Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
BU KUŞATMAYI YARACAĞIZ!
12 Nisan 2012 Perşembe Saat 01:28

21 Mayıs’ta Taksim’de, Beşiktaş’ta...

Her Yerdeyiz!

Yine bir 21 Mayıs’ta Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nü dünyaya duyuracak ve Çerkes halkının kendini güvende hissedebileceği bir gelecek inşa ediyor olmanın tatlı telaşı ve heyecanı içerisindeyiz.

Gönül isterdi ki, 21 Mayıs’ta dünya kamuoyunun karşısına Çerkes halkı olarak; birlik olarak çıkalım. Farklarımız zenginliğimiz olsun, demokratik bir „eylem birliği“ yapalım. Umudu büyütelim…

„Kutsal ittifak“’ın, bu sene Yurtseverleri yalnızlaştırma planları olduğunu; aylardır çeşitli pazarlıkların yapıldığını, „kilit isimler“in kafakola alındığını, eylem saatleri dahil, herşeyi birbirlerini kollama ve Yurtseverlere olan desteği azaltma ekseninde planladıklarını bildiğimiz halde, „Eylem Birliği“ talebimizde ısrarlı olduk!

Çünkü Birlik, Çerkes Halkının 200 yıllık özlemi ve zaferinin müjdejicisidir.

Ama olmadı. Bazılarının egolarını kıramadık, narsizmlerine ilaç bulamadık. Üstüne üstlük birileri, bizim birlik için gösterdiğimiz bu çabayı zayıflık olarak yorumladılar. Sonuçta, geçen sene olduğu gibi bu sene de, “herkes kendi yolunda yürüyecek!“

21 Mayıs’ta Taksim’de bizimle birlikte yürüyecek, sloganlarımızı haykırıp, pankartlarımızı taşıyacak herkes bilmeli ki:

BİZLER için, 21 Mayıs, dünyanın en barışsever halklarından biri olan Çerkeslerin özgürlüklerini ve vatanlarını korumak için tutuştukları savaşın sona erdiği; galiplerin atalarımızın cesetleri üzerinde zafer gösterileri yaptığı bir gündür.

BİZLER için, 21 Mayıs, Çerkeslerin savaşın yenilen tarafı olarak katliamdan geçirildikleri, topraklarının yağmalandığı ve nüfuslarının % 90’ını soykırım ve sürgüne kurban verdikleri bir gündür.

BİZLER için, 21 Mayıs, Çerkesya’nın bağımsızlığını yitirdiği; işgal ve ilhak edildiği, emperyalist ve yayılmacı Çarlık Rusyasının bunu dünyaya ilan ettiği gündür.

Yani 21 Mayıs, Çerkesya’nın ve Çerkeslerin ilelebet yokedilmek istendiği bir gündür.

Ve BİZ Çerkesler, bugün hala hem anavatanımızda hem de diasporada gelecek kaygısı içerisinde yaşıyorsak; varlığımız tehdit altındaysa, bunun sorumlusu, Çarlık Rusyası’nın politikalarının hala devam ediyor olmasıdır.

Ama, bu savaşın saldırgan ve savaş suçlusu olan tarafı, Çarlık Rusyası’nın mirasçısı devlet yaptıklarını kabul etmeye, sonuçlarını telafi etmeye yanaşmıyor ve sorunu inkar etmeyi yeğliyor.

Bu nedenle BİZLER, 21 Mayıs’ta:

„Çerkes Soykırımı ve Sürgünü“nün tanınması, tüm sonuçları ile birlikte telafi edilmesi; yani ADALET İÇİN…

Atalarımızın cesetleri üzerinde geçit törenleri düzenleyip Çerkesleri yokettiklerini sananlara, “bizi yokedemediniz” diye haykırmak ve HESAP SORMAK İÇİN…

Çerkes Soykırım ve Sürgünü’nün 150. Yıldönümünde, atalarımızın kemikleri ve ruhları üzerinde, tarihi başkentimiz Soçi’de düzenlenmek istenen OLİMPİYATLARA HAYIR demek için…

Haritalardan ve hafızalardan silinmek istenen ÇERKESYA’nın hala yaşadığını ve bir gün mutlaka yeniden kuracağımızı ilan etmek ...

Yani bize yapılan haksızlıkları tersine çevirme irademizi göstermek; “direneceğiz, dirileceğiz, Çerkesya’da sonsuza kadar yaşayacağız” diye haykırmak; UMUT VE DİRENİŞ TOHUMLARI EKMEK İÇİN…

20 Mayıs 2012 günü,

saat 15 00’da,

Taksim’de, Tramvay Durağı’nın önünde buluşup, Rusya Federasyonu konsolosluğuna doğru bir protesto yürüyüşü yapacak; oradan Beşiktaş’a geçerek KAF FED’in etkinliğine destek vereceğiz. 

BİZLER için suçlusu ve sorumlusu belli olan bir soykırımın kınanacağı, sesimizi yükseltip öfkemizi haykıracağımız, çözüm talep edeceğimiz mercii ve ülke neresiyse, 21 Mayıs’ta toplanacağımız yer de orasıdır. Bu nedenle, İstanbul’da Taksim başta olmak üzere, RF’nun tüm kurumlarının ve temsilciliklerinin önü bizlerin, yani seslerini yükselten Çerkeslerin barışçıl-demokratik; ama kararlı ve cesur adımlarla toplandıkları merkezler olmalıdır.

Ama artık „ÇERKES ULUSAL DİRENİŞİ“ üzerinde Çerkes’in yaşadığı her yere yayılmalı; Taksim’e gelemeyecek olanlar da, yaşadıkları köylerde ve kasabalarda güçlerine uygun etkinlikler örgütlemeliler.

Duyarlılıklarını gösterip etkinliklere katılacak herkesi günün anlamına ve gelecek vizyonumuza uygun pankartlar, afişler ve sloganlar hazırlamaya; kimliği, hedefi, sloganları ve yöntemleri net olan 21 Mayıs etkinliklerimize ve bu etkinlikleri örgütleme-hazırlık toplantılarımıza katılmaya çağırıyoruz.

Yaşasın Çerkes Kalma Mücadelemiz!

Yaşasın Çerkesya!

ÇERKESYA PLATFORMU

 

          ЖЪОНЫГЪУАКIЭМ И 21-М ТАКСИМЫ, БЕШИКТАШЫИ, ТЭДЫКIИ ТЫЩЫIЭЩТ!

Иджыри зы жъоныгъуакIэм и 21-м Адыгэхэр лъэпсэгъэкIод ыджи яхэку къызэрэрафыгъэхэр  зэрэдунаеу щыдгъэIунэу ыджи лъэпкъым ицахь зытелъ  къэк1оныгъэр зэрэфэдгъэпсырэм  ибырсыр IэшIу тыхэт.

Гур зыфеягъэр жъоныгъуакIэм и 21-м дунаем ыпышъхьа адыгэ лъэпкъыр зы хъугъэу тиуцонэу арыгъэ. Зэфэмыдэу  тхэлъхэр  ти байныгъэу, тикIуакIэ зэхэдгъахъоу акциер едгъэкIокIынэу тигугэр  нахь ины тшIынэу арыгъэ.

Мыгъэ   «хэгъэгупсэхэр»  язакъоу къагъэнэнхэум пай  мэзэ пчъагъэм къыкIоцI такIыбкIэ  зэрэзэдэгущаIэхэрэр,  тIэкIу  ыпэ ит цIыфхэр агъэщэхъунхэу зэрэпылъхэр, акциер зэрекIокIыщт сыхьатым фырикIужьэу ежьхэр зэрэзэфэсакъыжъхэрэр  тшIэ пэтэу  «зэгот акцие»-м тыкIэдэуагъ.

Сыда пIомэ,  «зэготыныгъэр» адыгэ лъэпкъыр илъэс 200 хъугъэу зыкIэхъопсырэр ыджи текIоныгъэм  имэкъэгъэIоу щыт.

Ау хъугъэп. Зыгорэхэм яшъхьа шIулъэгъуныгъэм  тыфырикъугъэп, янарцизмэм Iэзэгъу фэдгъотыгъэп.

ЖъоныгъуакIэм и 21-м тэ тигъусэу  рыкIощтхэр, ти слоганхэр  къэзыIощтхэу, ти тхыгъэ плакатхэр  зыIыгъыщтхэм ашIэн фаер  мыхэр ары :

ТЭРКIЭ жъоныгъуакIэм и 21-р, дунаим мамырныгъэр анахь зикIасэ лъэпкъымэ ащыщ адыгэхэр зыфэзэуагъэхэр  яшъхьа фитыныгъэр ыджи яхэку къаухъумэным  изао зэраухыгъэр, къытекIуагъэхэмр тятэжъмэ яхьадэхэм зэрэрыкIуагъэр, ятекIоныгъэр  зыхагъэунэфыкIыгъэ мафэу щыт.

ТЭРКIЭ жъоныгъуакIэм и 21-р, адыгэхэм къазэрэтекIуагъэу, ячIыгу гупсэ зэрапхъуагъэхэу, яцIыфышъхьа пчъагъэм и 90 %-р лъэпсэкIодэу  ыджи  яхэку зэрэрафыгъэхэм и мафэу щыт.

ТЭРКIЭ жъоныгъуакIэм и 21-р, Черкессия хэгъэгум ишъхьафитыныгъэр зышIокIодыгъэ, имперялист ыджи колонялист урысые пэчъахьыгъом тихэгъэгу зэриштагъэм и макъэ зэрэдунаеу зыщигъэIугъэ мафэу щыт.

Ащ къикIырэр, жъоныгъуакIэм и21-р  Черкессия ыджи Черкесхэр (адыгэхэр) егъашIэрэ агъэкIодынхэу зыфеягъэхэ мафэу щыт.

ЫДЖИ ТЭ АДЫГЭХЭР, НЕПЭ,  тихэкуми, диаспорэми къэкIоныгъэ гугъапIэ тимыIэу кIодыжьыным ищынагъор къытшъхьарытэу тэпсэумэ, ар зилажэр УРЫСЫЕ ПЭЧЪАХЬЫГЪОМ ИПОЛИТИКЭХЭМ ИДЖЫРИ ЗЭРЭЛЪЫКIУАТЭРЭР АРЫ.

Зао блэкIыгъэм мысагъэ зиIэ лъэныкъоу  урысые пэчъахьыгъом  и кIэлIыкIо къэралыгъор  мыхъунэу ышIагъэхэр ыштэрэп ыджи  адыгэ лъэпкъ Iофыгъор  щымыIэу  елъытэ, зытригъахьэхэрэп.

Джащ къыхэкIэу  ТЭ, жъоныгъуакIэм и 21-м :

Адыгэхэр  лъэпкъгъэкIод  ыджи  яхэку зэрэрафыгъэхэр  аштэнэу  ыджи ащ ыуж  къыкIэлъыкIощт  гъэцэк1эжьынхэр къафаш1эжьынэу,  ащ къик1ырэр  ЗЭФЭНЫГЪЭМ ПАЙ.

Тятэжъмэ яхьадэхэм  рыкIуагъэхэу  Адыгэхэр агъакIодыгъэу зышIошIыхэрэм, «тэ тыжъугъэкIодын шъулъэкIыгъэп» ят1оноу ыджи тяупчIыжьынэу…

Адыгэхэр  лъэпкъгъэкIод  ыджи яхэку зэрэрафыгъэхэр  илъэс 150-рэ зыщыхъущтым, тятэжъмэ якъупщхьахэм ыджи япсэхэм, Черкессием икъэлэшъхьаIэщтыгъэу  шъачэ ашIын агу хэлъ олимпиядэхэм тафаеп тIоным пай…

Картэхэм ыджи  тигу-тишъхьахэм   тщагъэгъупщэжьыным пай зыпылъыхэрэ ЧЕРКЕССИЕР иджыри зэрэпсаоу зэрэщыIэр  ыджи мафэ горэм иджыри ар зэрэдгъэпсыжьыщтыр  зэрэдунаеу дгъэIунэу…

Мыхъунэу къызэдезэкIуагъэхэр  зэпрыдгъэзэжьын  зэрэтлъэкIыщтыр ядгъэлъэгъунэу  ыджи «тыбэнэщт,  псэ къызпыдгъэкIэжьыщт ыджи дунаир къутэжьыфэ Черкессием тыщыпсэущт» тIонэу ; гугъэм ыджи  бэнэныгъэм ичылапхъэхэр  етыутынэу…

ЖъоныгъуакIэм и 20-м        Сыхьатыр  15.00-м

Истамбыл Таксим, трамвай уцупIэм тызэIукIэнышъ, Урысые федерацием и консульствэ лъэныкъом трыкIоу протест тшIынышъ, ащ ыуж КАФ-ФЕД-м Бешикташ щызэхищэщт жъоныгъуакIэм и 21-м пай гукъэкIыжь зэIукIэу щыIэщтым тыхэлэжэщт.

ТЭРКIЭ лъэпкъгъэк1од  ыджи тихэку тыкъызэрафыгъэмкIэ  ти макъэ Iэтыгъэу тепчIыжьынэу,  лажэр зилажэр гъэнэфагъэу щыт къэралыгъор тэдми джа къэралыгъом  ялIык1о унэхэм текIолIэнэу ары. Джащ пай, Истамбыл  Таксим апэу, урысые федерацием  ялIыкIо унэхэм зимакъэ къэзыIэты шIоигъо пстэури зэкIолIэн фаер. Адыгэхэм демократикэу щыт ыджи мамырныгъэ зыхэлъ акциехэр, теубытагъэ - пытагъэ хэлъэу  зыщырагъэкIокIын фаехэр ары.

Ау, АДЫГЭ ЛЪЭПКЪ БАНЭР  «адыгэхэр зыщыпсэурэ чIыпIэ пэпчъ зиушъомбгъун, Таксим къэмыкIошъущтхэр  зыдэщыIэхэ  къуаджэхэм, къалэхэм Iамалэу яIэм елъытыгъэу акциехэр рагъэкIокIын фай.

Лъэпкъ гумэкI зиIэу акциехэм хэлэжьэщт пстэуми  мафэм мэхьанэ иIэм елъытыгъэу ыджи къэкIоныгъэм тызэреплъырэм диштэу афишэхэр, слоганхэр агъэхьазырынхэу, зыщыщыр, зислоганхэр ыджи иIофшIакIэ гъэнэфагъэу  щыт жъоныгъуакIэм и 21-рэ акцие тшIышIтым хэлэжэнхэу  ыджи ащ зыфэдгъэхьазыным пай зэхэтшэщт зэIукIэхэм хэлэжахьынхэу  тяджэ.

ОРЭПСАУ  АДЫГЭ ТЫКЪЭНЭЖЬЫНЫМ  И БЭНЭНЫГЪЭР!

ОРЭПСАУ  ЧЕРКЕССИЕР!

 

ЧЕРКЕССИЕ  ПЛАТФОРМА

 

في 21 مايو نحن في تاكسيم... نحن في بشيكتاش... نحن في كل مكان!

في 21 مايو سنعلن إبادة وطرد الشعب الشركسي لكل الدنيا، ونحن في هيجان وإثارة لطيفة لإنشاء استقبال يعيش فيه الشعب الشركسي في أمن كامل.

القلب يميل إلى أن نخرج أمام الرأي العام نحن، الشعب الشركاسي، معًا، باتحاد واتفاق. اختلافاتنا ثروتنا، نقوم باتحاد حركة دموقراطية، نخفي في أنفسنا أملًا.

أصرنا على طلبنا على "اتحاد الحركة" بالرغم أننا كنا نعرف أن "الاتفاق المقدس" يخطّط تغريب الوطنيين في هذه السنة، وأن طوال الشهور أقيم بمساومات، وأعتق بعض الأشخاص المهمة، وأنهم يخططون كل شيء –حتى ساعات الحركات- في مدار حماية أحدهم للآخر وتقليل الدعامة للوطنيين.

لأن الاتحاد، بشرى لانتصار اشتياق الشعب الشركسي منذ 200 عاما.

ولكن لم نستطع... عجزنا أن نهدم "أنا" البعض، ما وجدنا علاجا لأنانيتهم. وعلى ذلك علق البعض على جهدنا هذا با"الضعف". وفي النتيجة، كما كان في السنة الماضية، الكل شيمشي على طريقه!

على كل من سيمشي وسيهتف معنا وتحمل لافتاتنا في 21 مايو في تاكسيم، أن يعرفوا:

21 مايو  عندنا، يوم نهاية حرب يحاولون به الشراكسة –وهم أكثر شعوب الدنيا مسالمةً- حماية وطنهم وحريتهم، ويوم يقوم الغالبون بمظاهرات الانتصار على أجساد آبائنا.

21 مايو عندنا، يومٌ أصيب فيه الشراكسة -المغلوبون في الحرب- بمجزرةٍ، ويوم نُهب ترابهم، وضحّوا بـ90ـ% من سكانهم للمجزرة والتغريب.

21 مايو عندنا، يوم ضيّعت فيه شركيسيا حريتها، احتُلَّ وأُلحِقَ، ويوم أعلن بذلك روسيا القيصريّة المستعمر التوسّعي.

أيْ، 21 مايو، يوم يراد به إتلاف الشراكسة وشركيسيا أبدًا!

ونحن –الشراكسة، إذا كنا نعيش في وطننا ومتشتتين في العالم في قلق استقبالي، وموجوديتنا تحت التهديد، المسؤول عن هذا استمرار سياسة روسيا القيصرية حالًا.

ولكن، تمتنع الددولة الوارثة لروسيا القيصرية، -وهو طرف معتد ومجرم لهذا الحرب، عن قبول ما فعلته وتعويض الخسائر، وترجح إنكار هذه المشكلة.

ولهذا السبب نحن في 21 مايو،

لاعتراف مجزرة الشراكسة وتغريبهم، ولتعويض خسائرها بكل نتائجها، أيْ: للعدالة،

حتى نصيح في وجه الذين يقومون بمظاهرات فوق أجساد آبائنا وظنون أنهم أتلفوا الشراكسة "لم تتلفونا!" ونتساءل!

لنحتجّ على الأوليمبياد المخططة في عاصمتنا التاريخية –سوشي- فوق أرواح وعظام آبائنا في ذكرى سنوية 150 للمجزرة والتغريب،

لنعلن أن شركيسيا الذي يتمنى أن يلغى من الخريطة والذكريات لا يزال موجودًا وسيشكل دولته يومًا قط!

أي، لنظهر قوة إرادتنا في ردِّ الظلومات، لنصيح "سنعود! سنحيي! وسنعيش في شركيسيا أبدًا!" ولزرع بذول الأمل والمقاومة!

في 20 مايو 2012،

في الساعة 15.00،

سنلتقي أما محطة القطار في تاكسيم، سنمشي إلى قنسولية روسيا للاحتجاج، ومن هناك سنمر من بشيكتاش ونؤيِّد فعالية اتحاد الجمعيات القوقازية.

وبعد ذلك، يجب أن ينشر المقاومة الوطنية الشركسية لكل أرض يعيش الشراكسة عليها، والذين لا يأتون إلى تاكسيم يجب أن ينظموا فعاليات في القرى والبلادات مدى قدرتهم.

ندعو كل من يشعر بحساسيته واشترك في المظاهرات إلى إعداد لافتات وملصقات وشعارات مناسبة لمعنى اليوم والرؤية المستقبلية، وندعوهم إلأى فعاليات 21 مايو التي أهدافها هتافاتها وأساليبها واضحة، وإلى اجتماعاتنا لتنظيم هذه الفعاليات.

النضال الشركسي سعيد بالبقاء!

شركيسيا وأنتم بخير!

بلاتفورم شركيسيا.

 


Bu haber toplam 5816 defa okundu.


Azeko Gökhan

Yaptıkları zülmü tanımayanlara inat, 20 Mayıs saat 15:00' de Taksimdeyim...

16 Mayıs 2012 Çarşamba Saat 12:34
Adige

yurtsever ADİGE lerin olması gereken yerde, olması gereken saatte ordayız, 15:00 da Taksimdeyiz.. adige way way..

13 Nisan 2012 Cuma Saat 21:45
Peserey Hamit

20 Mayis'da saat 15.00'de Taksimdeyiz...

12 Nisan 2012 Perşembe Saat 11:47
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net