Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ÇERKESYA AKTİVİSTLERİ’NE DUYURUMUZDUR!
05 Temmuz 2012 Perşembe Saat 22:35

Anaklia, 22 Mayıs 2012

BİZ ADIGEYİZ!

BİZ ÇERKESİZ!

ÇERKESYA’NIN YENİDEN İNŞA EDİLMESİNİ İSTİYORUZ!

Biz Çerkesler ( Adıgeler ) Çerkesya’nın yerli halkıyız. Dilimiz, kültürümüz, ulusal gelenek-göreneklerimiz ve yaşam biçimimiz bu topraklarda binlerce yıl içerisinde şekillendi. 

Tarih boyunca saldırganlara karşı ulusal değerlerimizi, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı korumak için savaşmak zorunda kaldık. Fakat Rusya’nın, 18. Yüzyıl ve sonrasındaki yayılmacı-emperyalist politikaları, bizler için, sonuçları hala telafi edilememiş bir ulusal trajedi oldu. 101 yıl süren bu savaşın sonunda Rus ordusu Çerkesya’yı işgal etti ve Çerkesleri zorla topraklarından sürdü.

Bugün Rusya Federasyonunda; tarihsel topraklarımızın % 10’u bile olmayacak bir kısmında; Kabardey-Balkar, Adıgey, Karaçay-Çerkesya, Kuzey Osetya, Krasnodar ve Stavropol Kray ile Rostov Bölgesi’ne dağıtılmış bir şekilde yaşayan Çerkeslerin sayısı 700.000 kadardır. Diasporada ise 40’tan fazla ülkede yaklaşık 6 Milyon Çerkes yaşıyor.

Bizler; Anaklia’daki Çerkes Soykırım ve Sürgün anıtının açılışının ardından kardeşlerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde, biz Çerkeslerin ilerlemesinin ve ulusal kurtuluşumuzun sağlanmasının, aşağıdaki 6 maddeyi açıkça ifade etmemizle mümkün olacağı sonucuna vardık:

1 - Çerkesler Adıgelerdir ve Adıgeler dünyada Çerkesler olarak bilinmektedirler.

2 - Biz Çerkesler yalnızca ve yalnızca kendi ulusal sorunlarımızla ve geleceğimizle ilgilenmeliyiz.

3 - Çerkes Soykırımının dünyada ve özellikle Rusya Federasyonunda tanınması için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz.

4 - Bütün dünyada, Çerkesler arasında ulusal bilinci yaymak ve geliştirmek için çalışmalıyız.

5 - Çerkesler olarak birincil görevimiz, barışçıl ve demokratik yol ve yöntemlerle tarihsel vatanımızı yeniden inşa etmek olmalıdır.

6 - 2014 Yılında Soçi’de düzenlenecek Olimpiyatlar Çerkes sorununu tüm dünyaya anlatmak ve tanıtmak için büyük bir fırsattır. Bu nedenle tarihsel topraklarımızda ve atalarımızın soykırımdan geçirildikleri Soçi’de düzenlenecek olimpiyatlara karşı mücadele, bundan sonra önceliklerimizden olacaktır.

Bu bildiri ile, bundan sonra, yukarıda deklere ettiğimiz amaçlara hizmet etmeyen faaliyetlere katılmayacağımızı ve bu 6 madde üzerinde anlaşmadığımız kimse ile birlikte örgütlenmeyeceğimizi bütün Çerkes kamuoyuna ilan ediyoruz.

 • Murzakan Ebubekir (Adige Xekuj - Çerkesya), Rusya Federasyonu
 • Adel Başkavi (Çerkes Aktivist), Ürdün;
 • Hatko Şamis (Çerkesya Yurtseverleri), Almanya;
 • Keş Ruslan, (Çerkes Birliği) Rusya Federasyonu
 • Bırs Bulent, (Çerkesya Yurtseverleri), Türkiye;
 • Acumıj Hilmi (Çerkesya Yurtseverleri), Rusya Federasyonu
 • Kik Kase (Çerkes Kongresi), Rusya Federasyonu
 • Bag Oğuz (Çerkesya Yurtseverleri), Avusturalya
 • Taşu Yevgeniy (Çerkesya’ nın Sesi), Rusya Federasyonu
 • Koçesoko Martin (Xabze), Rusya Federasyonu
 • John Haghor (Kaliforniya Çerkes Derneği/Adige Xase) ABD

 

APPEAL TO ALL THE CIRCASSIAN ACTIVISTS!

Anaklia, 22nd of May, 2012

WE ARE ADYGHE!

WE ARE CIRCASSIANS!

WE WANT CIRCASSIA TO BE RESTORED!

We Circassians (Adyghe) are the native people of Circassia. Our national traditions, language, culture and way of life have been shaped in this land over the millennia.

Throughout the history we have had to fight many aggressors to defend our national values, freedom and independence. But the expansionist and imperialist policies of Russia from the second half of the 18th Century onwards resulted in our national tragedy, the consequences of which we Circassians are still suffering from. At the end of the war, which lasted 101 years, the Tsarist Russian Army invaded Circassia and forcibly deported the Circassians in a mass deportation.

Today in the Russian Federation there are around 700.000 Circassians, living in an area that constitutes about 10% of their historical lands and scattered through the following federal units in the Caucasus: Kabardino-Balkaria, Adygeya, Karachay-Cherkessia, North Ossetia, Krasnodar and Stavropol Krays, Rostov region. Moreover more than six million Circassians live in Diaspora in over fifty countries…

After the meeting in Anaklia and exchange views with our Circassian brothers and sisters, we concluded that to move forward and the country's survival, we must clearly state:

 1. The Circassians are Adyghe people and the Adyghe people are known   as Circassians by the whole world
 2. We, Circassians (Adyghe) must work only on our own national issues and aspirations.
 3. We must do everything in our power to gain recognition for the Circassian genocide all over the world and especially from the Russian Federation.
 4. We must spread the knowledge and consciousness of being one nation among all the Circassians throughout the world.
 5. Our duty as Circassians is to rebuild our historical homeland with all legal means and methods.
 6. One of our primary agendas is to use the Sochi Olympic Games (2014) to promote the “Circassian Question” to the world. The games are being held on our historical land where our genocide occurred.

As a result, with our signatures we declare that we will not participate in political activities that contradict the statements above. And we will not organize together with people who are not in agreement with this appeal.

 • Murzakan Abubekir (Adyge Khakuzh - Circassia), Russia Federation
 • Adel Bashqawi (Circassian Activist), Jordan;
 • Hatko Schamis (Die Patrioten von Tscherkessien), Deutschland;
 • Kesh Ruslan, (Circassian Union) Russia Federation
 • Bırs Bulent, (Patriots of Circassia), Turkey;
 • Acumizh Hilmi (Patriots of Circassia), Russia Federation
 • Kik Kase (Circassian Congress), Russia Federation
 • Bag Oguz (Patriots of Circassia), Australia
 • Tashu Yevgeniy (Voice of Circassia), Russia Federation
 • Kochesoko Martin (Khabze), Russia Federation
 • John Haghor (Circassian Association of California/Adyghe Khasa) USA

 

АДЫГЭ lУЭХУМ ХЭТХЭМ ПСОМИ ЗЫХУДОГЪАЗЭ!

 Анаклия, нэкъыгъэм и-22, 20l2

ДЭ ДЫ АДЫГЭЩ!

ДЭ ДЫ ЧЕРКЕСЩ!

ДЭ ДИ АДЫГЭ ХЭКУР ЗЫФlЭДГЪЭУВЭЖЫНУ ДЫХУЕЙЩ!

 Дэ ды адыгэщ, икlи Адыгэ Хэкум (Черкесием) ди лъабжьэ куур щыlэу дырицlыхущ. Илъэс мин бжыгъэкlэ ди бзэр, ди хабзэр, ди щlэнхабзэр, ди псэукlэр мы щlыгум щызытеуващ.

Ди тхыдэр къызэрежьэрэ дэ дебэнын хуей хъуащ хамэщl къикl бийхэм, ди лъэпкъымрэ ди хуитыныгъэмрэ тхъумэн щхьэкlэ. Ауэ Урысейм ди лъэпкъым ехьэлlауэ иригъэкlуэкlа империя политикэм е-18-нэ лlэщlыгъуэм къыщыщlэдзауэ  иригъэкlуэкlам гузавэгъуэшхуэ дыхуишащ, абы къыпэкlуа ныкъусэныгъэхэр иджыри къыздэсым тэрэзыжакъым. Илъэс 101-кlэ екlуэкlа зауэм икlэм деж Урысейм и дзэ Адыгэ Хэкум къихьам зэлымыгъэкlэ адыгэхэр я хэкум ирихуащ.

Нобэ Урысей Федерацэм адыгэу 700.000-ым нэблагъэ щопсэу, яlыгъыу щыта щlыгум щыщу l0%-м нэблагъэ хуэдиз фlэкl ямыlыгъыжу, икlи Кавказым регион щхьэхуэхэмкlэ щыгуэшауэ: Къэбэрдей-Бэлъкъэр, Адыгея, Къэрэщей-Черкес, Ищхъэрэ Осетия, Краснодар къуапэ, Ставрополь къуапэ, Ростов къуапэ. Абы нэмыщl миллиуанихым фlиху адыгэу щопсэу lэщlыб къэралу щэныкъуэм нэхърэ нэхъыбэм. 

Анаклия къалэм деж дыщызэlущlам, ди къуэш ди шыпхъухэм дечэнджащэри, гупсысэ дыхуэкlуащ ди lуэхухэр ипэкlэ кlуатэн папщlэ, ди хэкур зыфlэувэжын папщlэ,  lэмал имыlэу утыку къитлъхьэн хуейуэ:

 1. Черкесхэр – адыгэщ, черкесыцlэмкlэ адыгэхэр дуней псом къыщацlыху.
 2. Дэ, адыгэхэр, дызэлэжьын хуейр ди лъэпкъым и lуэхухэр аращ, ди гумащlэгъуэхэр аращ.
 3. Дэ тхузыфlэкlыр тщlэн хуейщ къыдащlылlа лъэпкъгъэкlуэдыр къэрал псоми къащтэн щхьэкlэ, псом нэхъапэу Урысей Федерацэм.
 4. Дэ зыбгырыдгъэкlын хуейщ щlэныгъэхэмрэ гупсысэхэмрэ, зы хэку дыхъужын папщlэ адыгэу дуней псом исхэм щхьэкlэ.
 5. Дэ дызэрыадыгэм къыхэкlкlэ ди къэлэну щытщ, къэрал хабзэм къезэгъ lэмалу щыlэхэр псори къэдгъэсэбэпу делэжьыну ди Хэкур зыфlэдгъэувэжын щхьэкlэ.
 6.  Олимпиадэ «Сочи-2014»-ыр lэмалыгъуэу къэдгъэсэбэпын хуейщ адыгэ lуэхур гъэщlэшхуэм щыдэдгъэкlын щхьэкlэ. А джэгур щырагъэкlуэкlыр ди щlыналъэщ, ди лъэпкъым лъэпкъгъэкlуэд къыщыращlылlа щlыпlэщ.

Мы тхыгъэм lэ зэрыщlэддзымкlэ псоми яжыдоlэр ищхьэмкlэ ттхам къемызэгъ политик lуэху дызэрыхэмыхьэныр, икlи абыкlэ мыарэзы цlыхухэм дызэрыдэмылэжьэныр.

 • Мурзэкъан Абубэчыр (Адыгэ Хэкужь – Черкесия), Урысей Федерацэ
 • Башкауи Адель (Адыгэ жылагъуэ lуэхущlакlуэ), Уэрдын
 • Хьэтыкъуэ Шамиз (Адыгэ Хэкупсэхэ), Германие
 • Кlэш Руслан (Адыгэ зыкъуэтыныгъэ), Урысей Федерацэ
 • Бирс Булент (Адыгэ Хэкупсэхэ), Тырку
 • Ацумыж Хилми (Адыгэ Хэкупсэхэ), Урысей Федерацэ
 • Къыкъ Къасе (Адыгэ Конгресс), Урысей Федерацэ
 • Багъ Огуз (Адыгэ Хэкупсэхэ), Австралие
 • Тlэшъу Евгений (Адыгэ Хэкум и макъ), Урысей Федерацэ
 • Къуэщlысокъуэ Мартин (Хабзэ), Урысей Федерацэ
 • Хьэгъур Джон (Калифорния / Адыгэ Хасэ), США

 

ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕМ ЧЕРКЕССКИМ АКТИВИСТАМ!

 Анаклия, 22 мая 2012

 МЫ АДЫГЭ!

 МЫ ЧЕРКЕСЫ!

 МЫ ХОТИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧЕРКЕСИИ!

 Мы, черкесы (адыги), являемся коренными жителями Черкесии. Наши национальные традиции, язык, культура и образ жизни были сформированы на этой земле за тысячелетия.

 Всю свою историю нам приходилось бороться со многими внешними агрессорами, чтобы защитить наши национальные ценности, свободу и независимость. Но политика экспансионистской и империалистической России по отношению к нашему народу со второй половины 18-ого столетия привела нас к национальной трагедии, от последствий которой мы, черкесы, все еще страдаем до сих пор. В конце войны, которая продлилась 101 год, царская российская армия, вторгшаяся в Черкесию, насильственно подвергла черкесов массовой высылке.

 Сегодня в Российской Федерации проживает приблизительно 700.000 черкесов на территориях, которые составляют приблизительно 10 % их исторических земель, разделенных сегодня на следующие субъекты Федерации на Кавказе: Кабардино-Балкария, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область. Кроме того, более шести миллионов черкесов проживают в диаспоре в более чем пятидесяти странах мира.

 После встречи в Анаклии и обмена мнениями с нашими черкесскими сестрами и братьями, мы пришли к выводу, что для продвижения вперед и выживания страны, мы должны однозначно заявить:

 1) Черкесы – это адыги, и под именем черкесы - адыги известны всему миру.

 2) Мы, черкесы (адыги), должны работать только над нашими собственными национальными проблемами и устремлениями.

 3) Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиваться признания геноцида черкесского народа во всем мире и, особенно, Российской Федерацией.

 4) Мы должны распространять знания и идеи для того, чтобы стать одной страной для всех черкесов во всем мире.

 5) Наша обязанность, как черкесов, состоит в том, чтобы восстановить и развивать нашу историческую Родину всеми законными средствами и методами.

 6) Одна из наших основных программ состоит в том, чтобы использовать Олимпийские Игры «Сочи-2014», чтобы способствовать решению черкесского вопроса в мире. Игры проводятся на нашей исторической земле, на которой произошел геноцид нашего народа.

 Подписываясь под данным Обращением, мы объявляем, что не будем участвовать в политической деятельности, которая противоречит выше заявленому. И мы не будем сотрудничать с теми людьми, которые не согласны с этим обращением.

 • Мурзакан Абубекир (Адыгэ Хэкужь – Черкесия), Российская Федерация
 • Адель Башкауи (Черкесский Активист), Иордания
 • Хатко Шамиз (Патриоты Черкесии), Германия
 • Кеш Руслан (Черкесский Союз), Российская Федерация
 • Бирс Булент (Патриоты Черкесии), Турция
 • Ацумыж Хилми (Патриоты Черкесии), Российская Федерация
 • Кик Касе (Черкесский Конгресс), Российская Федерация
 • Баг Огуз (Патриоты Черкесии), Австралия
 • Ташу Евгений (Голос Черкесии), Российская Федерация
 • Кочесоко Мартин (Хабзэ), Российская Федерация
 • Джон Хагур (Черкесская Ассоциация Калифорнии / Адыгэ Хасэ), США

 

نداء الى جميع النشطاء الشركس

                                                      

أناكليا، 22 مايو/أيار 2012

نحن الأديغة!

نحن الشراكسة!

نريد لشركسيا أن تستعاد!

 

نحن الشركس (الأديغة) السكان الأصليون لشركيسيا. و قد تشكلت عاداتنا وتقاليدنا الوطنية و لغتنا و ثقافتنا و طريقة عيشنا على مدى آلاف السنين.

 

كان علينا عبر التاريخ محاربة الكثير من المعتدين للدفاع عن قيمنا الوطنية و الحرية و الاستقلال. إلا أن سياسات روسيا التوسعية و الإمبريالية منذ النصف الثاني من القرن الـثامن عشر و ما بعده، قد تسببت في مأساتنا الوطنية، و ما زلنا نحن الشراكسة نعاني حتى الآن من عواقب تلك السياسات. و في نهاية الحرب التي استمرت 101 عاماً، اجتاح الجيش الروسي القيصري شركيسيا و قام بترحيل الشركس قسراً بطريقة جماعية.

 

في يومنا هذا يوجد في روسيا الاتحادية حوالي 700.000 شركسي، يعيشون في مساحة تشكل حوالي 10٪ من أراضيهم التاريخية و هي منتشرة في القوقاز على الوحدات الاتحادية التالية: قباردينو -  بالكاريا، الأديغيه، كاراشاي- شركيسيا، أوسيتيا الشمالية، ومقاطعتي كراسنودار و ستافروبول، و منطقة روستوف. فضلا عن ذلك، فإن أكثر من ستة ملايين من الشركس يعيشون في الشتات في أكثر من 50 بلداً.

بعد تجربتنا في أناكليا و نتيجة تبادلنا الأفكار و رغباتنا مع أخواتنا وإخواننا الشركس، توصلنا إلى استنتاج بأننا لن نتمكن من المضي قدماً و العيش كأمة طالما أننا لا نتقبل ما يلي:

 

 1. نحن شعب أديغي و شعب الأديغه معروف لدى العالم كله بأنه هو الشعب الشركسي.
 2. نحن الشركس (الأديغه) يجب أن نعمل فقط على قضايانا و تطلعاتنا الوطنية الخاصة بنا.
 3. يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا للحصول على الاعتراف بالإبادة الجماعية الشركسيّة من جميع أنحاء العالم و خصوصا من روسيا الاتحادية.
 4. يجب علينا أن ننشر المعرفة و الوعي بين كافّة الشّراكسه في جميع أنحاء العالم على أننا أمة واحدة.
 5. إن واجبنا كشراكسه هو إعادة بناء وطننا التاريخي باتّباع جميع السبل و الوسائل القانونية.
 6. من إحدى برامجنا الأساسية هي استغلال ألعاب سوتشي الأولمبية (2014) للترويج للـ  "القضية الشركسية" للعالم. والألعاب ستقام على أرضنا التاريخية حيث وقعت جرائم الإبادة الجماعية بحقنا.

و نتيجة لذلك، فإننا مع توقيعنا نعلن أننا لن نشارك في الأنشطة السياسية التي تتعارض مع البيانات المذكورة أعلاه. و لن نعمل مع الأشخاص الذين لا يتفقون مع هذا النداء.

 

مرزاكان أبوبكر (أديغه خاكوج - شركيسيا)، روسيا الاتحادية

عادل بشقوي (ناشط شركسي)، الأردن

حاتكو شمس (وطنيّو شركيسيا)، ألمانيا

كيش رسلان (الكونغرس الشّركسي)، روسيا الإتحادية

بيرس بولنت (وطنيّو شركيسيا)، تركيا

أكوميج حلمي (وطنيّو شركيسيا)، روسيا الإتحاديّة

كيك كيس (الكونغرس الشركسي)، روسيا الإتحاديّة

باغ أوغوز (وطنيّو شركيسيا)، أستراليا

تاشو ييفغيني (صوت شركيسيا)، روسيا الإتحادية

كوشيسوكو مارتن (خابزه)، روسيا الإتحاديّة

جون حاغور (الجمعيّة الشّركسيّة في كاليفورنيا/أديغه خاسه)، الولايات المتّحدة الأميركيّة

 


Bu haber toplam 6178 defa okundu.


Yusuf Zahit-Sakarya

Çerkes ulusunun dünyada yeniden ayağının üstüne dikilmesini yurtsever fikriyat taşıyacaktır gören gözler anlıyor artık.
Kendi halkının varoluş mücadelesini, oluşmaya başlayan Çerkesyalı bilincini "ETNİK SÜRTÜŞMENİN KAYNAĞI" olarak gören Çerkesten hayır mı gelir?
İşte maddeleri sıralamış Çerkesin yolunu bir gören ortak akıl. Hangisine hayır diyebiliriz?

Yolumuz açık olsun. Ti ğogur nafe woraxu.
,,,,,,,,

Her çağda, şartlar ne kadar ağır ve umutsuz olursa olsun inananlar için bir ''Nuh'un Gemisi'' vardır.

[Sezai Karakoç]

16 Temmuz 2012 Pazartesi Saat 16:21
Besleney Fuat

Değerli dostlar yayınladığınız 6 maddelik deklerasyona samimiyetle imzamı atarım.
Çerkes ulusununun geleceğini düşünen insanların duruşu aynen bu olmalıdır. selam ve saygılar.

16 Temmuz 2012 Pazartesi Saat 13:07
Ömür Zafer Özdemir Şapsığ Jade

Güzel bir bildirim olmuş. Gerçekten içten samimi duygularla birlik beraberlik içinde fikirler ayrı olsa dahi gelecekte biz Adığelerin var olması için gerekli her türlü çalışmalara imzamı atarım.
Biz Türkiye'de yaşayan Çerkes'ler ve Kafkas bölgesinde yaşayanlar organize bir şekilde yapılacak atılımlarda bir birinden haberdar aynı amaç için dikenli yollarda büyük bir azim ve sabırla ilerlemelidirler.

Adığelıkér şıdğaen feşìge zovjımgen tızeğûse Adğéğêr dúnyàm yıdğâşèn fày.
VÔROPSOV ADIĞEXER, VÔROPSOV SE SIADIĞE YIOĞER.

11 Temmuz 2012 Çarşamba Saat 02:22
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net