Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Черкессия илъэпкъыпсэхэм хэкурысхэм афэ
14 Eylül 2010 Salı Saat 10:39
Урысыем цIыф пчъагъэу исым икIэтхыкIыжьынэу чэпыогъу мазэм щыкIощтым бэп къыфэнагъэр. Зы мазэ нэуж кIэтхыкIыжьакIохэм шъузщыщ лъэпкъымкIэ къышъоупчIынхэу зыкъышъуфагъэзэщт.

Шъо акъыл шъодгъэгъотын гухэлъ тиIэкIэ арэп. Непэ, джыри  хэку тиI тэIошъумэ, ар, сыдырэ къиныгъуи зыпэкIэкIыгъэхэу хэкум щыпсэурэ адыгэхэм къызэрэдахыгъэр тэшIэ ыкIи шъори хъурэ-шIэрэ пстэуми гу зэралъышъутэрэм тыщыгъуаз.

ШъушIэн фаеу тызыфаер ары; бэ шIагъэу тышъупэкIэрэплъы ыкIи «Черкессием ихэкупсэхэу» зытлъытэжьынымкIэ гушхуагъэ къытэзытырэри шъоры. Мыщ дакIоу шъо кIуачIэу къытэшъутырэм ишIуагъэкIэ хэкумрэ хэхэсымрэ азфагу лъэпкъ гупшысэм фэгъэхьыгъэу зэпхыныгъэ пытэ илъы хъуным тыдэлажьэ.

ЦIыфхэмрэ лъэпкъхэмрэ я гъэшIэ гъогу, мэхьанэшхо зи1э къэгъэзап1эхэр, мафэхэр ык1и нэгъэупIэпIэгъу уахътэхэр къафыкъокIэу къыхэкIы. Ащ фэдэ уахътэр къызысырэм, лъэпкъым ыпэ итэу кIэщакIо фэхъухэрэм аIощт-ашIэщтхэм, ахэр зэрэзекIощтхэм мэхьанэшхо яIэ мэхъу. Мы гупшысэ-зэхашIэм тыкъыпкъырыкIызэ къэтIонэу тызыфаер, къэблагъэрэ кIэтхыкIыжьыным Адыгэ – Чэркэс лъэпкъым пае мэхьанэ ин иIэу тш1ош1ы.

Тятэжъмэ лъэпкъгъэкIод къязышIылIэу ахэр яхэку изыфыгъэхэм, хэкум къинэжьыгъэ тIэкIоу шъори купитфэу шъуаугощыгъ. Тэри титарихърэ тихэкурэ адытиIэ зэпхыныгъэр зэпаутышъ, тызэпэIапчъэ ташIыгъагъ. Непэ лъэпкъэу тыщыIэным, тинеущырэ мафэрэ зыфэдэщтым фэгъэхьыгъэу тиIэ щынагъор;  джа тызэрэзэрэугощыгъэр, тызэрэзэкIэрычыгъэр ары.

Тэ Абдзахэхэр, Къэбартаехэр, Шапсыгъэхэр, Убыххэр, Бжъэдыгъухэр, КIэмгуехэр... зэкIэ Адыгэхэр зы лъэпкъэу тызэрэщытым, тэ «Адыгэ»кIэ тызэджэжьы пэтми нэмыкIхэр «Черкес»кIэ къызэрэтаджэхэрэм; тятэжъхэми Черкес лъэпкъ гупшысэм дырагъаштэу яхэку ЧеркессиекIэ зэреджагъэхэм шIошъхъуныгъэ афытиI.

Мы кIэтхыкIыжьыным тэ къызэрэтэупчIыщтхэр непэ «ты хэт?» къодыер арэп, къэкIощт лъэхъаным тызэрэхъущтыр, тыхъунэу тызыфэещтыри ары. Арышъ, кIэтхыкIыжьын Iофтхьабзэр екIокIыфэ мы итэкъухьагъэ шIыкIэ-гъэпсыкIэм тызэрэфэмыер, зэкIэми зэдатштэу «Тызэрэадыгэр, Тызэрэчеркес»ыр имыкIыжьынэу гум-шъхьэм идгъэтIысхьан, зы лъэпкъ тыхъужьынэу тызэрэфаер зэрэдунаеу щыдгъэIун фае.

Ары! КIэтхыкIыжьыным е адыгейцэу, къэбэртаеу, шапсыгъэу ... зыщядгъэтхынышъ, тызэритэкъухьагъэр ыкIи Урыс, Тырку, Араб тызэрэхъужьыщтыр къэдгъэлъэгъощт е зэкIэми тызылъэпкъ - тыадыг, тычеркес тIонышъ, зы лъэпкъ тыхъужьыным игъогу тытеуцощт.

ТынаIэ къышъутет!

Тилъэпкъы ипащэхэр, тихабзэ IофшIапIэхэр, ШIэныгъэхэмкIэ Урысие Академием зы лъэпкъэу тызэрэщытыр къыкIиIотыкIыжьыгъэ пэтзэ Дунэе Адыгэ Хасэмрэ Тиреспубликэхэм япащэхэмрэ мыщ фэдэ мэхьэнэ ин зиIэ Iофыгъом ыдэжькIэ гугъуемыл1ыхэу зи къызэрамы1орэр, ари пакIошъ тицIыфхэм ашъхьа нахь къызэIагъэхьау зэрэдезэкIохэрэр лъэшэу тэгъэшIагъо ыкIи тилъэпкъыр лъэпкъ хъужьыным пае мы лъэубэкъоу тарихъ мэхьанэ ин зиIэр шъудзынэу гугъапIэу тиIэр нахь ины шъушIынэу тышъущэгугъу.

Орэпсэу Адыгэ Лъэпкъым илъэпкъ банэр!

__________________________________________________________________________________

Черкессия.нет – www.cherkessia.net  
Черкес.нет –
www.cerkes.net
Памуккалэ университет икъафкъас ныбжьыкIэ куп

Хьапи Джэудэт
Тэгъулан   Екъуб
Хьапэе Эрхьан
Кип Имдат
КэкI Сюлеман
Хьабрацо Мурат
К
Iэнэт Рэджэп
Хьаткъо Щамис Ацумыжъу Хьилми
ХьакащIэ Эркан
Синдыкъу Эргун
Хьаткъо Урал
Мышъэ Берслан
Кıубэ Нурхьан
Чэтао Надир
АфэшIыжъ Рабиа
Кıубэ Дилара
Хъуадэ Аднан
Шъхьалахъо Рагып
Жадэ Умар
Губж Иляс
ЩэшI
ыкъо Мурат
Гугъожъу Гоксэл
Мамыщ Щыблэ
Нэхущ Бахьтияр
Мэмщэ Iокан
Кэбж Эмрэ
Тыгъужъ Дижан
Мэмщэ Озлэм
Кофы Фэрик
Отахь Идрис
Хьатыу Сабахьаттин
БрантIэ Сихьат
Усыхъу Тугъба
Мамыщ Дзэпщ
Губж Муждат
Арищ Бурджу
Натхъо Эмрэ
Мамыщ Нэщэ
Нэхущ Сэдат
К
lубэ Мэрвэ
Кlубэ Сэда
Едыдж Унус
Мэрэтыкъо Сюнет
Кlубэ Умар
Шъхьаркъо Кубилай
Натхъо Ибрахьим
Натхъо Тунджэр
Кlубэ Нургул
Чыназыр Инджи
Абазэ Бэтул
Ацон Кадир


Bu haber toplam 2943 defa okundu.


Bu habere yorum eklenmemiştir. İlk yorumu siz ekleyin.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net