Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KUYOKO NALBİY (КЪУЕКЪО НАЛБЫЙ)
20 Temmuz 2015 Pazartesi Saat 22:04
 
 
 
Kuyoko Nalbiy 20 temmuz 1938’de Kunçukohable köyünde doğdu.
 
Orta öğrenimini bitirdikten sonra Orman işletmelerinde işçi olarak çalıştı.1962 yılında Adığe öğretmen enstitüsü filoloji fakültesini bitirdi.”Sosyalist Adığey” gazetesinde çalıştı.Daha sonraları öğretmenlik,gazetecilik yaptı.1991-1993 yıllarında “Ğuaze” gazetesi redaktörü olarak görev yaptı.1994 yılından itibaren “Samğur” adlı çocuk dergisini çıkardı.1996 yılından itibaren de Adığe basımevi redaktörü olarak görev yaptı.
 
Eserleri  1962 yılından itibaren yayınlanıyordu.
 
Adığece  yayınladığı kitapları:
 
“Yeryüzü yüreğimde dönüyor”-1968, “Kiraz ağaçları”-1971, “Sıcak kıyılar”-1973, “Kimdir gökyüzünü yukarı kaldıran”-1976, “Bir ışın,birses,bir tüy”-1981, “Yeryüzü ve gökyüzü hepimizin”-1983, “Kartopu çiçeği”-1985, “Elim ufuğa değiyor”-1987, “Kalbin ışığı,ruhun sıcaklığı”-1988, “Suyun götürdüğü höyük”-1991, “Güdük ve yumurta”-1992, “Adığeceyi kim iyi bilir”-1994 , “Kalp yaraları”-1995, “Seçme eserleri”-1998, “Muhammet peygamberin yaşamı ve bilimi”-1993, “Kara dağ”-2002.
 
Rusça yayınladığı kitapları :
 
“Umut dansı”-1982, “El ele dans”- 1982, “Yakındaki yıldız”-1984, “Soğutulmuş vişne”-1986, “Kara dağ”-1997, “Çocuklar için ev”-2000, “Ölülerin şarabı”-2002.
Kuyoko Nalbiy’in “Çocuk ve kötü ruh”, “Pşı-vork savaşı”, “Suyun götürdüğü höyük”, “Atalarımızın şarkıları”, “Savsuruko’nun ateşi”, “Yalvarıyorum beni defnedin”, “Vur benim sopamla” adlı piyesleri adığe tiyatrosunca oynandı.”Umudun alacakaranlığı” adlı sanat filminin senaryosunu yazdı.
 
Şekspir’in “Hırçın kız “,Goldoni’nin “Hanın sahibi”, Molyer’in “Tartuffe”, Gogol’un “Müfettiş”,Çehov’un “İvanov” adlı piyeslerini adığeceye çevirdi.
Şiir ve makaleleri “Durujba narodov”,”Studentiçeski meridian”, “Literaturnaya gazeta”, “Literaturnaya Rossiya” dergilerinde yayımlandı.Kimi şiirleri şarkı olarak bestelendi.Kimi şiirleri de Gürcüce,Bulgarca,Çekçe ve Türkçe’ye çevrildi.
 
Kuyoko Nalbiy “Adığe Cumhuriyeti saygın sanatçısı”ünvanı sahibidir.Adığe Cumhuriyeti edebiyat ödülünü almıştır. (2002).1974 yılından beri R.F.Yazarlar Birliği üyesiydi..
 
 
Not: Adıgey’de ki çocuk tiyatrosu Şığıjiy gurubunun seslendirdiği Kuyoko Nalbiy şiirinin linki: https://drive.google.com/file/d/0B0ipDDDhPA7nNVN2SlZrQTRRY0k/view?pli=1
 
 
 
 
Çetao İbrahim, Mıyekuape
 
Cherkessia.net, 20Temmuz 2015
 
****
 
 
КЪУЕКЪО НАЛБЫЙ
 
 
Къуекъо Налбый Юныс ыкъор къуаджэу къунчыкъохьаблэ бэдзэогъум и 20-м 1938-рэ илъэсым къыщыхъугъ.
 
Гурыт еджап1эр къызеух ужым,гъозэрыплъэ мэз-промышленнэ хозяйствэм рабочэу щылэжъагъ.1958-рэ илъэсым Адыгэ къэралыгъо к1элэегъаджэ институтым ифилологическэ факултеты ч1ахьи,1962-рэ илъэсым ар къыухыгъ.Хэку гъэзетэу «Социалистическэ Адыгейм» иредакцие корректорэу 1оф щиш1агъ,нэужым к1элэегъаджэу,къоджэ клубым ипащэу,Теуцож район гъэзетым и1офыш1эу лэжъагъэ.Ахэм аужы хэку исполкомым культурэмк1э иуправление ык1и телевидениемрэ радиовещаниемрэ якомитет 1оф ащиш1агъ.1991-1993-рэ илъэсхэм Адыгэ хасэм игъэзетэу «Гъуазэм»иредакторыгъ.1994-рэ илъэсым щегъэжъагъэу к1элэц1ык1ухэм апае журналэу «Самгъур» зыфи1орэр къыдегъэк1ы.1996-рэ илъэсым къыщегъэжъагъэу Адыгэ тхылъ тедзап1эм иредактор шъхьа1.
 
Къуекъо Налбый ытхыхэрэр 1962-рэ илъэсым щыублагъэу къыхеутых.
 
Къуекъо Налбый итхыгъэхэр зыдэтхэу адыгабзэк1э къыдигъэк1ыгъэ тхылъхэр:
 
«Ч1ыгур сигу къыщек1ок1ы»-1968, «Чэрэз чъыгхэр»-1971, «Нэпкъ фабэхэр»-1973, «Огур зы1этыгъэр»-1976, «Зы бзый,зы макъ,зы къамзый»-1981, «Ч1ыгуи огуи зэдытий»-1983, «Зэрджэе куаш»-1985, «Ошъо чапэм нэсы с1апэ»-1987, «Гум инэф,псэм ифаб»-1988, «Псым ыхьырэ 1уашъхь»-1991, «Такъэмрэ къакъэмрэ»-1992, «Адыгабзэм хэт фэ1азэр?»-1994, «Гум истафэхэр»-1995, «Ытхыгъэмэ ащыщхэр»-1998, «Мыхьамод пегъымбарым игъаш1,ш1эныгъэ»-1993,Къушъхьэ ябг»-2002.
 
Урысыбзэк1э къыдигъэк1ыгъэ тхылъхэр:
 
«Танец надежды»-М.1982, «Светлый круг»-1982, «Звезда близка»-1984, «Продрогшая вишня»-1986, повестэу «Черная гора»-1997, «Домик для детей»-2000, «Вино мертвых»-2002.
Налбый прозэк1и матхэ,драматургиеми пылъ,ипьесэхэу «Шъэожъыемрэ цэ1унэжърэ», «Пщы-оркъ зау», «Псым ыхьырэ 1уашъхь», «Тятэжъмэ яорэдхэр», «Саусэрыкъо имаш1у», «Сышъолъэ1у сыжъугъэт1ылъыж», «Рыу,сибэщ» зыфи1охэрэр Адыгэ драматическэ театрэм къыгъэуцугъэх.Апэрэ художественнэ фильмэу «Гугъэм имэзах» зыц1эу адыгабзэк1э тырахыгъэм исиценарие ытхыгъ.
 
Налбый адыгабзэм рилъхьагъэх пьесэхэу «Укрошение строптивой», «Хозяайка трактира», «Тартюф», «Ревизор», «Иванов» зыц1эхэу Шекспир,Гольдони,Мольер,Гоголым,Чеховым атхыгъэхэр.
 
Къуекъо Налбый иусэхэмрэ истатьяхэмрэ гъэзетхэу,журналхэу «Дружба народов», «Студентически меридиан», «Советская малодежъ», «Литературная газета», «Литературная Россия» зыфи1охэрэм къарихьагъэх,иусэмэ ащышхэр орэдышъомэ  аралъхьагъэх,ащыщхэри грузиныбзэк1э,болгарыбзэк1э,чехыбзэк1э,тыркубзэк1э зэрадъэк1ыжъыгъэх.
Къуекъо Налбый Адыгэ Республикэм искусствэмк1э изаслуженнэ 1офыш1эшху,Адыгэ Республикэм икъэралыгъо премие илауреат (2002).1974-рэ илъэсым къыщегъэжъагъэу Урысие Федерацием итхак1охэм я Союзы хэт.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu haber toplam 3463 defa okundu.


HATİCE ŞİRİN UYANIK

Değerli büyüğümüz KUYOKO NALBİY (КЪУЕКЪО НАЛБЫЙ) türkçeye uyarlanmış kitaplarının biran önce basılması biz kitapseverler ve araştırmacı yazarlar, genç Adıge kuşaklar adına toplumsal kaynak teşkil edilmesi için Maykop da yaşayan değerli büyüklerimizden yardım rica ediyoruz.
Rahmetli Büyükbabam Adıge Hadjimoukoff İsmail Hakkı Erkan şöyle derdi: ''Ağaçlar boylu boyunca kitaplar soylar arasında yıldan yıla geçer.Üretken olmalıyız ,paylaşmalıyız, gelecek kuşaklara ışığımızı yansıtmalıyız.''
IŞIĞIMIZIN SONSUZ OLMASI DİLEĞİYLE
Saygılarımla,
HADJİMOUKOFF HATİCE ŞİRİN UYANIK

08 Ağustos 2015 Cumartesi Saat 16:52
Jade Wumar

Тыпфэраз...

23 Temmuz 2015 Perşembe Saat 00:11
MAMRECH

Aynı şiirden devam,


Ныбжьык1! Сэ силэгъу!

Насып рып1ощтмэ ар 1арыфэгъу.

Иш1эти огу нэф.

Сабыи макъэм фэд ащ ичэф.

Игугъэ лъагэ,

Гук1эгъу к1элъэ1урэп игущы1э пагэ.

И орэд гугъэтэджэу,

Насып дахэк1э ц1ыфыгум къеджэ.

Тэмабгъоу зе1эты,инасып фэдэкъабзэу,

Сыд гъаш1э уи1эни,ныбджэгъу уимы1агъэмэ?

21 Temmuz 2015 Salı Saat 20:09
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net