Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Çerkesce -Ko Soneki Hakkında
12 Haziran 2020 Cuma Saat 10:47
Ukraynaca "ко" soyadı soneki, Çerkesce "oğul" anlamına gelen soyadı soneki "къо"dan gelir ve bugün Rus bilim adamları, özellikle milliyetçi olanlar, özellikle de Adıgey'dekiler, bunu yeni bir keşif olarak algılıyorlar. Dahası, son derece istenmeyen bu keşif, felaketsel şekilde bilimin onurunu bir bütün olarak küçümsüyor.
 
 
 
Bu arada, yaklaşık 120 yıl önce, Kafkas dilleri uzmanı olan Rus dilbilimci Lev Lopatinsky ise, bu gerçeği kabul etti.
 
Dahası, o çok daha eski bir zaman katmanına (Antlar) girdi. Örneğin, Vasilko - Vasilka, İvaşko - İvaşka, Grişko - Grişka, Dedko - Dedka gibi, adların küçültücü ve sevecen biçimlerindeki "ка" soneklerinin de aynı Çerkesce "къо" kökenli olduğunu yazdı. Burada ayrıca Vaska, Dyadka vd. örnekleri de içeriyor.
 
Dahası, aşağıda belirtilen pasajın alındığı Lopatinsky'nin makalesi, Adıgey Cumhuriyeti İnsani Araştırma Enstitüsü'nün (ARIGI) kütüphanesinde neredeyse herkesin rahatlıkla erişebileceği şekilde bulunmaktadır. Görünüşe göre, daha az belirgin gerçekleri göstermeyen bilim adamlarının diğer eserlerinin olduğu yerde.
 
Peki yerel bilim adamları ne diyor? Ellerini uzatıp onunla tanışmak için uğraşmadılar mı? Kesinlikle tanıştılar. Ama başka bir şey biliyorlar, bunun imkansız olduğunu. Ve bu bilimdeki sansür örneğinden başka bir şey değildir.
 
Sonek -ko
 
Bir öncekinin birincil formunu temsil eden -ко soneki (sonek -ск ), Slav dillerinden sadece Bulgar ve Rus dillerinde, ancak esas olarak Küçük Rus lehçesinde bulunur.
 
Rus dili, daha sonraları çeşitli kombinasyonları benimseyen ilgili eklere zaten sahipti: -ик-, -ск-, -ок-, -ук-, -як-, -к-, -ък-, -ьк-, ancak -ko formunda zaten tarihsel zamanda göründüğü gibi vardı. Eski Rus dilinde ve Büyük Rus lehçesinde, bu sonek sevilen sempatik isimlerin oluşumuna hizmet eder: Vasil-ko (Nest.), Vladimir-ko (Let.per. Suzdal. XIII. yüzyıl), İvaş-ko, Miş-ko, Griş-ko, Dedko, Deduşko (Ugliç'te) gibi.
 
Bu sonek aynı anlamda, Bulgar dilinde de kullanılır: Petko (Peter'den), Panko (Stepanov'dan), İvanko (ama İvanço formuyla aynı). Ancak, -ko son ekinin yanında, Rusça'da Azovago'daki (Azak denizi çevresi) adlandırma kelimelerine de -ka soneki de bulundu: Vaska, Dyadka (amca/dyadya'dan).
 
Küçük Rus lehçesine gelince, sonek - ko sadece Levko, Manko (Emmanuel'den) gibi sevilen sempatik adlarda değil, Dinyeper bölgesinde ve özellikle sol bank'taki Küçük Rusya'da, -ko sonekiyle birlikte gelen ен(т) (Kilise-Slavcasında. ѧт) ekiyle birlikte soyadı ve takma adlarda ve aile isimlerinde kullanılır: Şevçen-ko, Levçen-ko, Vdoviçen-ko, Petren-ko, vb. Bu oğlu anlamındaki -ko sonekinin kullanılması şüphesiz daha sonraki bir kökene dayanmaktadır.
 
Küçük Rus lehçesinde -кo son ekinin varlığı izole bir olay değildir: Küçük Rusçayla aynı anlamda ve neredeyse aynı şekilde, ancak tek farkla lingual-palatine k yerine lingual-velar k olması ki, bu sonek Adıge (Çerkes) dilinin her iki lehçesi olan Çakh (Kyakh) ve Kabardeyce sonek ile aynıdır: Bato-ko, Balato-ko, Lokşo-ko, Hatso-ko, Psıbadıno-ko, Jeсano-ko.
 
Bu dillerin her ikisinde de son ekin varlığı, Çerkes dilindeki -къо son ekinin yalnızca Rus dilinde olduğu gibi biçimlendirme soneki rolünü oynaması değil, aynı zamanda bağımsız anlamını koruması da önemli olmasaydı eğer o kadar önemli olmazdı: -ko kelimesi oğul anlamına gelir; hem bağımsız bir kelime olarak hem de karmaşık bir kelimenin ayrılmaz bir parçası olarak her Çerkes için bunun anlamı eşit derecede açıktır. Bu durumda, her ikisine de hizmet eden bağımsız bir kelime ve bir sonek olan İskandinav -son, -sen (Svenson, Benedictsen) için analoji açısından tam olarak yardım edebilir.
 
Bence Çerkesce ve Rusça, özellikle de Güney Rusça arasında tarihsel bir bağlantı vardır. Bu son ekin Rus dilinin Güney Rusça şubesinde ortaya çıktığı zamanı sadece yaklaşık olarak belirlemek mümkündür; kendilerini Yazıgiler adı altında tarihsel sahnede ortaya çıkaran, fakat aynı zamanda muhtemelen Hunlar, Avarlar, Alanlar, Peçenekler ve diğerleri gibi yabancı fatihlerle bitişik komşu olan Adıgelerle, Küçük Rusların uzun süreli komşuluk ve tarihsel ilişkilerinde, bu sonek daha önce olmayan bir ortam buldu.
 
Adıgeler, farklı zamanlarda Güney Rusya ile temasa geçti ve Güney Rusya'nın neredeyse tüm alanında ve özellikle Seymom ve Vorskloy nehirleri arasındaki coğrafi isimler şeklinde buradaki kalışlarının bir çok izini bıraktılar ve bu nedenle bu etkinin dile yansıması da şaşırtıcı değildir.
 
Küçük Rusya'nın sol bank'ında bu sonekin ortaya çıkması, ikincisine atfedilebilir, ancak sonekin önemi, çok daha sonra Güney Rus ve Türk unsurlarıyla karışan Pyatigorsk Çerkaslarının, 14. yüzyılın sonunda Litvanya Büyük Dükü Vytautas tarafından, bu bölgeye yerleştirildiği zamana kadar da uzanabilir.
 
Bu arada Dinyeper lehçelerinin fonetiğinde ve her iki dilde yumuşak ve özdeş olarak bulunan ı(ы) ünlü sesinin telaffuzu boğazdan gelerek diş arasından çıkar: zayıflamak - зеытхын. Dnieper lehçelerinde lingual-dental l(л)'nin ı(ы) ile birlikte telaffuzu bile Çerkesce l(л) ile aynıdır: блыстети – лыдын, ve ayrıca Küçük Rusça'da ortak olan lingual-palatine spirant -g sesi Çerkesce bir kelime olan gurt'taki aynı sesin telaffuzuna da çok yakındır.
 
Bu sonek bir yandan Çerkeslerin kuzeydoğu komşuları olan Ruslara, aynı zamanda diğer Doğu komşularına, yani Gürcülere ve Avarlara da geçti. Ancak Gürcü dilindeki -ko ekinin de Büyük Rus dilinde olduğu gibi küçültücü bir değeri vardır: shvili-ko oğul, Dati-ko - Davidka, Gvriti-ko-güvercin, Petri-ko Petrik, Datuniko gibi; Avar dilinde de aynı anlamı korur: vatsa-ko - küçük erkek kardeş, jatsa-ko - küçük kız kardeş.
 
[L.G. Lopatinsky Rus dilinin sonekleri ve Kafkas dillerinin onun üzerindeki etkisi. // Kafkasya'nın yerleşimlerini ve kabilelerini tanımlayan materyaller toplanması. Sayı otuzbir - Tiflis, 1902. - Sayfa. 45-48.]
 
 
 
 
Çeviri: Tlepşuko Ömer Çakırer
 
Cherkessia.net, 11 Haziran 2020
 
***
 
Лопатинский об украинских фамилиях на «ко», восходящих к черкесскому «къо» (сын)
 
Тот факт, что украинские фамилии на «ко» восходит к черкесскому «къо», что в переводе значит «сын», и сегодня российскими учеными, особенно национальными, в частности в Адыгее, воспринимается как новость. Причем новость крайне нежелательная, катастрофически принижающая достоинство науки в целом.
 
 
Между тем порядка 120 лет назад, российский лингвист, знаток кавказских языков Лев Лопатинский отмечал данный факт, как само собой разумеющийся.
 
 
Более того, он уходил в значительно более древний (антский) временной пласт. Например, писал, что суффиксы «ко», а также «ка» в таких уменьшительных и ласкательных формах имен, как Василько – Василька, Ивашко – Ивашка, Гришко – Гришка, дедко – дедка тоже восходят к тому же черкесскому «къо». Сюда же он относит и такие примеры как Васька, дядька и т.д. и т.п.
 
 
При этом статья Лопатинского, из которой взят приводимый внизу отрывок, практически в свободном доступе в библиотеке Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований (АРИГИ). Как, видимо, и другие труды ученых, которые свидетельствуют о не менее очевидных фактах.
 
 
Так, что же местные ученые? Неужели они не удосужились ознакомиться с тем, что у них находится на расстоянии вытянутой руки? Наверняка ознакомились. Но знают они и другое – нельзя. И это не что иное как пример цензуры в науке.
 
 
Суффикс -ко
 
 
Суффикс -ко, представляющий первичную форму предыдущего (суфф. -ск), встречается из славянских языков только в языках болгарском и русском, но, главным образом – в малорусском наречии.
 
 
Русский язык и раньше уже имел родственные ему суффиксы, принявшие впоследствии различные сочетания: -ик-, -ск-, -ок-, -ук-, -як-, -к-, -ък-, -ьк-, но в форме -ко он появляется уже в историческое время. В древнерусском языке и в великорусском наречии суффикс этот служит для образования ласкательных имен: Василь-ко (Нест.), Владимирь-ко (Лет. пер. Сузд. XIII в.), Иваш-ко, Миш-ко, Гриш-ко, дедко, дедушко (в Угличе).
 
 
В том же самом значении употребляется -ко и в болгарском языке: Петко (от Петра), Панко (от Степанова), Иванко (но та же форма Иванчо). Но, рядом с суфф. -ко, встречается в русском языке в словах азоваго склонения суффикс -ка: Васька, дядька (от дядя).
 
 
Что же касается малорусского наречия, то суфф. -ко употребляется не только в ласкательных именах, как, напр., Левко, Манько (от Еммануила), но в Приднепровье и в особенности в Левобережной Малоpoccии – в патронимиках и происшедших из них прозвищах и фамильных именах, в соединении с суфф. ен(т) (церк.-слав. ѧт): Шевчен-ко, Левчен-ко, Вдовычен-ко, Петрен-ко и т. д. Употребление суффикса -ко в этом последнем значении – несомненно более позднего происхождения.
 
 
Наличность суффикса -ко в малорусском наречии не единичное явление: в том же самом значении, как в малорусском, и в той же почти форме, но с тем только различием, что вместо язычно-небного к является язычно-велярный k, этот суффикс существует в обоих наречиях адыгского (черкесского) языка – чахском (кяхском) и кабардинском: Бато-ko, Балато-kо, Lокшо-kо, Хацо-kо, Псыбадыно-kо, Jeсano-ko.
 
 
Совпадение суффикса в обоих этих языках не имело бы еще столь большого значения, если бы не то обстоятельство, что суффикс -ко в черкесском языке играет не только роль образующего окончания, как в языке русском, но сохранил свое самостоятельное значение: слово -ко означает сын; оно одинаково понятно каждому черкесу и как слово самостоятельное и как составная часть сложного слова. В этом случае может служить полной аналогией скандинавское -son, -sen (Svenson, Benedictsen), служащее и тем и другим: самостоятельным словом и суффиксом.
 
 
По моему мнению, между черкесским и русским, а в особенности южно-русским -ко существует историческая связь. Определить время появления этого суффикса в южно-русской ветви русского языка можно только приблизительно; он водворился в чуждой ему среде не раньше продолжительного соседства и исторических сношений малоруссов с адыгами, появлявшимися на исторической сцене под названием языгов, но также, вероятно, примыкавшими к иноплеменным завоевателям: гуннам, аварам, аланам, печенегам и другим.
 
 
Адыги в разные времена приходили в соприкосновение с Южной Русью и оставили там след своего пребывания в виде географических названий на всем почти пространстве юга России и в особенности между p. Сеймом и Ворсклой, и, потому неудивительно, что это влияние могло отразиться и на языке.
 
 
Появление в Левобережной Малороссии суффикса -ко во втором, но коренном его значении можно отнести ко времени водворения на этой территории пятигорских черкас, выведенных великим князем литовским Витовтом, в конце XIV века, и смешавшихся впоследствии с южно-русскими и тюркскими элементами.
 
 
Это отразилось, между прочим, и на фонетике приднепровских говоров – на мягком и тождественном в обоих языках произношении гласного звука -ы из зубно-гортанного ряда: подрывати – зеытхын. Даже и произношение голосового язычно-зубного л в сочетании с ы очень близко подходит в приднепровских говорах к черкесскому л: блыстети – лыдын, а равно и произношении язычно-небного спиранта -г, общего всей Малороссии, – к такому же звуку в черкесском: гурт.
 
 
Если, с одной стороны, этот суффикс перешел к северо-восточным соседям адыгов – к русским, то с другой – он встречается и у их восточных соседей, а именно у грузин и аваров. Но в грузинском языке суффикс -ко имеет уменьшительное значение, как и в великорусском: швили-ко сынок, Дати-ко Давидка, гврити-ко голубок, Петри-ко Петрик, Датуни-ко; такое же значение он сохраняет и в аварском языке: ваца-ко братецъ, jаца-ко сестрица.
 
 
Лопатинский Л.Г. Суффиксы русского языка. Влияние кавказских языков на их образование. // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Выпуск тридцать первый. – Тифлис, 1902. – С. 45-48.
 

Bu haber toplam 3480 defa okundu.


Bu habere yorum eklenmemiştir. İlk yorumu siz ekleyin.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net