтэФу зэрыадыгэ лъэпкъу ар зэрыдгъэзэщIэнум ГУ КЪАБЗЭ кIэ дыщIэкъуныр аращ АДЫГЭМ хэкIыпIэу диIэр.Тхьэм дригъэФIакIуэ.


****

Öncelikle Cherkessia.net sitesine davet ettikleri, düşüncelerimi sizlerle paylaşma fırsatı verdikleri için site yönetimine şükranlarımı sunar, grubun son derece önemli fikir ve düşüncelerinin yalnızca fikir aşamasında kalmayıp, onları hayata geçirebilme güç ve olanağını onlara bahşetmesini yüce Allahtan dilerim.


ÇIKIŞ YOLUMUZ VAR! Yeryüzüne dağılmış-dağıtılmış olan Adıgeler, gelmiş olduğumuz nokta itibariyle… ben Adıge'yim diyen her birimizi düşündürmekte, yüreğimizi acıtan şu derin sorular da uykularımızı kaçırmaktadır. Adıge olarak kalabilecek miyiz? Aidiyetimizi nasıl muhafaza edebiliriz? İçlerinde yaşadığımız büyük milletlerin dil - örf ve gelenekleri içerisinde gelecek nesillerimizi kendi ellerimizle eritir isek! Adıge olarak bizleri yaratan yüce Rabbimize; ‘’Sizlere layık gördüğüm Xabze, bahşettiğim Dilinizi hangi gerekçeyle değiştirdiniz’’ sualini bir düşünelim! Nasıl bir cevap verebiliriz? 


Bizden önceki değerli büyüklerimiz verdi o derin düşüncelerin cevabını ve çıkış yolunu bizler için aydınlatırcasına! ‘’Allah’ın kendisine tahsis ettiği aidiyeti değiştirmeye yeltenen insan, insanlığı yok etme arayışındadir’’ O halde genel anlamda düşünecek olursak çıkış yolumuz birdir, o da Adıge Xabze’mize yeniden iltica etmektir.’’Xabze’nin Olmadığı Yerde Çerkes Yoktur ‘’demiş değerli atalarımız.  


Adıge Xabze özetle; İnsan onurunu, İnsan hak ve hürriyetini, İnsanların yeryüzündeki diğer halklarla olan münasebetlerinin tamamını içinde barındıran yaşam biçimi ve kurallar silsilesidir. Adıge Xabze’nin ilk kuralı Wunafedir! Wunafe akıl birliğidir-uzlaşmaktır! ‘’Uzlaşamayan halk, ulusal çıkarlarını gözetemez‘’ Halkın arasına anlaşmazlık-nifak sokanlar da halkın düşmanıdır. 


Xabze’nin asla değişemez, çiğnenemez ilk kuralı; XEKU (Vatanını)  sevmek, onu korumak, her şeyden önemlisi de, canınla-malınla vatan’ın bağımsızlığı için çalışmak, mücadele etmektir.Kainatın yaradılışından günümüze kadar Allah katından indirilmiş olan ilahi dinler ve yeryüzündeki bütün Devletlerin ilk anayasa maddesi de odur.


Yeniden konuya başladığımız noktaya dönecek olursak, çıkış yolumuz; Adıge ulusunun geleceğini düşündüğümüz, ulusumuzun geleceği hakkındaki endişelerimizde samimi isek! Atalarımızın yürüdüğü doğru yola samimiyetle yeniden dönüş yapmamızdır. ‘’Zeki olan halk, tehdit ve tehlike ile karşı karşıya kalırsa, kendi aralarında ki sorunları bir kenara bırakıp düşmanın karşısına dikilir’’ demiş atalarımız. 


Halkın geleceğini kurtarabilmemiz için her birimizin büyük bir sabır ve anlayışla hareket ederek; Adıge milli (xabze) eğitimi etrafında kenetlenmeliyiz. Üstün meziyetlerin tamamının tek insanda mevcut olamayacağını -Kibir ve Haset’in Ulusumuzun yok oluşunu hızlandıran en acımasız hastalıklar olduğunu- yeniden-uzun uzun düşünerek anlamamız gerek. Benlik-Bencillik-Cehalet vs. konularında vicdanları harekete geçirmemiz gerekiyor. 


Kısaca özetlemek gerekirse, yeniden bir araya gelebilmemiz, bağımsız vatana sahip olabilmemiz için, birbirimize ihtiyacımızın olduğunu Bugün değil ise de yarın, bizler göremez isek te gelecek nesillerimizin anavatanımızın bağımsızlığına şahit-sahip olacaklarına yürekten inanarak birleşmek, şartlar ne olursa olsun aramızda güven ve itimat ortamını tahsis ederek anavatanımızı güçlü kılmak adına  tüm imkanlarımızı seferber etmek için karar alabilmeliyiz. 


Her birimizin samimiyetle maddi manevi tüm imkanlarımızı seferber ederek bu uğurda mücadele etmesidir biz Adıgelerin çıkış yolu. Allah yardımcımız olsun.   Bu yazı toplam 4931 defa okundu.

Ларис

сигуапэ джихьад. хъаркIэ

06 Ocak 2016 Çarşamba Saat 23:47
Mesut Özdemir

Sevgili Cihat Ulus abime selamlar, saygılar yüreğine sağlık!

06 Ocak 2016 Çarşamba Saat 22:26
SEMİH AKGÜN

Türkçe ve Çerkesçe olarak sitede ilk yazısı yayınlanan Cihat beyi kutluyorum.

06 Ocak 2016 Çarşamba Saat 11:11
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net