Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TAR?H? ÇERKESYA’NIN BA?KENT? SOÇ?’DE OL?MP?YATLARA HAYIR!
13 Eylül 2011 Salı Saat 00:53

Cumhuriyetlerimizin ve resmi kurumlar?m?z?n a??zlar?n? aç?p tek kelime etmedikleri 2007 y?l?nda göstermi?ti bu onurlu tepkiyi Dmitrij Kokorew. Toplumumuzda önce ABD’de ya?ayan soyda?lar?m?z bozdular sessizli?i. Bayrakla?t?rd?klar? “No Sochi” slogan? h?zla yay?ld?, di?er diaspora ülkelerinde ya?ayan Çerkeslere ula?t? ve atalar?m?z?n soyk?r?mdan geçirilip vatanlar?ndan sürgün edildiklerinin dünyaya tan?t?lmas?n?n, Çerkesya’y? sahiplenmenin ve Çerkes ulusal bilincini geli?tirmenin önemli kilometre ta?lar?ndan biri oldu.

Elbette vatan?m?z?n e?siz do?al güzelliklerinin tahrip ediliyor olmas? asla kabul edilemezdi; ama Soçi bizim ac?lar?m?z?n gömüldü?ü ve gelecek umutlar?m?z?n yeniden ye?erece?i ba?kentimizdi, anavatan?m?z?n kalbiydi. ?imdi atalar?m?z?n kemikleri üzerinde böyle bir etkinlik örgütleyerek Çerkes halk?na ve an?lar?na sayg?s?zl?k ediyor; gelecek umutlar?n? bitirmek istiyorlard?.

Zaten Rusya Federasyonu’nda çok daha uygun yerler varken k?? olimpiyatlar? için Soçi’nin seçilmi? olmas?n?n alt?nda politik nedenler yatmaktayd?. RF, son y?llarda, 2018 Dünya Futbol ?ampiyonas? dahil, neredeyse bütün uluslararas? etkinliklere Soçi’yi bir biçimde dahil ediyor; ba?ta Putin olmak üzere devlet görevlileri yabanc? ülkelerin temsilcileriyle resmi görü?melerini Sochi’de yap?yor; böylece dünya kamuoyunun zihnine Soçi ve Rusya’y? birlikte kaz?maya çal???yorlard?.

Bunlar?  yaparken bir yandan da tarihi çarp?t?p Soçi’nin vatan?m?z?n kalbi oldu?unu inkar ediyor; uyduruk iddaalarla bunun izlerini silmeye çal???yor; topraklar?m?zda gelip geçici olanlar?, misafirimiz olmu? halklar? ve hatta atalar?m?z?n katillerini dahi dünyaya Soçi’nin gerçek sahipleri diye lanse ederken; biz Çerkeslerden tek kelimeyle olsun sözetmiyorlard?.

Tüm bunlara sessiz kal?nmamal?, mutlaka tav?r al?nmal?yd?!

Ama statükocu kurumlar?m?z, geleneksel örgütlenmelerimiz ve RF ile ç?kar ili?kileri içerisinde olan çevreler bizleri bu konuda da yan?ltmad?lar: Ya sessiz kald?lar, ya da son günlerde oldu?u gibi “Soçi’de Olimpiyatlara Evet” deme kuyru?una girdiler.

Sochi’de olimpiyat oyunlar?n?n düzenlenmesine kar?? olanlar?; tarihine ve gelece?ine sahip ç?kan yurtseverleri “küçük-a??r? bir az?nl?k” gibi göstermeye çal??anlar ne kadar yan?ld?klar?n? yak?nda anlayacaklar!

Bütün kurumlar?m?z?, politik gruplar?  ve duyarl? herkesi tüm dünya Çerkesleri aras?nda önyarg?s?z bir i?birli?i ve e?güdüm sa?layacak “Çerkesya’n?n Tarihi Ba?kenti Sochi’de Olimpiyatlara Hay?r Platformu”nda biraraya gelmeye ve  “2014 Soçi K?? Olimpiyatlar?”na kar?? ç?kman?n, Çerkes Soyk?r?m?n?n ve Çerkesya’n?n dünyaya tan?t?lmas?n?n bir arac? olaca?? bilinciyle “Sochi’de Olimpiyatlara Hay?r” kampanyas?n? yükseltmeye ça??r?yoruz. 

Ya?as?n Çerkes Kalma Mücadelemiz

Ya?as?n Çerkesya

Çerkesya Yurtseverleri


Bu haber toplam 4149 defa okundu.


Basbiy Enis

bi internet sitesinde, Adigey deki birisiyle bu konuda yap?lan bi söyle?i dinlemi?tim.?u an söyle?i yap?lan ki?inin ad?n? aradan uzun zaman geçti?i için unuttum ama sölediklleri akl?mda kalm??t?.?unlar? söylemi?ti olimpiyatlar?n bölge insan?na getirece?i maddi faydadan, bunlar?n diasporan?n dikkatinden kaçt???ndan falan bahsediyordu.Zannedersem herhalde bölge insanlar?da böyle dü?ünüyordur.Onlara kat?ld???m için bunlar? yazmad?m bu yaz?yla alakal? oldu?u için payla?mak istedim. Anavatandaki birisinin görü?üyle diasporadakinin görü?ünün neden çeli?ti?i ortaya ç?k?yor MADD?YAT..Benim bu olaydan anlad???m ç?kar yüzünden diasporayla anavatan insan? ters dü?ebiliyor olay her iki taraf?da ilgilendirsede.Bence diaspora anavatandan ne kadar mal mülk sahibi olursa ne kadar ba?lar? güçlendirirse oran?n fiziksel anlamda bir parças? olursa i?te o zaman sözümüz tam manas?yla geçer kale al?n?r.Öbür türlü orda bi çak?l? çivimiz bile olmadan \\\'\\\'vay ?u yap?lmas?n bu yap?ls?n \\\'\\\'dersek anca dedi?imizle kal?r?z yapt?r?m gücümüz olmaz BENCE.

15 Eylül 2011 Perşembe Saat 14:36
abzegh sinem

Politik bir foto olarak gerçekten çok güzel. say?n Deguf biliyorsunuz ki foto?rafç?l???n o alan? çok ba?ka bir vizör gerektiriyor.
Ama bu kareye do?al politik foto diyebiliriz herhalde.

14 Eylül 2011 Çarşamba Saat 19:24
DEGUF Gamze

Yukardaki foto?raf süper. Alt?nda yaz? bile olmasa konu ba?l???n?n resmini tam isabetli vermi?.

13 Eylül 2011 Salı Saat 14:46
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net