Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Çerkes Soykırımının 158. Yılı ve Söyleyeceklerimiz!
20 Mayıs 2022 Cuma Saat 15:46
Çerkes Soykırımının 158. Yılı ve Söyleyeceklerimiz!
 
Fotoğraf açıklaması yok.
 
2011 Mayıs ayında açılışı yapılan Çerkes soykırımı anıtı. Gürcistan / Anaklia. 
 
Çerkes halkı 158 yıl önce, Çarlık  Rusya'sı emperyalizmi tarafından tarihi topraklarından soykırıma uğratılarak sürgün edildi!
 
Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nün, yıldönümünde Rusya, bağımsız ve egemen bir devlet olan Ukrayna topraklarını, daha önce yaptığı gibi, yeniden işgal etme teşebbüsünde bulunuyor! 
 
Adeta Ortaçağ'dan günümüze fırlamış bir devlet olan Rusya, savaşı, etnik temizliği, soykırımı ve  komşularına ait toprakları işgal etmeyi tercih ediyor!
 
Modern dünyayı, enerji bağımlılığı ile rehin aldığını düşünen Rusya, dünyanın gözü önünde etnik temizlik suçları işlemeye devam ediyor! 
 
Ancak Ukrayna'nın çetin direnişi karşısında, defalarca ispat edildiği gibi, gücünün son derece kırılgan olduğu, su götürmez bir şekilde ispatlandı!
 
Ukrayna topraklarının işgali ve masum sivil halkın Rusya tarafından kasıtlı bir şekilde etnik temizliğe ve soykırıma tabi tutulması, şehirlerin yıkılması, Çerkes halkının çok önce tecrübe ettiği bir trajedidir! 
 
Zira Çerkes Halkı ve Çerkesya bundan 158 yıl önce Rusya'nın etnik temizlik maksadıyla gerçekleştirdiği soykırım ve sürgün suçlarının mağdurlarıdır!
 
21. yüzyılda Rusya'nın, bütün dünyanın gözleri önünde aynı suçları işlemeye devam etmesine nihayet uluslararası toplum engel olmaya teşebbüs ediyor!
 
Böylelikle uluslararası toplum, Rusya'nın diğer suçlarına da odaklanmış ve Çerkes Soykırımı göze batan bir noktaya yerleşmiştir!
 
Çerkes Halkı'nın dostu Gürcistan Devleti, Çerkes Soykırımını resmi olarak 2011 Mayıs ayında tanımıştır!
 
Uluslararası toplumun diğer üyelerinin de Çerkes Soykırımı'nı resmi olarak tanıyacaklarından şüphemiz yoktur!
 
Bilindiği gibi, Çerkes sürgün ve soykırımının dünya devletlerinin parlamentolarında tanınması için Çerkesya Yurtseverleri'nin girişimiyle başlatılan soykırımı tanıtma sürecinde sırasıyla, Ukrayna, Polonya, Litvanya, Estonya, Moldova, Romanya ve Finlandiya parlamentolarına 2014 yılından başlayarak 2015 sonuna kadar resmi başvurular yapılmıştır!
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3371
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3376
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3386
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3389
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3394
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3396
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3397
 
Bu sene küresel Çerkes dünyasında 18 Mayıs'ta iki parlak fiili girişim olmuştur. Birisi, Avrupa Parlamentosunda yapılan Çerkes Soykırımı oturumu, diğeri ise İsrail Çerkeslerinin İsrail Parlamentosu olan Knesset'e Çerkes Soykırımını anlatmalarıdır!
 
21 Mayıs'ı örtmeye çalışan Rusya, dört bir koldan, Çerkes Soykırımı ve Etnik Temizlik suçunu karartmaya çalışıyor; içerisinde Çerkes Soykırımı ve Sürgünü sözcükleri geçirmeden "21 Mayıs Anma Günü" olarak adlandırılan etkinliklerle sönümlendirme çalışmaları yürütüyor!
 
Rusya günümüzde Çerkes Sorunu'nu dile getiren kişilere karşı NATO, Batı, Amerika Birleşik Devletleri gibi gerekçelerle retorikler üretiyor, ancak bu retorik küresel Çerkes dünyası nezdinde imha olmuştur!
 
Dünyanın dört bir yanına dağılmış Çerkes Diasporasını asimile olmuş, zayıf bir topluluk olarak göstermeye ve artık bu işin sona erdiği izlenimi yaratmaya çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaktır!
 
Çerkes kimliği, zayıf bir kimlik değildir ve Çerkes kimliğinin, diasporada dimdik ayakta durması Rusya'yı ve onun işbirlikçilerini rahatsız ediyor! 
 
Onlarca ülkeye dağılmış ve modern uluslararası topluma bütünüyle entegre olmuş Çerkeslerin, kendi topraklarını, bayraklarını ve devletleri Çerkesya'yı hiçbir zaman unutmamaları Rusya için halâ bir kâbustur!
 
Hiç şüphe yoktur ki, Çerkesya kendi toprakları üzerinde yeniden var olacaktır, bu tarihi ve coğrafi bir zorunluluktur!
 
Yaşasın Çerkes Halkı, yaşasın Çerkesya!
 
 
Çerkesya Yurtseverleri/ Cherkessia. net Yayın Kurulu.
 
20 Mayıs 2022
 
***
 
158 лет геноциду черкесов и то, что мы скажем!
 
Черкесский народ был депортирован со своих исторических земель империализмом царской России 158 лет назад путем геноцида.
 
В годовщину Геноцида и депортации черкесов, Россия, как и прежде, пытается вновь оккупировать территорию Украины, независимого и суверенного государства!
 
Россия, как будто государство, возникшее от Средневековья, предпочитает войну, этнические чистки, геноцид и оккупацию земель своих соседей!
 
Россия, которая думает, что взяла в заложники современный мир зависимостью энергии, продолжает совершать преступления этнических чисток на глазах у всего мира!
 
Но перед грозного сопротивления Украины, как это неоднократно доказывалось, ее мощь однозначно оказалась чрезвычайно хрупкой!
 
Оккупация украинских земель, преднамеренная этническая чистка, геноцид мирного населения со стороны России и разрушение городов – это трагедия, которую давно пережил черкесский народ!
 
Потому что черкесский народ и Черкесия – жертвы геноцида и депортации, совершенных Россией в целях этнических чисток 158 лет назад!
 
В 21 веке мировое сообщество, наконец, пытается помешать России продолжать совершать те же преступления на глазах у всего мира!
 
Таким образом, международное сообщество сосредоточилось на других преступлениях России, и Геноцид черкесов занял видное место!
 
Грузинское государство, который является другом черкесского народа, официально признало Геноцид черкесов в мае 2011 года!
 
Мы не сомневаемся, что и другие члены международного сообщества официально признают Геноцид черкесов!
 
Как известно, с 2014 по конец 2015 года в парламенты Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Молдовы, Румынии и Финляндии подавались официальные обращения в процессе пропаганды геноцида, инициированного патриотами Черкесии для признание черкесского депортации и геноцида в
парламентах мировых государств.
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3371
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3376
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3386
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3389
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3394
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3396
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3397
 
В этом году 18 мая в черкесском мире было две блестящих инициативы. Одним из них была сессия Геноцида черкесов, которая проходила в Европейском парламенте, а другим было представление израильскими черкесами Геноцида черкесов в израильском парламенте, Кнессете!
 
Пытаясь скрыть 21 мая, Россия и пытается хоронить Геноцид черкесов и этническую чистку в темноте; она проводит мероприятия под названием «День памяти 21 мая», не упоминая слов «геноцид черкесов и депортация».
 
Сегодня Россия производит риторику против тех, кто озвучивает Черкесский вопрос по таким причинам, как НАТО, Запад, США, но эта риторика уничтожена в глазах черкесского мира!
 
Те, кто попытаются представить разбросанную по миру черкесскую диаспору как ассимилированную, слабую общину и создать впечатление, что с этим покончено, будут разочарованы!
 
Черкесская идентичность – не слабая идентичность, и тот факт, что черкесская идентичность возвышается в диаспоре, беспокоит Россию и ее пособников!
 
Для России до сих пор кошмар, что черкесы, разбросанные по десяткам стран и полностью интегрированные в современное международное общество, никогда не забывают свою землю, флаг и государство!
 
Нет сомнения, что Черкесия вновь будет существовать на своей территории, это является исторической и географической необходимостью!
 
Да здравствует черкесский народ, да здравствует Черкесия!
 
Патриоты Черкесии / редакционная коллегия Cherkessia.net.
 
20 мая 2022 г.
 
***
 
The 158th Anniversary of the Circassian Genocide and What We Will Say!
 
The Circassian people were exiled from their historical lands by the imperialism of the Tsarist Russia 158 years ago by genocide.
 
On the anniversary of the Circassian Genocide and Exile, Russia is attempting to reoccupy the territory of Ukraine, an independent and sovereign state, as it has done before!
 
Russia, a state that sprang from the Middle Ages to the present day, prefers war, ethnic cleansing, genocide and occupying the lands of its neighbors!
 
Russia, which thinks that it has taken the modern world hostage with its energy addiction, continues to commit crimes of ethnic cleansing in front of the world!
 
But in the face of Ukraine's formidable resistance, as has been proven over and over again, its power has been unequivocally proven to be extremely fragile!
 
The occupation of Ukrainian lands and the deliberate ethnic cleansing and genocide of innocent civilians by Russia, the destruction of cities is a tragedy that the Circassian people have experienced long ago!
 
Because the Circassian People and Circassia are victims of genocide and exile crimes committed by Russia for ethnic cleansing 158 years ago!
 
In the 21st century, the international community is finally trying to prevent Russia from continuing to commit the same crimes in front of the whole world!
 
Thus, the international community focused on Russia's other crimes, and the Circassian Genocide took a prominent place!
 
The Georgian State, friend of the Circassian People, officially recognized the Circassian Genocide in May 2011!
 
We have no doubt that other members of the international community will also officially recognize the Circassian Genocide!
 
As it is known, official applications were made to the parliaments of Ukraine, Poland, Lithuania, Estonia, Moldova, Romania and Finland, starting from 2014 until the end of 2015, in the process of promoting the genocide initiated by the Patriots of Circassia for the recognition of the Circassian exile and genocide in the parliaments of the world states.
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3371
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3376
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3386
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3389
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3394
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3396
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3397
 
There were two brilliant initiatives on May 18 in the Circassian world this year. One was the Circassian Genocide session held in the European Parliament, and the other was the Israeli Circassian presentation of the Circassian Genocide to the Israeli Parliament, the Knesset!
 
Trying to cover up May 21, Russia is trying to obscure the Circassian Genocide and Ethnic Cleansing; without mentioning the words Circassian Genocide and Exile, it carries out activities called "21 May Remembrance Day".
 
Today, Russia produces rhetoric against those voicing the Circassian Question for reasons such as NATO, the West, the United States, but this rhetoric has been destroyed in the eyes of the global Circassian world!
 
Those who try to portray the Circassian Diaspora scattered around the world as an assimilated, weak community and create the impression that this is over will be disappointed!
 
Circassian identity is not a weak identity, and the fact that the Circassian identity stands tall in the diaspora disturbs Russia and its collaborators!
 
It is still a nightmare for Russia that the Circassians, who have been dispersed in dozens of countries and fully integrated into the modern international society, never forget their land, flag and state, Circassia!
 
There is no doubt that Circassia will re-exist on its territory, this is a historical and geographical necessity!
 
Long live the Circassian People, long live Circassia!
 
 
Patriots of Circassia/ Cherkessia. net Editorial Board.
 
20 May 2022

 


Bu haber toplam 3264 defa okundu.


Semih Akgün

“Zira bir adam harita anlamaya muktedir olur da kıt’a-i Kafkas’a bir nazar eder ise, vücudunda bir damla Çerkes kanı bulunmadığı hâlde dahi isti’dâd-ı coğrafîsi hasebiyle gözlerini oradan ayırmamaya mecbur olur”.

Ahmet Mithat Efendi "KAFKAS" adlı eserinden. Kendisi de Çerkes/ Adığe olup, Hağur sülalesindendi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi Saat 13:44
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net