Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kuyeko Nalbiy: КъэнэтIэхэс Чэфхэр-Geçip Giderken
09 Şubat 2017 Perşembe Saat 20:14
КъэнэтIэхэс Чэфхэр
 
А ефэнд, зэпысчыгъэшъ гъашIэм ыгъунэ,
Тхьэм уелъэIу, гонахьхэр Ащ сфигъэгъунэу.
Сыпфэраз, ау цIыфхэуи итмэ сашъхьагъы
Сфагъэгъунэу сфялъэIу ягонахьэу зесхьагъэр.
 
ШъушIагъэп, цIыфхэр: сичэхIэны
ЧъыIэ бэрэ сигъэлIагъ.
Зысыушхумэ — сфэкIэкуащэу.
Зысщыхьажьмэ — сфэбгъузагъ.
ТаущтэушъушIэна: сэсщэIагъэ.
Шъорышъ — хэткъысэупчIыгъ?
АусызэлIэм — сэгъэшIагъо —
СфэшIукъабзэу бэн сфэшъутIыгъ.
 
КъыздычIэлъмэ гуфаплъэу сахаплъэшъ,
Зичэзыу апэу къэсыщтым
Еclo сшIоигъу: «УлIагъэмэ,
ЦIыфхэр умыгъэгумэкIхэу,
Ор-орэу пшъхьэ къехьыжьэжь.
Гонахьыр къыпкIэкIэтэкъоу.
УкъэкIожьыщтышъ, пхъэнкIыпхъэ
Къыздашти, къэхэлъэ гъогур
УмыушIоинэу, пхъэнкIыжьзэ,
Къыдахь...»
 
Ситыгъэ блэонэу
ЕIэты къушъхьэтхым.
ЗгъэшIагъэр къэсIонэу,
Зы усэ къэсэтхы:
 
ЗгъэшIагъэ зы гъашIэ,
ЗгъэшIагъэ шIулъэгъу.
БэгъашIэу, бэгъашIэу
ЗгъэшIэщт джы хьадэгъу.
 
Сихьэдашъхьэ шъуитэу ыпашъхьэ,
ГущыIэ дахэ сфэшъуIуагъ.
Аужырэу сэри сегупшысагъ:
Сэ сыдкIэ ар сищыкIагъ?
Сишъаохэр шъоры зыпIущтхэр,
Сипшъашъэхэр шъоры зыщэщтхэр.
Синыбджэгъугъэм ышIын ныбджэгъукIэ,
СишIулъэгъугъэр щыIэщт тхьамыкIэу.
 
Джары сызкIегупшысагъэр —
Сэрэп шъуищытхъу зищыкIагъэр.
Хьадэгъум джыри зыгорэ фагъасэ:
ЛIэщтыр орэлIэ Iасэу,
Орэфэх фэхыщтыр Iазэу,
Чылэр щыгъуазэу,
Псаоу къэнагъэм игъуазэу.
 
Сэ сылIи, нэмыкIхэр къэнагъэх,
ЦIыфхэр, бзыухэр, чъыгхэр къэнагъэх...
СыжъугъэлIагъ cIoy, сыкъышъодаорэп,
Шъукъэнагъ cIoy, сишхрэп гукъаом.
Ау хэт шъуащыщэу егупшысагъ:
Ар лIагъэти, сэ сыкъэнагъ.
 
Хьадэгъум шIыкIабэ иI,
ШIыкIабэ иI ущыIэным.
Ау лIагъэзи шъощ пае щыI
Зыгорэ, шъо шIыкIэ шъуиIэнэу.
 
Зи сымыушъэфэу, нэиутэу
Сыгу илъыр сэ ренэу осIуагъ.
УигущыIэ о уфимытэу,
УутIыIугъэу, сикъош, ущыIагъ.
...Джы о садэжь укъэкIуагъ,
Убзэгуи зыкъытIэтагъ,
Губжыр къыстеппхъэнкIагъ.
 
Ау зы гущыIи уипсалъэ
Щыщэу зэхэсхрэп, сиблагъ.
Хьау, сэIо, дэгоп къэхалъэр,
Ау джаущтэу о ащуесагъ:
Зэхамыхэу уигубж пIотэнэу
Алахьэм укъыгъэхъугъ.
ГъэшIэным угу зимытIэтэнэу,
Бзэ пIулъзэ, бзакоу хъугъ.
 
Охътэнчъэм сыщыI,
Охътабэ джы сиI.
Джы сегупшысэ:
ГъашIэр пцIыусэп.
Сипыйхэр арых сигъашIэ къэсэзгъэхьыгъэр,
Ныбджэгъухэр арых къэхалъэм сыкъэзыхьыгъэр.
 
УсакIу,
ТхьэрыIо бэрэ щыпшIыгъ о дунаем:
«ПситIу сиIагъэми,
Ястынхи ным фэдэу шIуслъэгъурэ хэгъэгум пае».
Ау псэзакъор зытыгъэм ар зэхихыщтэп.
ПситIу ным къыуитрэп,
Ным къыуимытрэр уихэгъэгуи пIихыщтэп.
 
ПшъхьэкIэ уфитэу ухагъэдагъэмэ,
ТичIыгу шъоущыгъунэу о къыхэпхыни.
ПшIэрэп о: чIыгур шъоущыгъум фэдагъэмэ,
Нэпсэу щычъагъэм щыгъу дыджы ышIыни.
 
Ныбджэгъу! НэIуас! Пшъхьэ еуфэхыгъэу,
Угъыщтым фэдэу сапашъхьэ уимыт.
КъыпшIошIми гъэшIэным игъогу сыухыгъэу,
«Къеблагъ» къыосIоным джыри сыфит.
 
СшIошъ мэхъу: сэмэркъэукIэ къэхалъэм сыкъэшъухьыгъ,
Ар сшIэу, охътэ шIукIае зысщыIэу сэ къэсхьыгъ.
Зэрэчылэу мыщ сыкъэшъухьи, зэрэчылэу жъугъэзэжьыгъэ,
Джы сышъущэжьынэу сшIошIышъ, сыкъаплъэ сезэщыгъэу.
Ау шIункIэу къэкIох, къысфэкIох джы зырызэу,
Сышъожэ сэри, сышъупэплъэ сыгур пызэу.
 
Къуекъо Налбый
 
***
 
GEÇİP GİDERKEN  
(Hoş Geldin Ölüm) 
 
  
Ay Efendi, 
Yaşadın hayatın kıyısında 
‘’Günahlarımı affet’’ diye yakarıyorsun Tanrı’ya;  
İnsanlar cenazemin başındaysa razıyım 
Yüklendiğim günahlar affola 
 
Bilmezdiniz kardeşler, çok üşüttü beni yorganım 
Ayağımı uzatsam kısa, sarılsam dar idi 
Nasıl bileceksiniz, kim sordu yaşamımı 
Ama hayret, ölünce geniş kazdınız mezarımı. 
 
Yanına iliştiklerime gönlüm sıcak benim  
Geleceklere ne deyim?  Öldüysen üzme insanları, kendin gel 
Günahlar dökülüyor her yanından 
Bir süpürge alda eline, mezar taşlarına dokunma 
Süpür de in sessizce yanıma 
 
Bir dağ yamacıydı yaşam, şiir yazmaktı işim 
Yaşadım bir hayat, yaşadım büyük aşklar, işte öyle geçmişim. 
Çoook çok uzun bir ömrüm olacak artık 
Mezarımda bir ölüyüm, o hayatı bıraktık 
 
Güzel şeyler söylediniz tabutumun başında 
Gerek var mıydı bütün bunlara, burda mezar taşında 
Çocuklara siz bakacaksınız, kızlarım size varacak 
Kardeşlik kardeşliğini yapar da nassa, Aşklarım yoksul kalacak. 
 
Sonsuzdayım şimdi zamanım bol  
Düşünüyorum da, yalancı değilmiş hayat 
Küstüklerim haz kattı tamamda 
Dostlar getirdi beni buraya, mezarımın taşına 
 
Şair, çok şey mi becerdin şu yeryüzünde? 
‘’İki canım olsa, ikisini de verirdim yurdum için’’ 
Ama tek canını veren onu duymaz 
İki canı annen vermez 
Annen vermezse yurdunda almaz. 
 
Özgürce seçebilseydin eğer 
Beslemek isterdin yurdunu toprağını 
Belki bilmiyorsun, öyle olsaydı eğer ta başından 
Tuzdan çöle dönerdi yurt, akan onca gözyaşından 
 
Kardeşlerim 
Başınız eğik, ağlayacak gibi durmayın öyle 
Hayat yolunu bitirdiğimi sanıyorsanız üzgünüm 
Oysa sizde buyrun yanıma demek için özgürüm 
 
Ben öldüm başkaları kaldı 
İnsanlar kaldı, kuşlar ağaçlar kaldı 
Sitemim yok öldürdünüz diye beni 
Kaldınız diye haset kemirmiyor yüreğimi 
Kim hanginiz sevinir ki, o öldü de ben kaldım 
 
Ölümün bir sınırı var 
Sınırı var yaşamın 
Ama ölenin bir dileği var sizden 
‘’Özgür ol bir şey diyeceksen’’     
 
‘’Saklayıp gizlemeden yüreğimden söyledim.’’ 
Konuşmadın, özgür değildin eğdin büktün yaşadın  
Şimdi dilin çözülmüş düştün yanı başıma 
Hınçlarını, ne varsa üzerime boşalttın 
 
Ama dediğin ne? anlamıyorum tek kelime 
Hayır, sağır olduğundan değil mezar 
Alışmışsın, sinik bir pusula tutuşturdun elime               
Tanrı sözü yarattı oysa, çözemedin 
Dilin vardı elbet ama edemedin. 
 
Şakayla getirdiniz beni buraya, ben öyle sandım 
Ama geçti epey zaman, bekledim kaldım 
Kalabalık getirdiniz, kalabalık döndünüz 
Bekliyorum geri alırsınız diye, biraz usandım 
 
Ama karanlıklar geliyor üstüme, birer birer şımarık 
Buradayım umutsuz, epeyce kalbi kırık. 
 
Kuyeko NALBİY 
 
 
Çeviri: Erhan HAPAE (Ragıp Mete’ye şükranlarımla) 
 
Cherkessia.net, 9 Şubat 2017
 
 

Bu haber toplam 3144 defa okundu.


Дзыбэ Хусейн

Уегупшысыгъа Мурат Бжэдугъ. къап1омэ тэри тэгупшысын сэ1о. :)

12 Şubat 2017 Pazar Saat 14:27
Мурат Бжэдугъ

сикъэнэтIэхэс сыд тырэзгъэтхэщтыр сэгупшысыгъ :)

11 Şubat 2017 Cumartesi Saat 12:37
SEMİH AKGÜN

Erhan Hapae giderek daha fazla zirve deniyorsun çevirelerinle.
Giderek de çıtayı daha yükseğe taşıyorsun.
Bir yandan da bu gelişme bendenizi tedirgin etmiyor desem yalan olur.
Zira "şiirlerim sönük kalıyor" vesvesesine kapıldım kapılacağım.
Fakat olsun, bu da bana kırbaç olsun.
Ellerine, gözlerine, yüreğine sağlık.
Şair de huzur içinde yatsın.

11 Şubat 2017 Cumartesi Saat 12:01
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net