Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ’NİN VESAYETİNE HAYIR! - NO TO INTERNATIONAL CIRCASSIAN ASSOCIATION’S TUTELAGE! - НЕТ! - ПАТРОНАЖУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕССКОЙ АССОЦИАЦИИ
07 Nisan 2014 Pazartesi Saat 22:55

 

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ’NİN VESAYETİNE HAYIR!

Dünya Çerkes Birliği (DÇB) çalışmıyor.

Sorun parasızlık veya kadrosuzluk gibi örgütsel zaaflar değil.

Esas sorun, DÇB’nin bürokratik oligarşi vesayeti altında olmasıdır.

DÇB de Çerkes diasporasını vesayet altında tutuyor.

Soçi-2014 fiyaskosu ve Suriye trajedisi bu tabloyu netleştirdi.

Soykırım ve Sürgünün 150. yılında vesayet reddedilebilir mi?

DÇB 1991 yılında kuruldu. Rus termidoru denen yıllarda önemli işler yaptı. Rusya’nın bonapartizme geçtiği 2000 yılında o da "devletleştirildi". Artık DÇB Çerkes dünyasının çıkarlarını koruyan “sivil” bir örgüt değildi. Görevi statükoyu Çerkes diasporasından korumaktı.

Ama içi boşaltılmış da olsa,  DÇB’nin Rusya Federasyonu (RF) toprakları üzerinde yer alması Moskova’ya psikolojik avantaj sağlıyordu. Dikkat edilmediğinde Rusya Federasyonu Çerkes dünyasının legal ve meşru merkezi gibi görülebilirdi. Gerçekte ise DÇB Çerkesya’da bulunan, ama bürokratik oligarşinin çıkarlarına hizmet eden bir örgüttü.

Çerkes dünyası üzerinde vesayet kurma stratejisinin kökleri Soğuk Savaş yıllarına dayanıyor. 1950’li yılların başında Sovyet radyoları "Çerkes halkının Ekim Devrimi ile yeniden doğduğu" propagandasına başladı. Amaç, Çerkes diasporasında kuşaktan kuşağa aktarılan anavatan sevgisini Sovyet rejimine sempatiye dönüştürmekti. Soğuk Savaş koşullarında anavatan, en ileri örgütlenme biçimi kültür derneği olan köylü Çerkes diasporasının önündeydi.

Sovyetler Birliği yıkıldı, Rusya Federasyonu kapitalist ekonomiye geçti, ama Çerkes diasporasını vesayet altına almaya alışmış büyük devlet refleksi yok olmadı. Dün ile bugün arasında kopuşun yaşanmadığı tek alan jeopolitik çıkarların sürekliliği idi.

"DÇB kimin örgütüdür" sorusuna son 14 yıla bakarak "sessiz çoğunluğun" cevabını vermek mümkün değil. DÇB’ye yakın çevreler diasporanın iyi niyetli eleştirilerini bile anavatanın içişlerine müdahale olarak kabul ediyor, hatta arkasında batı komplosu arıyorlar. Peki ya DÇB’nin diasporayı–hadi ‘dizayn’ etmek demeyelim- yönetmesi? Veya anavatanın (siz bunu statüko olarak okuyun) diasporayı "yönetmesi" doğal bir hak mı? Anavatanda yaşayan bir başkanın diasporanın karmaşık dinamiklerini anlaması (böyle bir niyet olduğu var sayılsa bile) sosyolojik olarak mümkün mü? Hele bu insan bürokratik oligarşinin bir üyesi ise? Kime sadakat duyacak dersiniz?

DÇB Soçi-2014’de yanlış bir tercih yaptı; temsil etmekle yükümlü olduğu Çerkes halkının hassasiyetlerini dikkate almadı. Bürokratik oligarşinin çıkarlarına ve manipülasyonlarına teslim oldu.

Hizmet ettiği zihniyet, Çerkes halkını folklorik bir nesne olarak Soçi Sanat Müzesi’nin vitrinlerine hapsetti. Arkaik bir halk gibi gördüğü Çerkesler’in demokratik taleplerine kulak vermedi. Çünkü böyle bir halkın tarihi ve siyasi talepleri olamazdı.

Suriye trajedisi Çerkes dünyasını bilinçlendirdi. Suriye, Çerkesler için artık siyasi bir sorun. Türkiye ve Ürdün gibi ülkelerde yaşayan Çerkesler ise, benzer bir felaketi yaşamaları halinde anavatan kapılarının kendilerine açılmayacağının bilincine vardılar.


ÇERKES DİASPORASINA ÇAĞRI!
 

1. Diaspora örgütlenmeleri DÇB üyeliğinden çıkmalıdır!    

2. Diaspora ile Çerkesya’nın yeni küresel dayanışma örgütü kurulmalıdır!

3. Suriyeli Çerkes mültecilerin anavatan kapıları açılıncaya kadar, güvenli bir ülkede toplanmaları sağlanmalıdır!

4. Yeni küresel örgütün merkezi, siyasi aktivizme uygun bir ülke ve şehir olmalıdır!

5. Yeni küresel örgüt “sivil”, demokratik ve barışçıl karakterinden asla taviz vermemelidir!

6. Yeni küresel örgüt şeffaf ve Çerkes halkının denetimine açık olmalıdır!

7. Önümüzde ki 5 yıl boyunca “siyasallaşma” ve “dayanışma” hedeflerine odaklanılmalıdır!

8. Diasporanın sosyolojik olarak anavatana dönüşe hazır hale gelmesine çalışılmalıdır!

9. Anavatanda ki siyasi sorunlar, insan hakları ihlalleri, çevre katliamı, yolsuzluklar dünyaya duyurulmalıdır!

10. Çerkes Sorunu dünya çapında ele alınmalıdır!

11. Çerkes Siyaseti küresel ölçekte inşa edilmelidir!


"MATEM YILI"NI DİRİLİŞ VE MÜCADELEYE  DÖNÜŞTÜRELİM!
 
ÇERKES SÜRGÜN ve SOYKIRIMININ 150. YILI OLAN 2014'TE,

ÇERKESYA İLE EŞİT BİR İLİŞKİNİN İLK ADIMI İÇİN,

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ’NİN VESAYETİNE  HAYIR DİYELİM!
 
 

7 Nisan 2014

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ

***

NO TO INTERNATIONAL CIRCASSIAN ASSOCIATION’S TUTELAGE!


International Circassian Association (ICA) is not working.

The problem is not an organizational frailty such as lack of money or staff.

The main problem is that ICA isu nder tutelage of a bureaucratic oligarchy.

And ICA is putting Circassian diaspora under tutelage as well.

Fiasco of Sochi 2014 and the Syrian tragedy clarified this picture.

Can this tutelage be denied in 150th anniversary of the Genoside and Exile?

ICA was established in 1991. It did a great job in years called as Russian thermidor. In year 2000, when Russia passed to bonapartism, it was "nationalized". ICA was no more a "civil" organization protecting the Circassian world’s interests.

Its’ duty was to protect the status quo from the Circassian diaspora.

But even if it was emptied, existence of ICA on the Russian Federation (RF) land was giving Moscow a psychological advantage. For an inattentive point of view, it could be seen as the legal and legitimate center of the Circassian world in RF.

In fact, ICA was an organization existing in Circassia, but serving the interests of bureaucratic oligarchy.

The strategy of putting tutelage on Circassian world roots in the Cold War years. In the beginning of 50’s, Soviet radios started to make propaganda as "Circassian People was reborn by the October Revolution".

The main purpose of this was to transform the Circassian diaspora’s love of their homeland, which has been inherited from generation to generation, into sympathy to Soviet regime. In Cold War conditions, homeland was preceding the villager Circassian diaspora that had cultural associations as the most advanced form of organization.

Soviet Union fell, Russian Federation has passed to capitalist economy, but her big state reflex that was accustomed to put Circassian diaspora under tutelage had never disappeared. From past to present, the only subject that never break with the past was the continuity of the geopolitical interests.

"Considering the last 14 years", it’s not possible to answer the question "whose organization is ICA ?" as "of the silent majority". People close to ICA were considering the diaspora’s event most bona fide criticisms as interference in the internal affairs of homeland; moreover they searched for a western complot behind it.

What about ICA’s "managing" the diaspora –let’s not say "designing"- ? Or is it a natural incontestable right of homeland (one may read this as status-quo) to "manage" the diaspora? For a president in homeland, is it sociologically possible (if he has an intention to..) understand  the complex dynamics of diaspora?

Especially, if he is a member of the bureaucratic oligarchy? To whom do you think he will display loyalty?

ICA made a wrong decision in Sochi-2014; they didn’t take into consideration the Circassian people’s sensitiveness that they were supposed to represent.
It resigned itself to the interests and manipulations of bureaucratic oligarchy.

The mindset that they served locked up the Circassian people to the showcases of Sochi Museum of Art as a folkloric object. They didn’t regard the democratic demands of Circassian people, who they saw as an archaic people.
Because, there couldn’t be any historical and political demands of such a people.

The Syrian tragedy raised the awareness of Circassian people. Syria is now a political issue for Circassians. Circassians living in countries such as Turkey and Jordan comprehended that the doors of homeland will not be open for them in case they live a calamity similar to this.

CALL TO THE CIRCASSIAN DIASPORA!

1. Diaspora organizations shall unsubscribe from ICA!

2. A new global solidarity organization between Diaspora and Circassia shall be established!

3. Until the doors of homeland open to the Circassian refugees from Syria, they should be provided to rally in a safe country!

4. Center of this new global organization shall be a country and city appropriate for political activism!

5. New global organization shall never compromise its’ "social", democratic and peaceful character!

6. New global organization shall be transparent and open to audit by Circassian people!

7. "Politization" and "Solidarity" shall be focused on for the next 5 years!

8. It shall be worked on making diaspora sociologically prepared for repatriation!

9. Political problems, human rights abuses, environmental destruction and corruptions in homeland shall be announced to the world!

10. Circassian Question shall be addressed worldwide!

11. Circassian Politics shall be built on a global scale!

LET’S TURN THE "YEAR OF MOURNING" INTO RESURRECTION AND STRUGGLE!

IN 2014, THE 150TH ANNIVERSARY OF CIRCASSIAN GENOCIDE AND EXILE,

AS A FIRST STEP TO AN EQUAL RELATIONSHIP WITH CIRCASSIA,

LET’S SAY "NO" TO THE INTERNATIONAL CIRCASSIAN ASSOCIATION’S TUTELAGE!

APRIL  7, 2014

PATRIOTS OF CIRCASSIA***

НЕТ! -  ПАТРОНАЖУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕССКОЙ АССОЦИАЦИИ

Международная Черкесская Ассоциация (МЧА) не работает.

Проблема не в финансах и не в отсутствии кадров.

Вся проблема в том, что МЧА находиться под контролем бюрократических олигархий.

МЧА держит диаспору под опекой. Все это ярко продемонстрировано фиаско под названием Сочи 2014 и трагедией в Сирии.
 
Можно ли быть против узурпации МЧА в год 150-летия геноцид и изгнания?

МЧА была основана в 1991 году, и в «революционные» 90-ые она смогла решить важные проблемы. В 2000-ые же годы, когда в России началась эпоха «стабильности», МЧА превратилась в «государственную» структуру. Таким образом, МЧА перестала быть общественной организацией, отстаивающей интересы черкесского мира.

Несмотря на то, что МЧА полностью дискредитирована, так как находится на территории Российской Федерации, для Москвы она представляет некую психологическую выгоду. В глазах невнимательного наблюдателя, она может себя позиционировать как единственная легитимная общественная организация, представляющая черкесов мира. Хотя на самом деле является ручной организацией, отстаивающей интересы государства.

Все эти попытки взять под контроль черкесский мир нисходят к периоду холодной войны времен Советского Союза. В начале 1950-ых по советскому радио шла пропаганда идеи того, что «Черкесский народ возродился благодаря октябрьской революции». Целью всего этого было переформатирование любви черкесской диаспоры к родине, передаваемой из поколения в поколение, в некую симпатию к Советскому Союзу. В советское время родина была передовым культурным объединением для всей черкесской диаспоры.

Советский Союз развалился, Россия перешла на капиталистический строй экономики, но не потеряла свою империалистическую сущность, желание держать под контролем черкесскую диаспору. Единственное, где сохранилась преемственность между вчерашним и сегодняшним это геополитические интересы.

На вопрос «чьей организацией остается МЧА?», озирая последние 14 лет, невозможно удовлетвориться ответом «молчаливого большинства». Даже самые мягкие замечания, люди, близкие к МЧА, воспринимают как вмешательство во внутренние дела родины, более того, ищут за этим заговоры Запада. И ладно бы, но что могло бы дать МЧА право осуществлять контроль над всей диаспорой? Разве может найтись такой руководитель, живущий на родине, который смог бы разобраться в запутанных взаимоотношениях диаспоры (даже если у него действительно появится такое намерение)? Если к тому же этот человек еще и член олигархическо-бюрократической среды? Кому, по-вашему, он будет предан?

МЧА сделала неправильный выбор в отношении Сочи-2014 – не приняла во внимание боль черкесского народа, интересы которого должна была отстаивать. Она сдалась олигархическо-бюрократическим интересам и манипуляциям. Та идеология, которой она служит, как бы посадила в тюрьму черкесский народ, выставила его как некий предмет фольклора на витрину Музея Искусств. Она не прислушалась к демократическим требованиям Черкесов, которых видит как какой-то архаичный народ, считая, что у такого народа не может быть истории и политических требований.

Сирийская трагедия наилучшим образом отрезвила черкесский мир. Сирия для Черкесов, теперь является политическим вопросом. Черкесы, проживающие в Турции и Иордании, поняли, что в случае возникновения схожего конфликта у них, двери родины им не откроют.

ПРИЗЫВАЕМ ЧЕРКЕССКУЮ ДИАСПОРУ!

1. Все организации диаспоры, состоящие в МЧА, должны ее покинуть!

2. Черкесия вместе с диаспорой должна создать новую всемирную организацию!

3. Пока двери родины не откроются для черкесских беженцев из Сирии, нужно организовать их сбор в надежной стране!

4. Центр новой организации должен находиться в стране и в городе, соответствующем черкесскому активизму!

5. Новая всемирная организация всегда должна декларировать свою приверженность общественным, демократическим и мирным ценностям!

6. Новая всемирная организация должна быть прозрачной и отрытой для контроля черкесским народом!

7. В ближайшие 5 лет нужно ставить своей целью политизацию и солидарность!

8. Нужно проводить социологические работы по подготовке диаспоры к возврату на родину!

9. На родине все проблемы, связанные с политикой, нарушением прав человека, загрязнением окружающей среды, коррупцией должны доноситься до всего мира!

10. Черкесский вопрос должен рассматриваться в мировом масштабе!

11. Черкесские политика должна строиться в глобальном масштабе!

Давайте, год траура превратим в год борьбы за свои права и свое возрождение!

В 2014 году, в год 150-летия черкесского геноцида и изгнания, в качестве первого шага равноправных отношений с Черкесией призываем всех высказаться против узурпации Международной Черкесской Ассоциации!

7 апреля 2014 года 
                               
Патриоты Черкесии


Bu haber toplam 5953 defa okundu.


KOBLİ

Geçen hafta DÇB yönetimi Türkiyedeydi. Neden?
Genel kurul seçimlerine yakın Türkiye'ye delege sağlamlaştırmaya ve kendilerini yapabildikleri kadar meşrulaştırmaya geldiler.
KAFFED de her zaman olduğu gibi payanda vazifesini eksiksiz yerine getirdi. Meşbaşe İshak'ı da yanlarına alarak geldiler bu sefer. Niye acaba? Sevilen sayılan kültür adamının meşruluğundan saygınlığından faydalanmak için.
Bırakın Meşbaşe İshak'ı Tuğuçko Kızbeç'i mezarından kaldırıp getirseniz ne yazar!?
DÇB Rusya Federasyonunun devlet organıdır Çerkeslerin hiç bir şeyi değildir!

12 Ağustos 2015 Çarşamba Saat 14:29
Kuban Yildizi

Bilgilere gore KAFFED en son DCB toplantisinda acaip firca yemis,resmen cocuk azarlar gibi azarlamislar koskoca (!) Diaspora orgutunun ileri gelenlerini .Fircayi yemelerine ragmen giklari bile cikmamis. Sonra birbirleri ile konusurlarken kendi aralarinda demislerki biz bu fircayi yemeyi hakedecek ne yaptik? Kaffede soci aleyhtari muhtesem tiyatro gosterisi icin firca atmislar hani vardi ya hic bir sey unutulmadi sahnesi, onun yuzunden iste. Kaffedin ipleri ve iyasada gozuken pek cok bahadirin(!) Pek cok yigitin (!)pek cok magal yureklinin ipide para kaynagi neresi oldugu malum olan bir kisinin ve onun sirketinin elinde, nede olsa eski dost dusman olmazmis.
Bunlar havuz sistemine gore calisiyor. Birbirine muhalif gozukenlerin cogu ayni havuzun bilesenleri. Duruma gore havuzdan tavsan cikiyor yada birkac tavsan birden cikiyor. Ama hepsi yildizli pekiyiyi hakediyor dogrusu

19 Nisan 2014 Cumartesi Saat 14:12
Besleney Fuat

DÇB toplantısından dönen KAFFED neden açıklama yapmıyor acaba? Toplantıda ne görüşülmüş. Kaffedden ne istenmiş daha soru çok bunun gibi.Yahu şu kozmik oda toplantılarından gına geldi artık.
Yurtsever arkadaşlar vesayete hayır dediniz anladıkda. Vasilik edilenler hallerinden memnunsa ne olacak?

15 Nisan 2014 Salı Saat 01:38
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net