Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ÇERKESYA YURTSEVERLERİNDEN RUSYA FEDERASYONU KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI EYLEMİ
25 Kasım 2012 Pazar Saat 16:17

Basına ve Kamuoyuna;

Suriye Çerkeslerinin Anavatanı Çerkesya’dır!
 
Bilindiği gibi yaklaşık bir buçuk yıldır Suriye’de kanlı bir iç savaş yaşanıyor. Esad yönetimi ve muhalifleri arasında şiddetli çarpışmalara sahne olan bu savaş özü itibariyle bir iktidar savaşıdır. Böylesi kanlı bir İktidar mücadelesinde Çerkesler bu katliamların herhangi bir tarafında yer almak bu kıyımın bir parçası olmak istemiyorlar. Bu savaşta ki hiçbir taraf da Çerkeslere daha iyi bir gelecek  yada özgür demokratik bir toplum vadetmiyor. Ancak savaşın başından bu yana taraf olmamalarına rağmen ciddi baskılara ve katliamlara maruz kalan Çerkeslerin onlarca ferdi bu savaşta hayatını kaybetti. En son sözde BM kontrolünde silahsız bölge olması gereken Golan tepelerindeki Çerkes köylerinde iki taraf arasındaki çatışma ve bombalamalarda birçok Çerkes katledildi. Çatışmaların başlangıcından itibaren Suriye Çerkesleri sürüldükleri ve soykırıma maruz kaldıkları tarihi anavatanları Çerkesya’ya dönebilmek evrensel bir hak olan geri dönüş haklarını kullanabilmek için anavatanlarında egemen devlet olan Rusya federasyonuna ve özerk Çerkes Cumhuriyetlerine başvurular yaptılar. Çerkes Cumhuriyetlerindeki soydaşlarımız ve dünyanın değişik bölgelerindeki Çerkes sivil toplum örgütlerinin çabaları ile bin civarında Çerkes vatanına dönebildi. Ancak daha binlercesi savaşın pençesinde kendilerini bekleyen trajik sona doğru çaresizce sürükleniyorlar.
 
Rusya Federasyonu bu çağrı ve taleplere hiçbir yanıt vermiyor. Üstelik anavatanımızda bu taleplerle yapılmak istenen çeşitli eylem ve etkinlikleri yasaklama yoluna giderek anti demokratik bir tutum sergiliyor. Dün Moskovada yapılacak miting bugün Adığey Cumhuriyetinde yapılacak miting çeşitli gerekçelerle yasaklandı. Kabardey Balkarya’da Çerkes sivil toplum hareketlerinin liderlerine 24-25 kasım tarihlerinde eylem yaparsanız sonuçlarına katlanırsınız mealinde tehdit mektupları bizzat polis müdürlerinin imzasıyla gönderiliyor. Buna rağmen Çerkesler bir ulus olarak Suriyede ki kardeşlerine sahip çıkmak için tüm dünyada eylemler örgütlüyorlar. Anavatanda bu yasal,bürokratik engelleri aşmak için tek kişilik eylemler başlatıldı. Bu eylemler dünyanın birçok  ülkesinde ve RF sınırları içinde  Çerkesya Yurtseverleri tarafından hayata geçirilerek siyasal bir kampanyaya dönüştürülmüş durumda.Bizler Çerkesya Yurtseverleri olarak burada bir kez daha haykırıyoruz.Rusya Federasyonu tarihsel sorumluluğunu yerine getirip Suriye çerkeslerini anavatanları Çerkesyaya tahliye etmelidir. Suriye de yaşanacak her Çerkes kaybından Rusya Federasyonu birinci dereceden sorumlu olacak ve gelecekte  Çerkeslerle kuracağı ilişkilerin seyri bu hayati meselede takınacağı tutumla doğru orantılı olarak gelişecektir. RF’nin bu sorumluluktan kaçması mümkün değildir. Bizler Çerkesya Yurtseverleri olarak ilan ediyoruz ki bundan böyle RF’ye bu sorumluluğunu dünyanın her yerinde daha sık hatırlatacak ulusumuza  sahip çıkmayı sürdüreceğiz.  
 
Suriye Çerkesleri Yalnız Değildir!  
 
Çerkeslerin Vatanı Çerkesyadır! 
 
ÇERKESYA YURTSEVERLERİ
 
ХЪЫБАРЕГЪАЩ|Э |ЭНАТ|ЭМРЭ Ц|ЫХУБЭ ГУЛЪЫТЭМРЭ ХУЭГЪЭЗАУЭ
 
Сирие адыгэхэм я адэжь щ|ыналъэр Черкесияращ..!
 
Зэрыф|щ|эщи , зилъэсрэ ныкъуэрэ хъуащи , Сирием зэрыхьзэрыл| зауэ щок|уэк| тепщэныгъэр зы|эрагъэхьэн папщ|э ,
 
Мы ек|уэк| зауэм , адыгэхэм къэхуихьын щэ|экъым, лъэныкъуит|ми я телъхьэкъым , лъэныкъуит|ми 
 
адыгэ лъэпкъым и зыужьыныгъэм я ф|агъэ къек|ынукъым...
 
Апхуэду хъу пэтрэ , зауэр къызэрыщ|идзэрэ , адыгэхэри мы зэрыук|ым хиубыдауэ хэтщ...Иужь дыдэй , Лъэпкъ Зыгуэтхэм я жьауэм щ|эт пэтрэ , Жолан Лъэгап|эм щэ|э адыгэ къуажэхэм щыщ ц|ыху куэд, лъэныкъуит| зэрыл|ым хэк|удащ...
 
Зауэр къызэриублэрэ , Сирие адыгэхэм щыщ зыкъом , лъэпкъ гъэк|уэд къращ|ыл|эу зрагъэ|эпхъук|а я адэжь щ|ыналъэ Черкесмям ягъэзэжын я мураду , УФ-м рэ Адыгэ Республикэхэмрэ зыхуагъэзащ , нэрыбгэ 1000 хуэдизми зэк|э ягъэзэжащ. ауэ .мин бжыгъэ адыгэри щэ|эщ иджыри зауэм и курэкуупсэм хэту, я псэхэр я дзапэк|э я|ыгъу...
 
Арщхьэк|э , УФ-м, имлъагъу нэпц| зищ|ауэ и бжэр игъэбыдащи ,я Хэкужь къэзгъэзэжын хуей гузэвэгъуэм хэт адыгэхэм лъэпохьэпо мыфэмыц| куэд къыхуегъэув..
 
Уф-р абы къыщымынэу , Адыгэ активистхэм , Сирие адыгэхэм гулъытэ хуащ|ын папщ|э Московамрэ Адыгэ Республикэхэмрэ щащ|ыну митингхэм щхьаусыгъуэ мыфэмыц|хэр хуищ|ыурэ къэпырыуауэ яригъэщ|къым..
 
Аращи , дэ иджы мыбдежым , Адыгэ Хэкупсэхэм , инууэ къытедгъэзэжу жыдо|э ; 
 
Уф-м , адыгэхэр я Хэку къэшэжыныр , дунейпсо хабзэми къызэрихьу , ищ|эн хуей , ищ|ахъэуэ щыт , ипщэм дэлъ |уэху нэхъыщхьэщ...
 
Мыгувэу , псэзэпылъхьэп|э хэт адыгэхэр , нап|эзып|эм Сирием кърищу я ХЭКУ ишэжын хуейщ..
 
Иджы нэужь , зауэм хэк|уадэ адыгэхэмк|э Уф-р дыгъэкъуэншэнущ, лыжьэр абы ейуэ..
 
Адыгэхэмрэ Урысхэмрэ ди зэхущытык|эр абы елъыта хъунущ..
 
Нобэр , ди зэгунэсыныгъэм и гъаунэхуныгъуэщ..!
 
Дэ Хэкупсэхэр , мы |уэхум зэик| дытеплъэкъук|ынукъым..!
 
Сирие адыгэхэр язакъуэкъым..
 
Адыгэхэм я адэжь щ|ыналъэр Черкесмяращ...
 
Игъэпсоу Адыгэхэр..
 
Игъэпсоу Адыгэ Хэкур...
 
 
 
 

Bu haber toplam 4141 defa okundu.


JANSET

Ses bekleyene SES olmak.
Yurtseverler galiba Çerkes halkının SESi oluyorlar gitgide.
Yüreğim sizlerle

28 Kasım 2012 Çarşamba Saat 03:19
Sosruko

Çerkes olmak herkes için gurur vericidir ama Yurtsever bir Çerkes olmak Çerkesya kurma iddiası olmak, bu yürek isteyen bir iştir. bu yürekli insanları tüm Yurtsever duygularımla selamlıyorum

Yaşasın Çerkesya Yurtseverleri !

26 Kasım 2012 Pazartesi Saat 20:42
aydın yılmaz (hatko)

Çerkesya yurtseverlerinin anavatanla paralel gündemlerini takdir ediyorum. Bazı söylemleri türkiye standartlarındaki adıgeler için biraz sert olabilir.ama ben bu adamları sevmeya başladım.
Kafkasyada ki cumhuriyetlerde suriye çerkesleri için eylem yaplılıyor şu günlerde. bu arkadaşlarda onlarla paralel eylemler yapıyor. vallahi takdir ediyorum. çok değil bir kaç sene önce orada olan şeylerden haberimiz bile olmazdı. buradakiler kendi havasında oradakilerde kendi havasındaydı. şimdi öyle değil artık. en çok bu tarafları hoşuma gidiyor yurtseverlerin.

25 Kasım 2012 Pazar Saat 23:54
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net