Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
21 Mayıs Çerkeslerin ve Çerkesya'nın Yeniden Dirilişi Olacaktır!
20 Mayıs 2021 Perşembe Saat 22:04
Bir yazı görseli olabilir
2011 Mayıs ayında açılan Gürcistan-Anaklia'daki Çerkes Soykırımı anıtı
 
21 Mayıs Çerkeslerin ve Çerkesya'nın Yeniden Dirilişi Olacaktır!
 
Hatırlayalım,
 
21 Mayıs, modern çağın bilinen ilk soykırımının simgesel günü olarak Çerkes halkının hafızasında yerini aldı!
 
157 yıl önce Çerkesya'nın onurlu halkı Çerkesler, Rus güçlerine karşı fiili olarak 101 yıllık direniş sonrasında, Çarlık Rusya'sı tarafından soykırıma tabi tutularak tarihi topraklarından sürgün edildi!
 
21 Mayıs 1864, insanlığın gözü önünde Çerkes halkı ve ülkesinin yok edilişi tarihidir!
 
Yüzbinlerce sivil Çerkes katledildi! 
 
Topraklarından sürülen 1.5 milyon Çerkes'in yaklaşık 500 bini sürgün yollarında öldü, kalanı ise trajik yolculuğun sonunda Osmanlı topraklarına ulaştı!
 
157 yıl önce Çerkes halkından geriye vatanında küçük bir nüfus kaldı ve milyon sayıdaki sürgün çoğu Türkiye olmak üzere zaman içinde dünyada 56  farklı ülkeye dağıldı!
 
Bugün ne istiyoruz,
 
Çerkes halkının yurtseverlerinin siyasi projesi tek ve alternatifsizdir!
 
Çerkes halkının birliği ve Rusya Federasyonu içindeki 3 idari yapı ile Krasnodar Krayı, Stavropol Krayı ve Mozdok Rayonu'unda yaşayan Çerkeslerin tek bir çatı altında birleştirilerek Çerkesya'nın yeniden varolmasıdır!
 
Çerkes halkı bu siyasi projenin modern dünya'da destek bulması için soykırım ajandasını iyi çalışmalıdır!
 
Çerkesya Yurtseverleri sivil toplum örgütü uzun süredir soykırım konusunun ciddiyetine uygun çalışmalar içindedir!
 
Çerkes Soykırımı ilk defa 20 Mayıs 2011 tarihinde Gürcistan parlamentosunun oybirliğiyle aldığı bir kararla Gürcistan tarafından resmen tanınmıştır! Bu tanınma çalışmasında Çerkesya Yurtseverleri olarak dahlimiz olmasından onur duyuyoruz.
 
2014 yılından başlayarak 2015 sonuna kadar Çerkes sürgün ve soykırımının dünya devletlerinin parlamentolarında tanınması için sırasıyla, Ukrayna, Polonya, Litvanya, Estonya, Moldova, Romanya ve Finlandiya parlamentolarına resmi başvurular yapılmıştır!
 
Son olarak 21 Mayıs 2020 öncesinde, Çerkesya Yurtseverleri sivil toplum örgütü tarafından Birleşmiş Milletler Teşkilatına Çerkes Sürgün ve Soykırımını tanıma başvurusu yapılmıştır!  http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3429
 
Çerkes halkının temsilcisi iddiasında olanların, soykırım konusunun ciddiyetine uygun çalışmalar içinde olmasını bekliyoruz!  
 
Soykırım konusuna yoğunlaşma cesareti olan Çerkes yapılanmalarına elimizden gelen desteği vermeye hazırız!
 
Anma, yas, hatırlama dönemi geride kalmıştır! 
 
Çerkes halkı tarihsel süreçte başına ne geldiğinin bilincindedir ve artık buna uygun fiili girişimler beklemektedir!
 
Çerkes Soykırımı'nın modern dünyaya tanıtılmasını Çerkesya Yurtseverleri sivil toplum örgütü olarak politik hattımızın ana çalışmalarından biri olarak görüyoruz!
 
21 Mayıslar Çerkeslerin ve Çerkesya'nın yeniden diriliş günleri olacaktır!
 
Bundan kuşku duymuyoruz!
 
Her şey Çerkes halkı ve Çerkesya İçin!
 
Çerkesya Yurtseverleri / Cherkessia.net Yayın Kurulu
 
21 Mayıs 2021
 
***
 
Жъоныгъуакӏэм и 21-р Адыгэхэм ыкIи Черкесиям икӏэрыкӏэу якъызэшӏоуцожьыныгъэм имафэ хъущт! 
 
Тыгу къэдгъэкIыжьын,
 
Жъоныгъуакӏэм и 21-р модерн лъэхъэнэм  иапэрэ лъэпкъ гъэкӏодэым инэшанэ мафэу Адыгэ лъэпкъым ыгукӏэ илъ. 
 
Илъэс 157 ыпэ Черкесиям илъэпкъ шъхьафитэу, напэ зиӏэ Адыгэхэр, илъэс 101-кӏэ Урысыем пэуцугъ, езэуагъ, яхэку ахъумэжьыгъ. 
 
Зауэм ыуж Адыгэхэм лъэпкъ гъэкӏодыр  къызэрашӏылӏагъэр имыкъоу яхэкуи лъэшыгъэкӏэ, егъэзыгъэкӏэ рагъэбгынагъ!
 
1864 гъэ ЖъоныгъуакIэм  21-р дунае пстэури щыгъуазэу Адыгэ лъэпкъыр щызэтраукӏагъэ ыкӏи яхэку зыщагъэкӏодыгъэм итарихъ! 
 
Адыгэ минишъэ цӏыф пчъагъэхэр агъэкӏодыгъ! 
 
Яхэку рафыгъэ 1.5 миллион Адыгэм щыщэу мин 500 фэдиз цӏыфыр гъогум текӏодагъ, къэнагъэри къызэпачыгъэ гъогууанэ хьылъэм ыуж Осмэнлы къэралыгъом къэсыгъэх! 
 
157 ыпэ Адыгэ лъэпкъым щыщэу ихэку къинагъэр макӏэ дэдагъ. Миллион пчъагъэкӏэ къэпӏощт адыгэм нахьыбэр Тыркуем ыкӏи къэралыгъо зэфэшъхьаф 56-м итэкъухьагъэ хъугъэ!
 
Непэ сыд тызыфаер,
 
Адыгэ лъэпкъым ихэкупсэхэм яполитик проектыр зы закъу ыкӏи нэмыкӏрэу альтернативи ащ иӏэп!
 
Адыгэ лъэпкъым изэкъотныгъэр  ыкӏи Урысые Федерацием ыгъэӏорышӏэрэ Краснодар край, Ставрополь край ыкӏи Мэздэгу районым щыпсэурэ Адыгэхэр зы хъужьыхэу ащ фэдэкӏэ Черкесиям икӏэрыкӏэу икъызэшӏогъэуцожьыныр ары!
 
Мы политик проектым ымакъэ модерн дунаем щыӏуным пае Адыгэр,  гукӏэ-псэкӏэ, шъыпкъэу лъэпкъ гъэкӏод темэм телэжьыхьэн фай!
 
Адыгэ Хэкупсэхэр НПО-р бэ шӏагъэу Адыгэ лъэпкъ гъэкӏод темэм фэшъыпкъэу, ащ езэгъэу ӏофхэм ауж ит!
 
Адыгэ лъэпкъ гъэкӏодыр апэрэу 2011 гъэм ЖъоныгъуакIэм и 20-м Грузие лъэпкъ парламентым зэгурыIуэныгъэр азфагу дэлъэу аштагъэ унашъокӏэ адагъ. Мы ӏофым тызэрыхэтыгъэм, тызэрыхэлэжьагъэм пае тырэгушхо ыкӏи тырэпагэ. 
 
2014 гэм щегъэжьагъэу 2015 гъэм икӏэ нэсыфэкӏэ Адыгэм къырашӏылӏагъэ лъэпкъ гъэкIодым ымакъэ гъэӏуным пае чэзыукӏ Украинэ, Польшэ, Литва, Эстоние, Молдовэ, Румыние ыкӏи Финляндия къэралыгъо парламентхэм  официальнэу тхылъ чӏалъхьагъ! 
 
Аужырэу 2020 гъэм ЖъоныгъуакIэм и 21-м ыпэ, Адыгэ Хэкупсэхэр НПО-м къыбгъодэкIэу Адыгэ лъэпкъ гъэкIодымрэ, шъыгъо мафэмрэ ымакъэ дунае пстэуми зэхырагъэхыным пае ООН-м (Зэгухьагъэ Лъэпкъхэр) хасэм официальнэу тхылъ чӏалъхьагъ!
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3429
 
Адыгэ лъэпкъым илӏыкӏоу зызылъытэжьхэрэми, лъэпкъ гъэкӏод темэр ашӏошъыпкъэу ыкӏи тэмэм езэгъэу лэжьыгъэ горэхэр пчэгум къыралъхьанэу тэгугъэ ыкӏи тажэ!
 
Лъэпкъ гъэкIодым шӏошъыпкъэу телэжьыхьэнэу гушхуагъэ зиӏэ тэдрэ Адыгэ НПО-м тыдеӏэнэу сыдигъуи тэ тыхьазыр! 
 
Гукъэгъэкӏыжь, шъыгъо лъэхъэнэхэр блэкӏыгъэх!
 
Адыгэ лъэпкъым ышъхьэ къырикӏуагъэхэр ешӏэжьы ащ пае джы ыуж лъэпкъымкӏэ нахь езэгъэу, лъэпкъым нахь шъхьапэрэ ӏофхэр тицӏыфмэ алъэгъунэу фаех! 
 
Адыгэ лъэпкъ гъэкӏодыр модерн дунаем егъэшӏэнэр, щыгъэгъозэнэр Адыгэ Хэкупсэхэр НПО-кӏэ ти политик щытыкIэм зыблэхын фае иапэрэ ӏофыгъоу къэтэлъытэ! 
 
Жъоныгъуакӏэм и 21-р Адыгэ лъэпкъым ыкӏи Черкесиям икӏэрыкӏэу якъызэшӏоуцожьыныгъэм имафэ зэрыхъущтым щэч хэлъэп!
 
Пстэури Адыгэ лъэпкъым ыкӏи Черкесиям пай! 
 
 
Адыгэ Хэкупсэхэр / Cherkessia.net Тедзакӏо Куп.
 
Жъоныгъуакӏэм и 21 р
 
***
 
21 мая будет день возрождения черкесов и Черкесии!
 
Вспомним,
 
21 мая занял место в памяти черкесского народа как символический день первого известного геноцида современных веков!
 
157 лет назад, благородный народ Черкесии - черкесы, которые подвергнулись геноциду со стороны царской России после 101 года дейтвительного сопротивления российским войскам и был изгнан со своей исторической родины!
 
21 мая 1864 года - дата уничтожения черкесского народа и его страны перед глазами человечества!
 
Сотни тысяч мирных черкесов были убиты!
 
Примерно 500 тысяч из 1,5 миллиона изгнанных со своих родины черкесов погибли на путях изгнания, а остальные достигли османской империи в конце трагического путешествия!
 
157 лет назад от черкесского народа на их родине осталось небольшое население, и с течением времени миллионы изгнанников были рассеяны в 56 различных странах мира, в основном в Турции!
 
Чего мы хотим сегодня,
 
Политический проект патриотов черкесского народа - единственный и безальтернативный!
 
Это - единство черкесского народа и возрождение Черкесии путем объединения черкесов, проживающих в Краснодарском и Ставропольском
 
краях, Моздокском районе и в трех административных структурах Российской Федерации под единой крышей!
 
Черкесский народ должен хорошо изучить историю геноцида, чтобы этот политический проект нашел поддержку в современном мире!
 
Общественная организация «Патриоты Черкесии» давно работает в соответствии со серьезностью проблемы геноцида!
 
Геноцид черкесов впервые был официально признан Грузией 20 мая 2011 года единогласным решением парламента Грузии! Как патриоты Черкесии, для нас, это большая честь быть частей этой совместной работой по признанию.
 
С 2014 по конец 2015 года подавались официальные обращения в парламенты Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Молдовы, Румынии и Финляндии за признание изгнании и геноцида черкессов в парламентах стран мира!
 
В конце концов, до 21 мая 2020 года общественная организация «Патриоты Черкесии» обратилась в ООН с заявлением о признании изгнания и геноцида черкессов!
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3429
 
Ожидаем, что те, кто претендует на звание представителей черкесского народа, будут работать в соответствии с серьезностью проблемы геноцида!
 
Мы готовы оказать максимальную поддержку черкесским организациям, у которых хватит смелости сосредоточиться на проблеме геноцида!
 
Период траура и памяти закончился!
 
Черкесский народ осознает, что с ним произошло в историческом процессе, и теперь соответственно ждёт реальных инициатив!
 
Как общественная организация «Патриоты Черкесии», мы рассматриваем привнесение геноцида черкесов в современный мир как одну из главных работ нашей политической линии!
 
21 мая будет день возрождения черкесов и Черкесии! Мы в этом не сомневаемся!
 
Все для черкесского народа и Черкесии!
 
Патриоты Черкесии / Редакция Cherkessia.net
 
21 Мая 2020
 
***
 
May 21 will be the Resurrection of Circassians and Circassia!
 
Let's remember,
 
May 21 has taken its place in the memory of the Circassian nation as the symbolic day of the first known genocide of the modern age!
 
157 years ago, Circassians the honorable people of Circassia, were subjected to genocide by Tsarist Russia after 101 years of de facto resistance against Russian forces and were exiled from their historical lands!
 
May 21, 1864 is the date of the destruction of the Circassian nation and their country before the eyes of humanity!
 
Hundreds of thousands of civilian Circassians were massacred!
 
Approximately 500 thousand of the 1,5 million Circassians who were expelled from their lands died on the roads of exile, and the rest reached the Ottoman lands at the end of the tragic journey!
 
157 years ago, a small population was left behind from the Circassian nation in their homeland, and the million exiles were scattered to 56 different countries in the world over time, most of them Turkey!
 
What do we want today,
 
The political project of the patriots of the Circassian nation is one and has no alternative.
 
This is the unity of the Circassian nation and the re-existence of Circassia by combining the 3 administrative structures in the Russian Federation and the Circassians living in the Krasnodar Krai, the Stavropol Krai and the Mozdok District under one roof!
 
Circassian nation should study very well the genocide agenda for this political project to find support in the modern world!
 
Circassia Patriots non- governmental organization has been working in accordance with the seriousness of the genocide issue for a long time!
 
The Circassian Genocide was first officially recognized by Georgia on 20 May 2011 with a unanimous decision of the Georgian parliament! We, as Patriots of Circassia, are honored to be our involvement in this recognition work.
 
From 2014 until the end of 2015, official applications were made to the parliaments of Ukraine, Poland, Lithuania, Estonia, Moldova, Romania and Finland for the recognition of the Circassian exile and genocide in the parliaments of the world states!
 
Finally, before May 21, 2020, the Circassia Patriots non- governmental organization made an application to the United Nations Organization to recognize Circassian Exile and Genocide!
 
http://cherkessia.net/bakisacimiz.php?id=3429
 
We expect those who claim to be the representatives of the Circassian nation to work in accordance with the seriousness of the genocide issue!
 
We are ready to give our best support to Circassian organizations that have the courage to concentrate on the genocide issue!
 
The period of commemoration, mourning and remembrance is over!
 
The Circassian nation are aware of what happened to them in the historical process and are now waiting for actual initiatives accordingly!
 
As the Circassia Patriots non- governmental organization, we see the introduction of the Circassian Genocide to the modern world as one of the main works of our political line!
 
May 21 will be the day of Circassians and resurrection of Circassia! We don't doubt that!
 
Everything is for the Circassian nation and Circassia!
 
Patriots of Circassia / Cherkessia.net Editorial Board
 
May 21, 2021

Bu haber toplam 3772 defa okundu.


Bu habere yorum eklenmemiştir. İlk yorumu siz ekleyin.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net