Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
KAJAR PYOTR (КЪЭЖЭР ПЕТР)
07 Kasım 2015 Cumartesi Saat 15:12
 
Kajar Pyotr Arik (Borıkuey) köyünde 7 kasım 1935’te dünyaya geldi.Orta öğrenimini yatılı okulda 1954  yılında bitirerek Nalçık’ta bulunan Devlet Öğretmen Enstitüsü’nün Adığe dili Edebiyatı bölümüne girdi.Burayı bitirince 1959 yılında televizyonda senarist olarak görev yaptı.Daha sonra basımevinde sanat,edebiyat ve çocuk edebiyatı alanında redaktör olarak görev yaptı.4
 
1982-1987 yıllarında  “Nur” adlı çocuk dergisinin baş redaktörü olarak çalıştı.Kabardey’de ilk olarak çocuklar için “Uyutan armut“operasının librettosunu yazdı.KBC’nin marşının sözlerini yazan şair gurubunun içinde yer aldı. “Albeç’in oğlu Bekan” adlı masal-piyesi tiyatroda sahnelendi.Kajar Pyotr 1971 yılından beri yazarlar birliği üyesidir.
 
Kajar Pyotr’un şiirleri günümüz insanları ve emekçiler üzerine yazılmış lirik şiirlerdir.Şiirlerinin konusu ülke,halk,zaman,çalışma hayatı,sevgi,doğruluk,doğa ne üstüne olursa olsun keskin bir düşünce ve anlaşılır bir dille yazmaya çalışmıştır.
 
Çocuk edebiyatının gelişimine büyük katkılar yapmıştır.Sözlü edebiyattan etkilenerek yazdığı çok sayıda yazıları ve çocuk şiirleri vardır.Bazı şiirleri kompozitörler tarafından şarkı olarak bestelenmiş olup bunlar halkımızın sevdiği şarkılar arasındadır.
“Rusya Federasyonu saygın kültür çalışanı” ünvanı sahibidir.
 
Yazıları ve basılmış kitapları:
 
Dina resim yapıyor.Nalçık,1970
Sönmeyen ateş.Poema,Nalçık,1971
Özen.Şiirler poemalar.Nalçık,1974
Gençlik yılları.Şiirler.Nalçık,1978
Albeç’in oğlu Bekan.Masallar.Nalçık,1991
Aylı gece.Şiirler ve poema.Nalçık,1984
Gönlün sırrı.Libretto.1984
Orman masalı.Librette.Nalçık,1984
Orman masalı.Şiirler ve poema.Nalçık,1987
Güneşli şarkı.Şiirler ve poema.Nalçık,1988
Seçme eserleri.Şiir,şarkı,poem.Nalçık,1995
Düşünerek konuş.Şiirler,şarkılar,libretto.Nalçık,2000
Candan.Şiirler.Nalçık,2009
 
 
Rusça kitapları
 
Sönmeyen ateş.Nalçık,1971
Aşiret ateşi.Şiirler ve poem.Moskova,1977
Hassasiyet.Şiirler ve poem.Moskova,1977
Orman masalı.Poem.Nalçık,1987
Alibekov’un oğlu Bekan.Piyes-masal.Nalçık,1988
Kırmızı elma.Şiirler ve poem.Nalçık,1991
Güneşin akortları.Şiirler poemalar.Nalçık,2003
 
 
NOT:Abaze Albeç’in Kabardey yazarları kitabından alınmıştır.
 
 

Çetao İbrahim, Mıyekuape

Cherkessia.net, 7 Kasım 2015

 
****
 
 
КЪЭЖЭР ПЕТР
 
Къэжэр Петр Хьэиб и къуэр Терч районым хыхьэ Арик (Борыкъуэй) къуажэм 1935 гъэм ноябрым и 7 –м къыщалъхуащ.Ар щеджащ республиканскэ школ-интернатым.1954 гъэм къиухри,а гъэ дыдэм Налшык дэт къэрал пединститутым иисторико-филологическэ факультетым адыгэбзэмрэ литературэмрэ щыхуеджэ отделенэм щ1эт1ысхьащ.Ар къиуха нэуж,1959 гъэм Петр телевидением и студием редактор-сценаристу щолажъэ.
 
Иужк1э тхылъ тедзап1эм художественнэ литературэмрэ сабий литературэмк1э редактору щытащ.1982-1987 гъэхэм Къэжэр Петр лэжъащ «Нур» сабий журналым и редактор нэхъыщхьэу.Сабийхэм папщ1э Къэбэрдейм щыяпэу «Кхъужъгъэжей» оперэм и либреттэр Къэжэр Петр итхащ.Ар ящыщ зыщ  КъБР-м и гимн къыхахынум и псалъэхэр зытха усак1уэ гупым.Абы и пьесэ-псысэ «Албэч и къуэ Бекъан» жыхуи1эм къытращ1ык1а спектакли ягъэувауэ щытащ ди театрым.Дызэрыт зэманым Къэжэр Петр творческэ лэжъак1уэ щхьхуитщ.Ар 1971 гъэ лъандэрэ Тхак1уэхэм я союзым хэтщ.
 
Къэжэр Петр и усэхэр теухуащ ди нобэрей цыхухэм,лэжъак1уэф1хэм.Ахэр лиричнэщ.Хэкум,ц1ыхубэм,зэманым,лэжъыгъэм,лъагъуныгъэм,пэжыгъэм,природэм-сыдым ар темытхыхьами,хущ1окъу гупсысэ жанк1э,бзэ гуры1уэгъуэк1 къи1уатэну.
 
Усак1уэм куэд хелъхьэ сабий литературэм зиужъыным:мыбы и1эщ 1уэры1уатэ сюжет гъэпсык1эм пэгъунэгъу (таурыхъ теплъэ зи1э) езым зэхилъхьа,усэбзэк1э къигъэщ1а тхыгъэ куэд,сабий усэ ц1ык1ухэр.Къэжэр Петр и усэхэм композитор зыбжанэм макъамэ щ1агъэуващ ик1и ди республикэм щыц1эры1уэщ.
Къэжэр Петр и1эщ наградэхэу «За освоение целинных земель» (1957,1958 гъгъ), «Отличник печати» знакъыр,КъБАССР-м и Госкомиздатым и почетнэ грамотэ,Сабий литературэм хилъхьа зыужъыныгъэм папщ1э ВДНХ-м и дипломрэ медалрэ.
Къэжэр Петр «РФ-м Культурэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжъак1уэщ».
 
 
ТХЫЛЪ ЩХЬЭХУЭХЭМРЭ ТХЫГЪЭХЭМРЭ
 
Джулатыщхьэ.Усэхэмрэ уэрэдхэмрэ,Н.1969
Динэ сурэт ещ1.Н.1970
Мыужъых маф1э.Поемэ,Н.1971
Гулъытэ.Усэхэмрэ поэмэхэмрэ,Н.1974
Зэманыгъуэ.Усэ сборник,Н.1978
Албэч и къуэ Бекъан.Псысэхэр,Н.1991
Мазэгъуэ.Усэхэр,поэмэ.Н.1984
Гум и щэху.Либретте.1984 (Мыр Щэджыхьэщ1э Хьэмыщэ и гъусэу зэдатха щытащ)
Мэз таурыхъ.Либретто.1984
Мэз таурыхъ.Усэхэр,поэмэ.Н.1987
Дыгъэпс пшыналъэ.Усэхэмрэ поэмэмрэ.Н.1988
Тхыгъэ къыхэхахэр.Усэ,уэрэд,поэмэ.Н.1995
Гупсыси псалъэ.Усэхэр,уэрэдхэр,либретте.Н.2000
Гуапагъэ.Усэхэр.Н.2009
 
 
Урысыбзэк1э
 
Негасимое пламя.Н.1971
Газыри.Стихи и поэма.Н.1976
Родовой огонь.Стихи и поэма.М.1977
Чуткость.Стихи и поэма.М.1977
Лесная сказка.Поэма.Н.1987
Букан,-Алибеков сын.Пьеса-сказка.Н.1988
Красное яблоко.Стихи и поэмы.Н.1991
Солнечные аккорды.Стихотворения,поэмы.Н.2003
 
 
 
 
 
 

Bu haber toplam 3654 defa okundu.


Bu habere yorum eklenmemiştir. İlk yorumu siz ekleyin.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net