Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
NALO ZAVUR (НАЛО ЗАУР)
14 Temmuz 2015 Salı Saat 18:00
 
Nalo Zavur 15 temmuz 1928’de Stare Vuruh (KBC) köyünde doğdu.1948 yılında orta öğretimi bitirerek Kaberdey-Balkar Öğretmen Enstitüsü Adığe dili edebiyatı bölümüne girdi.Burada okurken  edebiyat etkinliklerine aktif bir şekilde katılıyordu.
 
1952 yılında öğretmen enstitüsünü bitirdi ve aynı enstitüde öğretmen olarak çalışmaya başladı.1954 yılından emekliye ayrıldığı 1998 yılına kadar da Kabardey Balkar Bilim Araştırma Enstitüsü’nde görev yaptı.
 
1955 yılından itibaren şiirleri ve edebi yazıları yayınlanmaya başladı.
 
Nalo Zavur öykü ve şiirler yazmakla birlikte sözlü edebiyat ürünleri ve edebiyat araştırmaları ilede yoğun bir şekilde ilgileniyordu.Bu çalışmaları kapsamında Adığe sözlü edebiyat ürünlerini derledi ve kitap olarakta çıkardı.
 
Nalo Zavur yazı hayatına başlamasıyla birlikte çocuklar için birkaç kitap çıkarmıştı.Uzun zamandır üzerinde çalıştığı sözlü edebiyat ürünlerinde çocukların eğitimi için önemli gördüğü bölümleri özenle seçerek bunları kendi düşünceleri ile zenginleştirip süslüyerek kitaplarına yansıtmıştır.
 
Nalo’nun şiir torbasında bolca mevcut olan şiirler çeşitli yaşlardaki çocuklara hitap etmektedir.Onun şiirleri her yaştaki çocuğun seveceği,beğeneceği ve onları düşündürecek tarzda yazılmıştır.
 
Onun şiirleri çocukların kolayca öğrenebilecekleri ve unutmayacakları türden olup çocuklara iyiliği ve güzelliği sevdirir.Çocuğu kalbi ve ruhuyla dünya olaylarına karşı ilgili,uyumlu,duyarlı olmaya yöneltir.Çocukları iyi ile kötüyü ayırabilecek,gözetecek kimsesi olmayanları koruyup gözetebilecek,acıma duygusuna sahip bireyler olacak şekilde eğitir.
 
Adığe sözlü edebiyatının görünüm ve kurgusunu koruyup,farklı şiirsel karakterleri ustaca kullanarak yazdığı küçük şiirleri ile çocukların anlama kabiliyetlerini geliştirmektedir.
 
Nalo Zavur filoloji bilimleri kandidatıdır, “Kaberdey Balkar Cumhuriyeti halk yazarı” ünvanı sahibidir.
 
2012 yılında yaşama veda etmiştir.
 
 
YAYINLANMIŞ KİTAPLARI:
 
ADIĞECE:
Kuşların dili.Şiirler.1959 - Aslanoğlu.1961- Çerkes dedenin ceylan boynuzu.Öyküler.1965- Hurome(İsa peygamberin doğum günü).Çocuklara dair sözlü edebiyattan alınma.1966-
Düdük. Şiirler.1967- Şiirler.1973- Oyuncu ile şair. Adığe dili ve edebiyatı okutanlara yardımcı kitap.1979-Yalnız leylek.Noveller.1981
Sessiz giden kahverengi gözlü.Şiirler.1984- Baştan sona.Edebiyat eleştirileri.1991- Bahseney akılhocalarının kişilik eğitimi. Araştırma yazıları.1991- Yüz masal.Adığe masalları.1992
Çocuk eğitimi.1998- Büyükannenin ruhu,dedenin dili.Şiirler.2000- İki kızkardeşin masalları.2003-Aydan başka kimsenin görmediği.Öykü ve masallar.2006
Kişilik eğitimi.2007- Adığe isimleri.2007
 
RUSÇA :
Savaş sonrası Kabardey şiiri.1970- Çerkeslerin kültür tarihi.1978- Çerkeslerin kültür tarihi üzerine etüdler.1985- Baksan Kültür hareketi.1991
 
 
Not: Abaze Albeç’in Kabardey Yazarları kitabından çevrilmiştir.
 
 
Çetao İbrahim, Mıyekuape
 
Cherkessia.net, 15 Temmuz 2015
 
**** 
 
 
НАЛО ЗАУР
 
Нало Заур Мыхьэмэт и къуэр Старэ Урыху къуажэм 1928 гъэм июлым и 15-м къыщалъхуащ.Абы  1948 гъэм курыт школыр къеух ик1и щ1от1ысхьэ Къэбэрдей Балъкъэр пединститутым адыгабзэмрэ литературэмк1э и отделенэм.Заур жыджэру хэтащ абы щылажъэу щыта литературнэ кружокым,зэпеуэныгъэхэм.
 
1952 гъэм Налом ехъул1эныгъэк1э къеух институтыр ик1и абы къыщагъэнэж егъэджак1уэу.1954 гъэм къыщыщ1эдзауэ 1998 гъэм пенсэм к1уэху, ар щылэжъащ Къэбэрдей Балъкъэр щ1эныгъэ къэхутак1уэ институтым.
 
1955 гъэм къыщыщ1эдзауэ печатым къытохуэ Нало Заур и усэхэр,литературно-критическэ статьяхэр.
Усэ,рассказ тхыным къыдэк1уэу,Нало Заур адыгэ 1уэры1уатэм,литературэм теухауэ къэхутэныгъэшхуэ ирегъэк1уэк1.Абы зэхуехьэс ик1и къыдегъэк1 адыгэ 1уэры1уатэ зэрыт тхылъхэр.
 
Нало Заур тхэн зэрыщ1идзэрэ сабийхэм папщ1э тхылъ зыбжанэ къыдигъэк1ащ.Ар куэд щ1ауэ 1уэры1уатэм йолэжъ.1уэры1уатэм сабийхэм нэхъ ехьэл1апхъэу хэлъыр 1эк1уэлъак1уэу къыхехри езым и гупсысэрэ и акъылк1э нэхъри игъэжанауэ,нэхър и зэщ1элыдэу игъэщ1эрэщ1ауэ ц1ыхухэм я пащхьэ ирелъхьэж.
 
Налом и усэ хъуржыным бэрычэту кърих усыгъэ гъэщ1эгъуэнхэмк1э зыхуэгуапэ ц1ык1ухэр я ныбжьк1э зэщхьэщок1.Ауэ сыт хуэдэ ныбжь ямы1эми,а ц1ык1ухэр дэзыхьэхын,гурыхуэу зыгъэгупсысэн защ1эщ ахэр.
 
Усэхэр сабийхэм я дежк1э зэгъэщ1эгъуаф1эу,гукъинэжу зэрыщытым къыдэк1уэу,дапщэщи ф1ым,дахагъэм ахэр хуаущий.Сабийым и гур,и псэр дунеягъэм  и къэхъукъащ1эхэм хуэ1эф1у,хуэжумарту щытыным хуаунэт1.Абыхэм сабийхэр ягъасэ гущ1эгъу я1эу,къызыщыжын зимы1эм къыщыжу,емрэ ф1ымрэ зэхащ1ык1ыу щытыным.
 
Адыгэ 1уэры1уатэм и шыфэл1ыфэу щыт теплъэгъуэхэри гъэпсык1эри ихъумэурэ,поэтическэ образ зэмыфэгъухэр жану къыгъэсэбэпурэ,Налом 1уэры1уатэм  ипкъ итк1э итхыжа усыгъэ ц1ык1ухэмк1э сабийым и зэхэщ1ык1ым зрегъэужъ.Налор филологие щ1эныгъэхэм я кандидатщ. «КъБР-м и ц1ыхубэ тхак1уэщ».
 
ТХЫЛЪ ЩХЬЭХУЭХЭМРЭ ТХЫГЪЭХЭМРЭ
 
Адыгабзэк1э: Бзухэм я бзэ.Усэхэр,1959- Аслъэныкъуэ.1961- Шэрджэс дадэм и щыхьыбжъэ.Рассказхэр,1965
Хъуромэ.1966- К1эфий.Усэхэр,1967- Джэгу зэхэшэ.1971- Усэхэр.1973- Дыгъэеджэ,1976
Джэгуак1уэмрэ усак1уэмрэ.Адыгабзэмрэ литкратурэмрэ езгъаджэхэм я дэ1эпыкъуэгъу,1977
Къру закъуэ.Новеллэхэр,1981- Нагъуэ щабэрык1уэ.Усэхэр,1984
Лъабжьэмрэ щхьэк1эмрэ.Литературно-критическэ тхыгъэхэр,1991
Бахъсэней узэщ1ак1уэхэм я щэнгъасэр.къэхутэныгъэ лэжъыгъэ,1991
Таурыхъищэ.Адыгэ таурыхъхэр,1992- Сабий щэнгъасэ.Япэ тхылъ,1998
Нанэ и псэ-дадэ и бзэ.Усэхэр,2000 - Урыху 1убыгъуэ.Усэхэр,2001
Зэшыпхъуит1ым я псысэхэр.2003- Мазэм ф1эк1а зыми имылъэгъуар.Повестхэмрэ псысэхэмрэ,2006- Щэнгъасэ.Ет1уанэ тхылъ.2007
Адыгэц1эхэр.2007
 
Урысыбзэк1э: Послевоенная кабардинская поэзия.1970 - Из истории культуры адыгов.1978
Этюды по истории культуры адыгов.1985- Адаб Баксансково культурного дивижения.1991
Генеалогия губачиковых.2009.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu haber toplam 4461 defa okundu.


GENAR

Teşekkürler ibrahim abi. Bu üretken ve vatansever yazarımızı bilmeyenlerede tanıttığınız için.


Benim gözümde anadil ile Anne eşdeğerdedir, kendi annesine değer vermeyenin başka bir şeye değer vereceğini sanmam. Kendi annesine sahip çıkmayanın vatanına sahip çıkabileceğinede inanmam. NOLA ZAVUR

Се си еплъык1эмк1э, анэдэлъхубзэмрэ анэмрэ зэхуэдэщ, анэм фэ езымыплъым, нэмыщ1 зыгуэрэм фэ ириплъыну си гугъэкъым. Езым янэм къуэт хуэмыхъуфыр, и хэку къуэт зэрыхуэхъуфынур си ф1эщ хъункъым! НОЛА ЗАУР

15 Temmuz 2015 Çarşamba Saat 16:26
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net