Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ÇERKESYA BARIŞ ve ÖZGÜRLÜK DEKLARASYONU 2014
10 Şubat 2014 Pazartesi Saat 22:55
Çerkes Halkı, insanlığın vicdanına seslenmeye çalışarak, Soçi Kış Olimpiyat Oyunları’na karşı küresel bir kampanya yürüttü. Gelinen noktada 2014 Kış Olimpiyat Oyunları Soçi’de yapılacak, ama Soçi Çerkes Halkı için son değil, bir başlangıç. Çerkes Halkı’nın uzun yürüyüşü şimdi başlıyor…

Çerkes Halkı, “Çerkes Sorunu” ile ilgili düşünce ve taleplerini dünya kamuoyuna duyurur:

1. Soçi Seçimi, Olimpizmin Barış Ruhuna Uygun Değildir.

•    Soçi, Çerkes halkı için soykırım ve sürgünün simgesidir. Ravensbrück veya Dachau’dan farkı yoktur.

•    2010 yılında, Vancouver Kış Olimpiyatları süresince, bölgenin yerli halklarına ait kültürel mirasın sergilenmesi için büyük bir çaba bulunmasına karşın, Çerkeslerin Soçi’deki binlerce yıllık varlığı dahi,  Çerkes Kültürü’nün Dünya’ya tanıtılması için herhangi bir çaba şöyle dursun, resmen ve sistematik bir şekilde inkar edilmiştir. Çerkeslere karşı yapılan bu muamele, bölgenin çok kültürlü yapısına Rusya’nın açık saygısızlığını göstermektedir.

2. Çerkes Halkı “Travma” Yaşamıştır.

•    Emperyal Rusya’nın Çerkes Halkına karşı yürüttüğü askeri faaliyetler soykırımdır ve Çerkeslerin kendi vatanlarından topluca sürgün edilmeleri ile sonuçlanmıştır.

•    Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile Kaberdey (Çerkesya’nın Doğusu),Edirne Antlaşması (1829) ile Kuban’ın (Çerkesya’nın Batısı) Rusya toprağı haline geldiği tezi, Çerkesya’da insanlığa karşı işlenen suçları hafifletmez veya ortadan kaldırmaz.

•    Bütün bir halkın topluca sürgün edilmesi ve soykırım politikalarının uygulanması, Çerkesler için ulusal bir travmaya yol açmıştır. Bu travmanın etkisi, dünyadaki Çerkes toplulukları içerisinde kuşaklar boyunca aktarılmıştır ve hala hissedilmektedir.  

•    Bu ulusal travmanın uzun süreli etkilerinin giderilmesinde, Rusya Federasyonu’nun da sorumluluğu vardır.

3. Çerkes Halkı Şimdi Ne İstiyor ?   

•    Başta Suriyeli Çerkesler olmak üzere Çerkes diasporasının tamamına, koşulsuz, kolay ve hızlı işleyecek bir mekanizma ile Rusya Federasyonu vatandaşlığı ve/veya çoklu vatandaşlık hakkı tanınmalıdır.

•    18. yüzyıldaki tarihi Çerkesya sınırları, önemli oranda küçültülmüştür. Küçültülmüş bu hali de ayrıca Sovyetler tarafından, ufak siyasi birimlere bölünmüş ve modern Rusya Federasyonu, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra bile, bu statükoyu muhafaza etmiştir. Sovyet toplum mühendisliği politikalarının uygulanmasının bir sonucu olarak, Çerkes kimliği yerine,  Adigeyli, Çerkes, Kaberdey ve Şapsığ kimlikleri yaratılması ve resmi olarak tanınması, tek bir Çerkes ulusal kimliğinin gelişimini engellemektedir.      

•    Bu nedenle, Çerkes Halkı’nı tarihi topraklarında birleştirmek için, 1763 yılındaki Çerkesya sınırları esas alınarak, Rusya Federasyonu içinde Çerkesya Cumhuriyeti kurulmalıdır.

•    Çerkesya Cumhuriyeti’nin kurulmasının ön koşulu yerel otokratlar eliyle yapılan baskıların ve yolsuzlukların sona erdirilmesi, Çerkesya halklarına koloni muamelesi yapılmamasıdır.

•    Demokratik, çok etnili ve çok kültürlü Çerkesya Cumhuriyeti için vizyonumuz adaletli, barışçı ve dayanışmacı “yurttaşlar Çerkesya’sı”na dayanmaktadır.

•    Kişisel ve toplumsal özgürlüklerin ve demokratik değerlerin baskı altına alınmasının sonucu olarak, yabancılaşma, radikalleşme ve aşırılıkçılığın artmasından, dünya kamuoyu gibi Çerkes halkı da kaygı duymaktadır.

•    Bu nedenle Çerkesya Halklarının, evrensel olarak kabul edilen normlar ve demokratik değerlere göre yaşamaya hazır olduğuna ve buna layık olduğuna inanmaktayız. Çerkesya Halkları barış, istikrar ve refah için ortak yurttaşlık bilinci geliştirmeli ; insan hakları, hukukun üstünlüğü ve şeffaf yönetim ilkeleri hayatın her alanında kurumsallaşmalıdır.

Çerkes Halkı 2014 yılının Şubat ayından sonra da demokratik taleplerini barışçıl yöntemlerle dünya kamuoyunun gündemine getirmeye devam edecektir.

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ***************************************************************************

THE 2014 DECLARATION OF PEACE AND FREEDOM FOR CIRCASSIA !

Appealing to the collective conciousness of humanity, the Circassian people have been carrying out a global campaign against the  2014 Winter Olympic Games’ taking place in Sochi since 2007. Nevertheless, it is clear that the Games will go ahead regardless of our efforts. Yet, this is not the end for us but simply a new begining as we believe that the long walk of the Circassian people has just begun.

Knowing this, the Circassian people wants its views on the “Circassian Question” be known by the International community:

1. The selection of Sochi as the host city for 2014 Winter Olympics went against the principles and spirit of the Olympics.

•    For us, Circassians, Sochi symbolises the collective exile from the homeland and genocide we went through, therefore it is similar to Ravensbruck or Dachau in our national conciousness.

•    During the 2010 Winter Olympics in Vancouver, there was a great effort to present the cultural heritage of the native peoples of the region to the World. In contrast, in the run up to the 2014 Games in Sochi, even the millenia-long presence of Circassians in Sochi  was officially and systematically denied let alone making any efforts to present the Circassian culture to the World. The treatment of Circassians shows Russia’s clear disrespect to the multicultural nature of the region.

2. The Circassian people have been through a national trauma.

•    The Russian Empire’s military actions against the Circassian people were genocidal and resulted in the collective expulsion of Circassians from their homeland.

•    Even to claim that Kabarda (Eastern Circassia) and the Kuban Region (Western Circassia) became Russian lands by the Treaty of Kuchuk Kainarja (1774) and the Treaty of Adrianople  (1829) respectively cannot reduce the vehemence or deny the crimes against humanity committed in Circassia.

•    The implementation of genocidal policies and the collective expulsion of the whole nation caused a national trauma for Circassians. The impact of this trauma has been passed down through generations within Circassian communities worldwide and is still felt by the people.

•    Today the Russian Federation has also the liability to alleviate the enduring affects of this national trauma.

3. What does the Circassian People want now?

•    Russia must grant the right to dual citizenship and/or the citizenship of the Russian Federation to, first and foremost, the Circassians of Syria, as well as all Circassians around the World in through speedy and easy-to-implement mechanisms and without any conditions.

•    The historical Circassia has been reduced to a miniature of what it was in the 18th Century. In its much smaller state, it was further divided into smaller political units by the Soviets, and the modern Russian Federation preserved the status quo even after the collapse of the Soviet Union. As a result of the implementation of these Soviet social engineering policies, the creation and official promotion of Adygean, Cherkess, Kabardian and Shabsough identities in place of Circassianness has been hindering the healthy development of the unified Circassian national identity.

•    Therefore, to unite the the Circassian nation in its historical lands, a Circassian republic has to be established within the Russian Federation that will based on Circassia’s borders in 1763.

•    The precondition for the establishment of a Circassian Republic is  the cessation of the colonial policies that the peoples of Circassia, and the end of the oppression and corruption being carried out through the local Circassian elites.

•    Our vision is for a democratic, multicultural and multinational Circassian Republic that shall offer its citizens justice, peace and solidarity.

•    Just as the International Community is, the Circassian people is also concerned with the growth of alienation, radicalisation and extremism, which we think is the ultimate result of the oppression of individual and communal freedoms and democratic values in the region.

•    Therefore, we believe that the peoples of Circassia are ready and deserve to live according to universal accepted norms and values of democracy. To this end, they shall nurture a collective understanding of citizenship which is based on concepts of peace, stability and collective welfare. The notions of Human Rights, rule of law,  and open and transparent governance must prevail and become institutionalised in every aspect of life.

Finally, we shall let it be known that the Circassian people shall continue the struggle to draw the attention of the International Community to its democratic demands  after the end of the Olympic Games in Sochi in February 2014.

PATRIOTS OF CIRCASSIA
 


*********************************************************************************
 

ДЕКЛАРАЦИЯ О МИРЕ И СВОБОДЕ В ЧЕРКЕСИИ 2014 Г.

Черкесский народ на протяжении длительного времени проводил международную кампанию против организации в Сочи Зимних Олимпийских игр, пытаясь заручиться в ней поддержкой мирового сообщества. Олимпийские игры в Сочи начались, несмотря на протесты черкесов, однако следует подчеркнуть, что антиолимпийская кампания стала для них не «концом», а «началом» длинного пути.

Черкесский народ желает довести до сведения мирового сообщества свои стремления и требования, связанные с "черкесским вопросом":

1. Выбор Сочи не соответствует олимпийскому духу

•    Сочи в глазах черкесского народа является символом геноцида и изгнания. Он ничем не отличается от Равенсбрюка или Дахау.

•    В Ванкувере, где прошли Зимние Олимпийские игры 2010 г., было широко представлено культурное наследие местных народов. В процессе же подготовки к Олимпиаде в Сочи, несмотря на тысячелетнюю историю черкесов на этих землях, не были приложены какие-либо усилия к ознакомлению мира с черкесской культурой. К тому же эта культура была подвергнута официальному и систематическому отрицанию. Такое отношение к черкесам можно объяснить как проявление российскими властями неуважения к культурному разнообразию региона.

2. Черкесский народ пережил историческую "травму"

•    Военные действия, проведенные империалистической Россией против черкесского народа, завершились геноцидом и массовым изгнанием.

•    Аргумент о том, что, по Кучюк-Кайнарджийскому (1774 г.) договору Кабарда (Восток Черкесии), а по Адрианопольскому (1829 г. ) – Кубань (Запад Черкесии) вошли в состав России, не смягчает и не устраняет факт совершения в Черкесии преступлений против человечности.

•    Массовое изгнание и политика геноцида вызвали у черкесского народа «травму». Влияние этой травмы, передавшейся из поколения в поколение, продолжают ощущать на себе черкесы всего мира и по сей день.

•    Российская Федерация должна принять на себя ответственность в деле устранения последствий пережитой черкесами трагедии.

3. Каковы требования черкесского народа?

•    Необходимо по несложной и эффективной системе предоставить гражданство Российской Федерации всем представителям черкесской диаспоры и, в первую очередь, сирийским черкесам.

•    Поэтому в составе РФ должна быть создана Республика Черкесия в границах 1763 г., что обеспечит единство черкесского народа на его исторической территории.

•    Первым условием для основания Черкесии является устранение давления местных автократов, причастных к коррупции, а также отказ от подхода к народам Черкесии как к жителям колонии.

•    Мы стремимся к созданию демократической, многонациональной, многокультурной и мирной Республики Черкесия, где будут царить справедливость и согласие.

•    Черкесский народ так же, как и всё мировое сообщество, обеспокоено нарастанием в регионе радикальных настроений и экстремизма, как следствие ограничения индивидуальных и общественных свобод и нарушения демократических прав.

•    Мы твердо уверены в том, что народы Черкесии готовы и достойны жить в соответствии с универсальными и демократическими ценностями. Народы Черкесии должны стремиться к формированию единого сознания гражданственности для водворения в регионе мира, стабильности и процветания. Во всех сферах жизни должны быть внедрены такие принципы, как уважение к правам человека, признание верховенства права и прозрачное управление.

Черкесский народ и после февраля 2014 г. будет мирным путем выносить на повестку дня мирового сообщества свои демократические требования.

ПАТРИОТЫ ЧЕРКЕСИИ

 

********************************************************************************************************************************

ЧЕРКЕСИЯ МАМЫРНЫГЪЭМРЭ ШЪХАФИТНЫГЪЭМРЭ ЯДЖЭПСАЛЪ 2014

Адыгэ лъэпкъым, цIыфыгъэ гучIэгъум зыфигъэзагъэу, Шъачэ чIымэфэ джэгунхэм апэуцурэ Iофтхьабзэхэр зэрэдунаим къыщырагъэкIокIыгъ. Джы къызнэсыгъэм 2014-рэ ЧIымэфэ джэгунхэр Шъачэ щашIыщт ау, Шъачэр Адыгэ лъэпкъымкIэ кIэухэу арэп, егъэжьапIэу щыт. Адыгэ лъэпкъым игъогу кIыхьэр джы еублэ ныIэп…

Адыгэ лъэпкъым, “Адыгэ Iофыгъом” фэгъэхьыгъэ игупшысакIэмрэ ишIоигъоныгъэмрэ дунэе утыгум къырелъхьэх:

1- Шъачэр зэрэхахыгъэр, Олимпизмэм имамыр еплъыкIэм екIурэп.

•    Шъачэ, Адыгэ лъэпкъым фэшI лъэпкъ гъэкIодымрэ хэку ифынымрэ ятамыгъэу щыт. Равенсбрюк ыкIи Дачхау зэратекIырэ щыIэп.

•    2010-рэ илъэсым, Ванкоуэрым чIымэфэ джэгунхэр щашIыфэ, чIыдэлъф лъэпкъхэм якультурэ кIэнхэм цIыфыхэр икъоу ащагъэгъозэным ыуж итыгъэх, ау Шъачэ чIымэфэ джэгунхэм игъо чIыдэлъф Адыгэ лъэпкъым икультурэ кIэнхэм дунаир ащыгъэгъозэн пакIошъ, Адыгэ лъэпкъыр илъэс мын пчъагъэ хъугъэу Шъачэ зэрисыщтыгъэри хъоршэрыгъэкIэ аушъэфыным фэбэнагъэх. Адыгэ лъэпкъым къыфагъэшъощагъэ мы зекIуакIэм, Урысием, а шъолъырым икультурэ зэфэшъхьафыбэ зэхэтыкIэм лъытэныгъэ фимышIырэр IупкIэу къегъэлъагъо.

2- Адыгэ лъэпкъым “тхьамыкIэгъэшхо” къырагъэхъулIагъ.

•    Урыс импэрием Адыгэ лъэпкъым фэгъэхьыгъэу къыригъэкIокIыгъэ дзэ Iофтхьабзэхэр лъэпкъ гъэкIодэу щытых ыкIи кIэухым Адыгэхэр зэрэщытэу ихэку къырафыгъэх.

•    Кючук Кайнарджи мамыр зэзэгъыныгъэм (1774) къыдэлъытэу Къэбартэе тIуакIэр (КъокIыпIэ Черексияр), Адрианополь мамыр зэзэгъыныгъэм (1829) къыдэлъытэу Пшызэр (КохьэпIэ Черкесияр) Урысые чIыналъэ хъужьыгъэу зылъытэрэ еплъыкIэм, цIыфыгъэм ыпашъхьэ Черкесия чIыналъэм щызэрахьагъэ жъалымэгъэ зекIуакIэхэр ыгъэкIодыжьрэп.

•    Лъэпкъ гъэкIодрэ хэку ифынрэ зекIуакIэхэм къахэкIэу Адыгэ лъэпкъым тхьамыкIэгъэшхоу къырагъэхъулIагъэм ифэмэбжьымэхэр лIэуж зэкIэлъыкIохэм зэIэпахызэ непэрэ мафэм къынэсыгъ.

•    Мы лъэпкъ тхьамыкIэгъэшхом къыздихьыгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьынымкIэ Урысэ Фэдэрасиеми пшъэрылъхэр иIэх.

3- Непэ Адыгэ лъэпкъыр сыд  зыфаер?

•    Сирием ис Адыгэхэм къащыублагъэу хэхэс щыпсэурэ Адыгэ пстэуми, шIокI имыIэу, IэшIэхэу ыкIи псынкIэу екIокIыщт зы шIыкIэм тетэу Урысие Фэдэрацием ихэкогъугъэмрэ (гражданства) хэкогъугъабэ фитыныгъэр къаратыгъэн фае.

•    ЯпшIыкIуиинэрэ лIэшIэгъум щыIагъэ егъэшIэрэ Черкесия чIыналъэр, зэжъу дэдэ ашIыгъ. Ащ нэужьым Совет лъэхъаным, субект цIыкIухэу ыугъошыгъэх ыкIи непэрэ Урысие Фэдэрацием а угощыгъэ гъэпсыкIэр къыгъэгъунагъ. Совет хабзэм иIэшIагъэхэу Адыгей, Щэрджэс, Къэбардей ыкIи Шапсыгъэ лъэпкъыцIэ зэфэшъхьафхэр офицалнэу къызэраштагъэр, Адыгэ лъэпкъым изыкIыныгъэр еукъо.

•    Арышъ, Адыгэ лъэпкъыр иегъэшIэрэ чIыналъэм зы щышIыжьыным фэшI, I763-рэ ( Минырэ шъиблырэ тIокIыщырэ щырэ) гъунапкъэхэм адиштэу, Урысые Фэдерацием епхыгъэ Черкесия хэгъэгур гъэпсыжьыгъэн фае.

•    Дэмократичэскэу, бэзэрэлъытэу ыкIи культур зэфэшъхьафыбэ зиIэ Черкесиям фэшI тиеплъыкIэр, зафэу, мамырэу, зэдеIэжьэу щытыщт «Хэкогъухэм Ячеркесиер» ары.

•    ЦIыф фэшъуащэхэмрэ цIыфыжъугъэхэм яфитыныгъэхэмрэ ыкIи дэмократичэскэ лъытэныгъэхэм икъоу къызэратекъузагъэхэм къыхэкIэу лъэрыутыгъэ, хымагъэ ыкIи егъэлыегъэ зекIуакIэхэмрэ еплъыкIэхэмрэ зэрэхэхъощтхэм, зэрэдунаим фэдэу Адыгэ лъэпкъыри егъэгумэкIы.

•    Черкесия лъэпкъыхэр дунэе шапхъэхэм адиштэрэ бзыпхъэхэмрэ дэмократичэскэ лъытэныгъэхэмрэ афэшъуащэу псэунхэм зэрэфэхьазырхэр тшIошI мэхъу. Черкесия лъэпкъыхэр мамырныгъэм, зыпкъыритыныгъэм ыкIи щыIэкIэшIум пае зэхэкогъу гупшысакIэр зэрагъэужьэу, цIыф фитыныгъэхэр, хабзэм (законым) ипшъэIагъэр ыкIи узпхырыплъышъун гъэIорышIэкIэ бзыпхъэхэр щыIэныгъэм илъэныкъо пстэумкIи гъэцэкIэгъэнхэ фае.

Адыгэ лъэпкъыр 2014-рэ(МинитIурэ пшIыкIуплIырэ) илъэсым имэзэе мазэм къынэужы идэмократичэскэ шIоигъоныгъэхэр мамырныгъэм тетэу джыри дунэе утыгум къырилъхьаным ыуж итыщт.

ЧЕРКЕСИЯ  ХЭКУПСЭХЭР


 


 


Bu haber toplam 4364 defa okundu.


Hudeberdiqo Murat

Deklarasyon genel hatları ile çok sağlam arkadaşlar. Yalnız iki şey dikkatimi çekti.

Birincisi, 1763 sınırları ulaşılması zor çerçeve değil mi?

İkinciside Çerkeslerin kendi vatanlarından topluca sürgün edilmeleri demişsiniz orada kalanların oranındanda bahsetmeniz gerekmez miydi?

Sorularıma vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.

11 Şubat 2014 Salı Saat 14:24
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net