Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tegulan Yakup Temel
ГУЗЭВЭГЪУЭ
08 Temmuz 2020 Çarşamba Saat 22:40

1962 гъэм и гъатхэрат..


Илъэс 13 -14 хэм ит щ1алъэ ц1ык1ур Хьэпэщ1ей къыщыдэлъэдам шэджагъуэ нэужьыф1т, лэжьак1уэхэми я дэк1ыжыгъуэ хъуауэ..


Дыгъужьыкъуэк1э укъыщхьэдэхрэ Пок1эжьымк1э укъырек1уэк1мэ Хьэпэщ1ей узрыхуэзэнур къыжра1эти, Пок1эжым къэсу жыжаплъэу къуажэр щилъагъум гъуэгу зауэ зэрытетыр къыгур1ат. Бауэбапщэ хъуат Жамботей къызрыдек1рэ къаувэ1атэкъыми ..


Къуажэм нэсри ипэдыдэ зыхуэзам еупщ1ащ," Хьэж Амырхъанхэ я унэр дэнэдежк1э? '' жери.


" Мис мо мэжджытымк1э к1уэ, узрынэсу ижьымк1э гъазэи ищхьэк1э дебгъэзеймэ абдежращ " жери ар жи1ащ зэупщ1ам, къуажэку лъэныкъуэр иригъэлъэгъурэ..


Щ1алэ ц1ык1ур жэрыжэк1э Жьэж Амырхъунхэ я бжэ1упэм щы1улъэдам пщ1энт1эпсыр къежэхт..


" Уэ т1асэ къэтыс, хъер ухъу, л1о къэхъуар ? " жери игъэт1ысащ мо гузэвэгъуэ зытелъ щ1алэ ц1ык1ур и адэшыпхъу Хуэмей..


" Бехьри л1ы иук1ащ...".. Еша-ел1ати къыхудэшеижьтэкъым..


" Дыунэхъуащ..хэт ? ''


''Щоджэнхэ я щ1алэ "


Хъыбар гуауэр къэсхьэ щ1элэ ц1ык1ур сыхьэтит1 ипэ Марашлы къуажэм къыдэк1ри Къэрхьэлакъ (Мэртазей ) ибгъумк1э 1утурэ Жамботеижьым ежахат абы щынысэ и адэшыпхъу Джэриджэ Шехьназ илъагъуу къэхъуар жыри1эну..


Жыри1энур жыри1эщ, мыт1ысу Жамботей къыдэк1ыжри Хьэпэщ1ей дэс адрей и адэшыхъу Хуэмей хуэзат. Абы иужьи, Бешкъэзакъхьэблэ к1уэнут К1энэт1хэ ис Бабий жыри1эну Джэриджэхэ ящхьэ къырик1уар..


Сытыт къыщыхъуар Марашлы къуажэм ныт1э?


Зы махуэ ипэ, икынды нэмэзыр ящ1у мэжджытым къыщ1эк1ыжауэ, сыт зыпаубыдами, Джэрыджэхэрэ Щоджэнхэрэ ящыщ щ1алит1 зыщ1охьэ зозауэри ящхьэр къызэрогъаукъутэх ..


Ныт1э щхьэфэр у1эгъэ хъумэ 1ейуэ лъы къожкъэ, и къуэшым ищхьэ зыгуаудам лъыпсыр къежэху щылъагъум, къаук1э къыф1ощ1 мэгужъейри, Джэриджэ Бехьри Шоджэнхэ я щ1алэр к1эрахъук1э йоуэри еук1..


Зэрыжа1эуэ, мывэ зыхэлъым мывит1 пэтрэ зоудэк1къэ, ныт1э зы къуажэ зы жылэу ущыдэск1э зыгуэри зэнт1э1унщ, зыгуэри зыщыхьэнщ, зыгуэри зэзэуэнщ ауэ, адыгэ къуажэхэм зэрызыхэ ф1эк1а къулейц1ык1ук1э л1ыук1 къыдэхъухьтэкъым, зыщыхьэ , зэзауэ , зэрыук1 хуэдэхэр, апхуэдэхэр зэик1 зыщымыщ1э гъуэнэгъу тырку къажэхэм хуэмыдэу..


Псоми ягъэщ1эгъуащ Марашлы мыпхуэдэ зы 1уэху къызэрыдэхъухьар. Ягъэщ1эгъуэнтэкъэ, икъук1э къуажэ зык1элъык1уэт Марашлы, ф1ыуэ зэрылъагъуу, ц1ыхухэр нэжэгужэу, зы унафэ къыздащтэфу. Узуняйлэм я нэхъ къуажэф1хэм ящыщт, 1эгурэ, джэгурэ, гушы1эрэ дэлъу..

Нысашэ сыт дэмытми зы щхьэусыгъуэ

ящ1ынти щ1алэгъулэр пщхьэщхьэхэм зыхуэсыурэ "делэ джэгу " ящ1у гущы1эжу зыхэсынхэт..


Апхуэдэт Марашлыр..


Ер вы бжакъуэм къок1 жа1а, апхуэдизу зэнэ- зэпсэу щытхэу пэтрэ, даурэ хъууэ мыпхуэду зы 1уэху гууз къыдэхъухьа хъуат мы къуажэф1ым?


Зэрыжа1амк1э зыук1ари яук1ари, т1урик1 ф1ыуэ зэрылъагъуу зэныбжьэгъуф1т. Къэк1уатэ - нэк1уатэт къысхэк1ар, хьэурэ щ1ы зыпапбыдэуэ арат, сытми, зы зимыуасэ зыгуэр т1эк1ук1э лъэпкъит1ыр зебий-зэхулей, къуажэ хъарзынэри зыхэкъута хъуат..


ХЪыбар гуауэр Хьэпэщ1ей къэсхьа ц1алэ ц1ык1ур Бешкъэзакъхьэблэ дэс и адэ шыпхъушхуэ Бабийи къэхъуар жыри1энути, т1эк1у едзакъэри, Хуэмей деж щ1агъуэ щымысу тэджыжащ..


Сытыт нэхъыжьы1уэ зыгуэр къысхамыгъэк1ыу зы щ1алэ ц1ык1у къыщ1ырагъэжьар хъыбарегъащ1эу?


Къуажэхэм зыщыхьэ зэзауэ зыгуэр къыдэхъухьмэ адыгэ ц1ыхубзхэр я ц1ыхухъухэр 1эжьэгъуу я1ыгъынт ф1эк1а гъунэгъу тырку къуажэхэм хуэду ц1ыхубзыр япэ иту зэзауэм хэлъадэнхэтэкъым..


Адыгэгъэмк1э сыт щыгъуэй аракъэ, ц1ыхухъухэр ц1ыхубз къыщыту, ц1ыхубз къыдэхьэу зэзэуэнри, адыгэ ц1ыхубзыри л1ы зэзауэ хэзырхьынри емык1ущхуэт. Хэзырхьын дэнэ къэна, зык1ырашыжын, зытырагъэужьын, зытырагъау1эф1эжынрат зыпылъхэр..


Марашлы къыдэхъухьа зэзауэ нэужьми ц1ыхубзхэм я ц1ыхухъухэр я унэхэм щ1ашэжат къыщ1амыгъэк1ыу я1ыгъуу, 1уэхур нэхъри хыремык1уатэ, нэхъри къыщ1ыремплъэж жари..


Л1ыхэр къыщ1эмк1ыф щыхъум, нэгъуэщ1 къуажэхэм дэс я благъэ я 1ыхьлыхэм къэхъуахэр ирагъэщ1эну а щ1алэ ц1ык1ур ягъэ1ущри гъэпщк1уауэ къыдагъэк1ат Джэрыджэхэ, Жамботей , Хьэпэщ1ей , Бешкъэзакъхьэблэ, къуажищым ягъэк1уэну..


Арщхьэк1э 1уэхур абдежым къыщынатэкъым , иужьым аргуэру къысщ1эрыуэжри зилъэсым и к1уэц1ым лъэпкъит1ми щыщу л1ипл1 хэк1уэдат къатепсыхьа мы бэлыхьэшхуэм..


Джэрыджэхэрэ Шоджэнхэрэ я зыхуаку къыдэхъуа мы 1уэху гуауэм хуэдэ Узуняйлэм ипэм зэи къыщыхъуатэкъым.


Жылагъуэм илъащ зыкъомрэ мы хъыбарыр, дау хъун дау тщ1эн жа1эурэ иргузавэурэ..


Жылэр зыгъэп1ейтей мы 1уэхур зыблахын, зытырагъэу1эф1эжын я мураду жылэ унафэй щащ1ат Къэрхьэлакъ къуажэм ауэ щ1агъуэ зырик1 къик1акъым абыи..


Хъунур хъуат, Марашлы 1эф1 къыдэнэжатэкъым абы иужьк1э. Зэрыз т1урыт1ыурэ унагъэхэр къуажэм дэ1эпхъук1ащ, хэтыр Къайсэр, хэтыр Анкъара, хэтыр Истамбыл к1уэри апхуэду икъухьауэ къэнажащ а къуажэ хъарзынэр..


Bu yazı toplam 1206 defa okundu.

Bu yazıya yorum eklenmemiştir.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net