Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ÇERKES SOYKIRIMI TANINMALI, ÇERKESYA YENİDEN KURULMALIDIR!
21 Mayıs 2013 Salı Saat 01:37

Biz Çerkesler ( Adıgeler ) ÇERKESYA’nın yerli halkıyız. Dilimiz, kültürümüz, gelenek göreneklerimiz ve ÇERKES kimliğimiz özgür Çerkesya’da yaşadığımız; özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve yarattığımız değerleri korumak zorunda kaldığımız binlerce yıl boyunca şekillendi.

O topraklar bizimle Çerkesya oldu. Biz, Çerkesya’da Çerkes olduk!
Fakat Rusya İmparatorluğu’na karşı, yüzyıldan fazla süren bağımsızlık ve özgürlük savaşımızı 1864 yılında kesin olarak kaybettik. Anavatanımız Çerkesya işgal edildi; halkımız kadın, çocuk, yaşlı demeden ya yokedildi, ya da vatanından sürüldü.

Çerkes ( Adıge ) soykırımını geçen sene resmen tanıyan Gürcüstan’ın arşivlerinden de çıkan sonuç: Rusya’nın 19. Yüzyılda Çerkes halkına karşı yürüttüğü bu savaşın genel bir askeri harekât değil; soykırım olduğudur.

Aradan geçen 149 yıl boyunca Rusya’da politik sistem birkaç kez değişti; fakat Rusya’nın Çerkeslere karşı tavır değişmedi. Anavatanımızda tarihsel topraklarımızın % 20’si kadar bile olmayan bir parçasında: Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes ve Adıgey Cumhuriyetlerinde ve Kuzey Osetya’nın Mezdegu yöresi ile Krasnodar ve Stavropol Bölgelerinde; diasporada ise 50 ülkeye dağılmış bir halde yaşamaya devam ediyor, dilimizi, kültürümüzü ve kimliğimiz kaybediyor, asimile oluyoruz.
 
Çerkes soykırımını tanıması için RF Devlet Duması’na defalarca kere başvuruda bulunduk. Fakat Rus yetkililer, Rusya devletinin geçmişte yaptığı bu vahşetin yasal ve ahlaki sorumluluğunu almayı reddettiler.

Üstüne üstlük, 2014 yılında, Çerkes halkının özgürlük özleminin, iradesinin ve Meclisinin örgütlendiği, bağımsızlık talebinin dünyaya haykırıldığı, Çerkesya’mızın tarihi başkenti Soçi’de, Çerkes Soykırımının 150. yıldönümünde, Olimpiyat oyunları düzenlemeye hazırlanıyor ve Suriye’de iç savaşta mağdur olan soydaşlarımızın anavatanlarına dönme çabalarına destek vermiyor, engel oluyorlar.

Buradan bütün dünyaya, Rusya devletinin Çerkes halkına yönelik 19. Yüzyılda başlayan ve 20. Yüzyıla kadar devam eden soykırım politikasını tanıma, asgari taleplerimizde bizleri destekleme ve Soçi Olimpiyatlarına katılmama çağrısı yapıyoruz!

Aynı şekilde, RF da artık “Çerkes Soykırım ve Sürgünü”nü tanımalı, 21 Mayıslar tüm dünyada “Çerkes Soykırım ve Sürgün Günü” olarak anılmalı ve Çerkeslere resmi tatil olmalıdır.  

RF, anavatanımızda tek bir birimde ve egemen bir ulus olarak yaşayabilmemiz için gerekli yasal düzenlemeleri yapmalıdır.  
 
RF, tarihsel vatanımızda asimilasyon politikalarına son vermeli; dilimizin, kültürümüzün ve dini dokumuzun bozulmaması için Çerkes halkını maddi ve manevi olarak desteklemelidir.  
 
Uluslararası örgütler ve devletler diasporada yaşayan Çerkeslere, UNPO’nun 1997’de aldığı karardaki gibi „sürgün ulus statüsü“ vermeli ve anavatanlarına dönüşlerini kolaylaştırıcı, teşvik edici önlemler almalıdır.  
 
Çerkeslere RF’na dönüş şartı aranmaksızın halen yaşadıkları ülkelerde çifte vatandaşlık hakkının verilmesi ve tarihsel topraklarımızda ev-iş edinmede özel ayrıcalıklar tanınması bunun ilk adımı olacaktır.  
 
Sorumlu devletler diasporada yaşamaya devam edecek soydaşlarımızın kimliklerini, dillerini ve kültürlerini yaşatabilmeleri için yasalar çıkarmalı, bunun için mücadele eden kurumlarımızı maddi ve manevi olarak desteklemeliler.

Başta Suriye olmak üzere, Ortadoğu ülkelerinde yaşayan soydaşlarımızın savaş ortamından çıkarılıp anavatanlarına dönüşlerinin sağlanması konusunda RF ve ilgili devletler aktif rol üstlenmeliler.
Anavatanımızda Çerkes ulusal sorununa duyarlı ve aktif olan yurtsever insanlarımıza yönelik saldırılara, baskı ve tehditlere son verilmeli, sorumluları cezalandırılmalıdır.  
 
Çerkes halkının kendi kaderini tayin hakkını tanımalıdır.  
 
Çerkesya Yurtseverleri olarak yetkilileri vakit geçirmeden sorumluluklarını yerine getirmeye ve tüm dünyayı bu haklı davamızda bizleri desteklemeye çağırıyoruz.  
Yaşasın  Çerkes Kalma Mücadelemiz!
Yaşasın Çerkesya!

Çerkesya Yurtseverleri Kurucu Meclisi
18 Mayıs 2013
 

CIRCASSIAN GENOCIDE SHALL BE RECOGNIZED,
CIRCASSIA SHALL BE RE-ESTABLISHED!


We, the Circassians (Adighe) are the indigenous people of CIRCASSIA. Our language, culture, customs, traditions and our CIRCASSIAN identity had been shaped in thousands of years during which we had lived in Free Circassia and had to protect our freedom, independence and the values we created.

That land became Circassia with us. We became Circassians in Circassia!
But in 1864, we finally had lost our War for freedom and independence against the Russian Empire; the war that lasted for more than a hundred years. Our homeland Circassia was invaded; our people, regardless of their being women, children or elders were either exterminated or exiled from homeland.

Conclusion from the archives in Georgia who officially recognized the Circassian (Adighe) Genocide last year is that: this war of Russia against Circassian People in the 19th century is not an ordinary military operation, but genocide!

During the 149 years since then, political system in Russia has changed several times; but the attitude of Russia against Circassians has never changed. We have been living in less than 20% of our historical land: Kabardino-Balkar Republic, Karachai-Cherkessia, Republic of Adygea, Mezdeug in North Ossetia, Krasnodar and Stavropol Regions; and in diaspora dispersedly in 50 countries, still living, but losing our language, culture and identity, and being assimilated.

We have appealed many times to the Russian Federation State Duma for recognition of Circassian Genocide. But Russian authorities refused to take the legal and moral responsibility of this savagery made in the past by Russian state.

And what is worse, in 2014, in the 150th anniversary of Circassian Genocide, they are preparing to hold the Olympic Games in Sochi, our Circassia’s historical capital city where we had cried out to the world our demand for independence, our longing and will for freedom, and where we had established our free assembly.

And also they’re not supporting our compatriots who are victims of the Syrian war to repatriate to homeland; but prevent it.
Here we call the world community for recognizing Russia’s genocide policy against Circassians that started in 19th century and went on till 20th century; we call the world to support our minimum demands; and not participate the Sochi Olympics!

Likewise, Russian Federation shall recognize the “Circassian Genocide and Exile”, 21st of May shall be commemorated as the “Day of Circassian Genocide and Exile” all over the world and be public holiday for Circassians.

Russian Federation shall make necessary legal regulations for us to live in a single province as a dominant people.

Russian Federation shall stop the assimilation policy in our historical homeland and shall give the Circassian people moral and material support to preserve their language, culture and religious fabric.

International organizations and states shall grant the Circassians living in Diasporas the status of “Exile Nation” as described in the UNPO resolution in 1997 and take incentive and facilitative precautions for them to repatriate.

Without stipulating coming back to Russian Federation; granting the Circassians dual citizenship where they live, and enfranchising them to own house and find jobs in their historical homeland will be the first steps for this.

For our compatriots who will go on living in Diasporas, the responsible states shall make laws to let them preserve their identity, language and culture, and shall give moral and material support to our foundations that struggle for this.

Russian Federation and other related countries shall take an active role in taking our compatriots, who live in Middle Eastern countries and especially in Syria, out of the war environment.

Attacks, oppression and threats against our compatriots who are sensitive to Circassian national question in homeland shall be put an end, and whoever is responsible shall be punished.

Circassian people shall have the right to self determination.

As the Patriots of Circassia, we call the authorities for fulfilling their responsibilities immediately and all the world community to support us in our rightful actions.

Long Live Our Struggle to Stay Circassians!
Long Live Circassia!

Constituent Assembly of the Patriots of Circassia

May 18, 2013
 

ЧЕРКЕС  ЛЪЭПКЪ  ГЪЭК1УЭДЫР ПХЫГЪЭК1ЫН ,

ЧЕРКЕСИЯРИ  АРГУЭРУ  ЗЫФ1ЭГЪАУВЭЖЫН  ХУЕЙЩ....

 

Дэ  Черкесхэр ( Адыгэхэр ), егъащ1э  лъандэрэ Черкесиям

( Адыгэ  Хэкум ) лъэпкъыу дисщ.. , ди бзэмрэ , ди  хабзэмрэ, ди културемрэ,

 дищхьэхуитыныгъэмрэ   датегужеихьауэ, ахэр зэрытхъумэным яужь  диту  дыкъэгъуэгурык1уащ..

А щ1ыналъэр дэращ  Хэкужь зыщ1ари , а щ1ып1эращ дэ

Черкес дыщыхъуари...

Арщхьэк1э, 19 – нэ л1эщ1ыгъуэм ик1эм , Урыс Пыщтыхьыгуэм  1эщ1эщ1а залымыгъэхэм , Адыгэхэр бэлыхь куэдым хидзащи

нобэ нэгъунэ  ахэр иухакъым...

 

Зэрыпхъуак1уэхэр къыщыттэк1уэм ,  илъэси 100  ик1уа хуитыныгъэ зауэр  1864  гъэм иухащ.. Ди адэжь щ1ыналъэр

зы1ащ1агъэхьэри , зыкъомыр гущ1эгъуншэу яук1ащ , къэнахэри цы1к1у –ин , ц1ыхухъу – ц1ыхубз зыхамыдзу,

псори , гущ1эгъу хэмылъу   я  хэку ирагъэ1эпхъук1ащ...

 

Ди псоуалъэхэм , ди унэ –жьэгухэм , ди  хьэсэхэмрэ хадэхэмрэ маф1э  щ1адзэри   зыхагъасхьащ    адыгэ  зиц1э  къырамнэн я  мураду....

 А лъэхънэм , Урыс – Черкес  зауэм тепсэлъыхь  тхыдэтххэм

къызэратхамк1э , зауэм ц1ыху  минищэ   бжыгъэ куэд  хэк1уэдащ ,

 къэнэжам  и персент  95 ри  ягъэ1эпхъуащ ,  ахэм  ящыщ зыкъомри  зыдэк1уэм  гъэгум  щыл1ащ...

Документхэм  къигъэлъагъури зылъэгъуахэм къызэра1уатэри аращи, Урыс  Пащтыхьыгъуэр   Адыгэхэм зауэ ярищ1ылъэнк1э зыпылъар, зы жылагъуэ    зы1эщигъэхьэн  къудейтэкъым,  ат1э, абы ис

ц1ыхухэри  иригъэкъэбзык1ыу  игъэк1уэдыну арат...

 

Алъандэрэ илъэс  149  дэк1ащи, Урысейм  и  къэрал гъапсык1эр, и   идеоложиер   т1орэ-щэрэ зэрихъуэк1ами, Адыгэхэм и хущытык1эр  щ1агъуэк1э  зэрихъуэк1акъым...

 

Нобэй, Адыгэхэр  хигъащыпсыхьыжыну  яужь  итщ..

Хэкум къэзгъэзэжынухэм  лъэпощхьэпо  куэд  къыхуегъэув..

Хэкум къина  Адыгэ  тэк1ури , 1эхьэ – 1ыхьэуэ , щ1ып1э –щ1ып1эуэ   хэгуэщауэ   щегъат..

 

Абы  къик1ыр  аращи , УФ-ми  Урысей  Пащтыхьгъуэм

и   политикэхэр    зэпимгъэуауэ  егъэзащ1э...

 

Залымыгъэк1э  ирагъэ1эпхъук1а   ди  адэжьхэм  я щ1эблэуэ

милион  6    хуэдизыри,  дунейм, къэралыгъуэ  50 – хэгуэшауэ

щопсоу..Я   бзэр  я  хабзэр  я1эщ1ок1,  хошыпсыхьыж  зыхэс  лъэпкъхэм...

 

Черкес Лъапсэрыхыр пхыгъэк1ын  мурадк1э , Уф-м и думэм куэдрэ  зыхуагъэза  щхьэк1э , абы зэи къедэ1уахэкъым ,я тхьэкъумэм ц1ыв ипщхьащи зыри зыгурагъэ1уэкъым..

 

Уф –р  абы къыщымынэуэ , лъыр псым хуэдэу щыжа , ди адэжьхэм  я  кхъэхэр зыщ1элъ ,Черкесиям и къэлащхьэ Сочэ

олимпиадхэр  щыригъэк1уэк1ын  и мурадщ..

 

Нобэ  зауэзэрыл1ым    хэт Сирие Адыгэхэр  я  хэку къызэримгъэк1уэжынми    пылъщ....

 

Аращи , дуней псом  дыкъыходжэ , мы зигугъ  тщ1ахэм  гулъытэ

хуащ1ыну..

 

Дэ лъы щ1эжкъым зетхуэр ,  лей  къыттэхуар  гъэзэк1уэжа зэрыхъунращ..!

 

Абы  ипкъ  итк1э , Урысей  Фэдэрацэм  игъэзэщ1апхъау  къэтлъытэу дыспылъхэр  мыхэращ :

 

Нобэ, къэралым  1ыхьэ -1ыхьэуэ щхьхуэуэ щыт Адыгэ Республикэхэр  зы республикэуэ зыхэгъаувэжын ,

 

Черкес лъэпкъ гъэк1удымрэ лъэпкъ илъэсык1ымрэ пхыгъэк1ын , накъыгъэм и 21 –р  абы  и  фэеплъ махуэуэ гъаувын,

 

Адыгэхэм хуэгъэзауэ ди  Хэкужьым щызрахьэ асимилацэр гъаувэ1эным пэрэпэжу яужь итын ,

 

Дунейм  щикъухьа  Адыгэхэр  я Хэкуым тыншу  къызэрашэжыным  теухуа  лъэжыгъэхэр егъэк1уэк1ын,

 

Нобэк1э  къэзымгъэзэжыф   Адыгэхэм, ик1и щыпсоу къэралхэм

Ик1ик1  Уф-м и ц1ыху  лъытэн,

 

Сириемрэ адрей  къуэк1ыпэ  гъунэгъу  къэралыгъэхэмрэ щыпсоууэ  иджыблагъэ  гузэвэгъуэм хэт Адыгэхэр  ик1эш1ыпэк1э я хэку къэшэжын ,

 

Хэкум ис ди лъэкъагъухэм я  ящыщу, адыгэгъэм гууз –лыуз хузи1э, лъэпкъ 1уэху зезыхуэ Адыгэ астивисхэм иращ1ыл1э щ1эпхъэджагъэхэр  гъаувэ1эн , л1ыук1 къыс1эщ1эщ1ахэр къэгъуэтын,

 

Дэ  Адыгэ  ХЭКУПСЭХЭР  дыкъыходжэ   дунейпсо  хъыбарегъащ1э  1энат1эхэм , мы зигугъ тщ1ахэм гулъытэ  къыхуащ1ыуэ къыддэ1эпыкъуну......

  

Игъапсоу  Черкесыуэ  къэнэным  хуэгъапса  ди  бэнэныгъэр ..!

 

Игъапсоу  Черкесияр..!    Иугъащ1э Адыгэ ХЭКУМ.!

 

АДЫГЭ ХЭКУПСЭХЭМ Я ЗЫХЭСШЭ ХАСЭ


Bu haber toplam 4029 defa okundu.


Mehmet Salih

Worapsav Adıgeher!
Worapsav Adıge heku!

Yaşasın Çerkesler!
Yaşasın Çerkesya!

23 Mayıs 2013 Perşembe Saat 08:41
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net