Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
GELECEĞİMİZİ ÖRGÜTLÜYORUZ!
18 Temmuz 2012 Çarşamba Saat 22:52

GELECEĞİMİZİ ÖRGÜTLÜYORUZ!

Bizler, Çerkesya Yurtseverleri olarak, tarihsel hakkımız ve üzerinde geleceğimizi örgütleyebileceğimiz tek vatanımız olduğuna inandığımız Çerkesya’nın yeniden inşa edilmesi ve dünyadaki bütün Çerkeslerin Çerkesya’da birleşmesi-uluslaşması ideali ile yola koyulduk.

Düşlerimizdeki Çerkesya, Çerkes halkının egemenlik haklarının tanındığı; ama geleceğini Çerkesya’da örgütlemek isteyen herkesin kardeşçe, barış ve huzur içerisinde yaşayabildiği; bireysel ve toplumsal hak ve özgürlüklere saygı duyulan bir Çerkesya.

Düşlerimizdeki Çerkesya, her karış toprağından adaletin, geleneğin ve geleceğin fışkırdığı bir Çerkesya.

Düşlerimizdeki Çerkesya, demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir Çerkesya.    

Bu düşlerimizi gerçekleştirmek ve geleceğimizi örgütlemek için bugün tarihi bir adım atıyor; ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ’ni tüm dünyaya ilan ediyoruz.

Meclis, Xase geleneğimize ve toplumsal karakterimize en uygun düşen; Çerkes ( Adige ) halkının birliğini sağlayacak en demokratik örgütlenme biçimidir. Bu nedenle Xase geleneğimizi yeniden canlandırmaya ve Çerkesya Yurtseverleri Kurucu Meclisi’ni örgütlemeye karar verdik.

Örgütlenmeye ve yeniden yaratmaya kendimizden başladık; ama hedefimiz Xaseleri ( Meclisleri ) yaymak, geliştirmek ve Çerkes halkını zafere götürecek „Çerkesya Özgürlük Meclisi“ni yeniden kurmaktır.

Birgün bunu da başaracağımıza ve atalarımızın düşlerini: düşlerimizi gerçekleştireceğimize inancımız sonsuzdur.

Yaşasın Çerkesya!
Yaşasın Çerkes Ulusu!
Yaşasın Çerkesya Yurtseverleri Kurucu Meclisi!

Çerkesya YurtseverleriÇERKESYA YURTSEVERLERİ
KURUCU MECLİSİ

Her düşünce “teori”, her ayrılık da “teorik” değildir. İlkesel ve politik olmayan ayrılıkları veya farklılıkları “teorik” zannedip “kendi yolunda yürümek” isteyenlerin sonu hüsrandır. Biz, Çerkesya Yurtseverleri, hata yapmaktan korkmayacağız. Ama hatalarımızı da tekrar etmeyerek böyle bir “teori çöplüğü”ne ve “insan mezarlığı”na izin vermeyeceğimize; Çerkes ( Adıge ) halkının umutlarını heba etmeyeceğimize Allah’ın ve Atalarımızın huzurunda söz veriyoruz.


Madde 1 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM ), demokratik yöntemlerle seçilecek ve ”Çerkesya’nın Yeniden İnşa Mücadelesi”ni örgütleyecek “ÇERKESYA ÖZGÜRLÜK MECLİSİ” kuruluncaya kadar Yurtsever Hareket’i ideolojik-politik olarak yönetecek en yüksek karar organıdır.

Merkezi ve amblemi ileride kamuoyuna duyurulacaktır.

Madde 2 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM ), Çerkes halkının geleceğini garanti altına alabilmesinin yolunun anavatanımız Çerkesya’da birleşmekten ve uluslaşmaktan geçtiğine inanır. Bu nedenle önceliği diaspora Çerkeslerinin anavatana dönüşlerini örgütlemek ve Çerkesya’yı inşa etmek olacaktır.  

ÇYKM, hedeflerine ulaşmak için sadece barışçıl ve demokratik yöntemlerle mücadele edecek, meşru ve hukuki zeminden ayrılmayacak, ilgili ülkelerin yasaları ve anayasaları ile birlikte uluslararası yasaları ve kararları baz alacaktır.

Madde 3 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM )'nin Resmi dili Çerkesçe ( Adıgabze ); iletişim dilleri ise Türkçe, Rusça, Arapça ve İngilizcedir. Bugün yoğun asimilasyon nedeniyle başlıca Türkçe ve Rusça dilleri ile iletişim kurmak zorunda kalıyorsak da hedefimiz, anadilimiz Çerkesçe ( Adıgabze )’nin iletişim dili haline getirilmesidir. Bu konuda elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Madde 4:

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM ), hayat tecrübeleri, bilgi ve birikimleri ile Meclisimize telkin ve tavsiyelerde bulunacak, gerektiğinde uyaracak ve doğruyu gösterecek değerli büyüklerimizin DANIŞMA KURULU ile Çalışma Grupları’ndan en az birinde görev alıp, aidatlarını düzenli ödeyen, Danışma Kurulu Üyeleri ile birlikte, toplam 68 Meclis üyesi ile temsilciden oluşur.

ÇYKM, üyelerinin özel yaşamlarına ve istedikleri dini inanca sahip olma ve ibadet etme haklarına saygı gösterir.

Meclis üye sayısı, Meclis Kararı ile, azaltılabileceği gibi, yeni Çalışma Grupları’nın ve organların örgütlenmesi durumunda arttırılabilir.

Madde 5 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM ), kendi içinden bir Başkan, bir Sekreter ve “Dönem Sözcüleri” seçer. Meclis Başkanını, Sekreterini veya Sözcülerini seçme, atama ve görevden alma yetkisi Meclisindir. Bunun için Mecliste 15. Maddede belirtilen usule göre açık oylama yapılması gerekmektedir.

ÇYKM Başkanı, Meclisi temsil eder. Meclisi bağlayıcı görüşmeler ve basın açıklamaları yapmaya yetkilidir. Ama gerekli olduğunda bu yetkisini görev vereceği başkalarına da devredebilir. Meclisi, Meclis organlarını ve bütün Çalışma Grupları’nı, ayrı ayrı veya toplu halde, toplantıya veya herhangi bir konuyu görüşmeye çağırabilir.

ÇYKM Genel Sekreteri, örgütlenmede, örgüt içi sorunlarda ve örgüt birimlerini denetlemede tam yetkilidir. Eğitim programı çıkarır ve örgüt üyelerinin eğitimi ile ilgilenir. Meclisin ideolojik-politik gelişiminden sorumludur. Meclisi ve Çerkesya Yurtseverlerini temsil hakkı ve yetkisi vardır.

ÇYKM Dönem Sözcüleri, Meclisin herhangi bir konuda alacağı kararı kamuoyuna duyurmakla görevlidir. Meclisi temsil yetkileri, Meclis’te görüşülen konularla ve özel olarak görevlendirildikleri etkinliklerle sınırlıdır.

Meclis Üyeleri’nin 3’te 1’inin yazılı başvurusu ile Başkan, Sekreter, Dönem Sözcüsü veya herhangi bir üyesi için güvenoylaması yapılabilir. Karar alınabilmesi için 15. Maddede belirtilen şartlar geçerlidir.

Madde 6 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM ) üyelerinin her birinin Yurtsever Hareket’in herhangi bir veya birkaç biriminde görev veya sorumluluğu vardır.

Böyle bir görev veya sorumluluk almaktan imtina edenlerin ÇYKM’nde görev almaları mümkün değildir.


Madde 7 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM ) üyeleri, Yurtsever Hareket’e aylık 20 TL ( öğrenciler için ve özel durumlarda 10 TL ) aidat ödemek ve senede bir kere, Şubat-Mart aylarında, maddi durumuna uygun bir bağış yapmakla yükümlüdür.

Her Meclis üyesi yapacağı bağış miktarını kendisi belirler. Bu konuda kesinlikle bir zorlama olamayacağı gibi, yapılacak bağış miktarı da kimseye bir statü veya konum kazandırmaz veya kaybettirmez.

Madde 8 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM ) üyeliği 2 senelik dönemler için geçerlidir. Bu 2 yıl sonunda, yeniden görev almak isteyenlerin, bu taleplerini yazılı olarak Meclis’e sunmaları gerekir.

Madde 9 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM ) üyeliği, üyenin istifa etmesi veya sorumluluk-görev aldığı Çalışma Grubu’nda 3 aydan fazla faaliyetlere katılmaması-devam etmemesi durumunda otomatik olarak düşer.

Bunun haricinde, ÇYKM de bir üyenin üyeliğini düşürebilir veya belli bir süre askıya alabilir. Bunun için Meclis’te, 15. Maddede belirtilen usule uygun açık oylama yapılması gerekir.  


Madde 10 :

Çerkesya Yurtseverleri’nin düşüncelerini veya herhangi bir konudaki tavrını kamuoyuna açıklama-duyurma yetkisi ÇYKM’nin veya Meclis’in görevlendireceği Sözcülerindir.

ÇYKM’nin 3’te 2 çoğunlukla reddettiği hiçbir düşünce veya tavır Çerkesya Yurtseverleri’ni bağlamaz.

Özel durumlar-görevler hariç, yalnızca ÇYKM üyelerinin ÇY’ni temsil etme veya ÇY adına konuşma hakkı vardır.

Meclis üyesi olmayan taraftarlarımızın ve dostlarımızın söylemleri veya tavırları ÇY’ni bağlamaz.

Madde 11 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM ), bağımsız bir politik örgütlenme olan ÇERKESYA YURTSEVERLERİ’nin en yüksek karar ve yürütme organıdır.

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ adına dünyanın bütün devletleri, örgütleri ve kurumları ile ilişki kurma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bunun için kimseden icazet almayacaktır.

Madde 12 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM ), Kuzey Kafkasya Halklarının devletleri, siyasal örgütlenmeleri ve kurumları ile karşılıklı saygı, sevgi, dostluk ve yardımlaşma-dayanışma temelinde ilişkiler kurmaya, kurulan ilişkileri geliştirmeye büyük önem verir.

Bu ilişkilerde “diplomaside karşılıklılık” ilkesi geçerli olacaktır.

Madde 13 :

Dünyanın herhangi bir devletinin, örgütünün ve kurumunun veya kardeş-komşu halkların, Çerkes Halkı, Çerkesya ve Çerkesya Yurtseverleri ile ilgili konularda kendi başına karar alma, alınacak kararlara ve karar mekanizmalarına katılma hakları ve yetkileri yoktur. Çerkes Halkı ile ilgili konularda yalnızca ve yalnızca Çerkes halkı ve onun kurumlarıdır karar merciileri.

Başka halklar ve örgütleri ancak Çerkesya Özgürlük Meclisi’nde yerlerini almaları durumunda söz ve karar alma mekanizmalarına katılma hak ve yetkilerine sahip olacaklardır.

Çerkesya Yurtseverleri olarak, Çerkes halkının iradesine rağmen alınacak herhangi bir kararı tanımayacağımızı şimdiden bütün dünyaya ilan ediyoruz.


Madde 14 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM ), Yurtsever Hareketin faaliyetlerini örgütlemek, geliştirmek ve yaymak için ilk aşamada aşağıdaki Çalışma Gruplarının ve Birimlerin kurulmasına karar vermiştir:

I)       Yayıncılık, Araştırma, Tanıtım ve Propaganda Birimi
II)      Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimi
III)     Yerel Örgütlenmeler Birimi
IV)     Uluslararası İlişkiler Birimi
V)      Hukuk Birimi
VI)     Mali Kaynak Yaratma ve Geliştirme Birimi
VII)    Gençlik Birimi
VIII)   Eğitim Birimi
IX)     Soçi Olimpiyatları ile İlgili Etkinlikleri Örgütleme ve Yönetme Birimi.

Bu Çalışma Grupları, ÇYKM kurulduktan sonra, en geç bir ay içerisinde sözcülerini seçecek ve çalışmalarına resmen başlayacaklardır.

İleride gerek görülmesi, ihtiyaç duyulması ve imkanlarımızın elvermesi durumunda başka Çalışma Grupları da örgütlenecektir.

Bunların dışında anavatanda ve diaspora ülkelerinde faaliyetlerimizi daha merkezi olarak örgütlemek ve denetlemek için Çerkesya Yurtseverleri temsilciliklerini kurma kararı aldık.

Buna göre:

I)    Çerkesya Temsilcisi                                       : Khuade Adnan

1-    Adıgey Cumhuriyeti Temsilcisi                     : Açumij Hilmi
2-    Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Temsilcisi   : Shakua Aslan
3-    Krasnodar Temsilcisi                                     : Tliap Aliy
4-    Miyekuape Temsilcisi                                     : Berzeg Serkan


II)    Türkiye Temsilcisi                                             : Bırs Bülent

1-    İstanbul Temsilcileri                                         : Khuako Fehim
                                                                                       Kube Nurhan
                                                                                       Akgün Semih
                                                                                       Tequlan Yakup
                                                                                       Ğış Muharrem
                                                                                       Peserey Hamit
 
2-    Ankara Temsilcisi                                             : Tlepseriko Sinef
                                                                                       Semır Ceylan

3-    İzmir Temsilcisi                                                 : Mıshe Berslan

4-    Adapazarı temsilcileri                                       : Jade Wumar

5-    Konya Temsilcisi                                               : Mıgod Nahide

6-    Maraş Temsilcisi                                               : Meçöz Fatih

7-    İzmit Temsilcileri                                               : Çetaw Ömer  

8-  Kayseri Temsilcileri                                          : Pşığotıj Mümtaz
                                                                                        Abaze Metin

9-    Antalya Temsilcisi                                           : Mamiş Ali Haydar

10-    Yozgat Temsilcisi                                            : Maushe Hüseyin

11-    Çorum Temsilcisi                                           : Dzibe Dilaver

12-    Adana Temsilcisi                                            : Şewlok Erdinç

13-    Hatay Temsilcisi                                             : Pihava Doğan

14-    Tokat Temsilcisi                                             : Hatko Gülay

15-    Ayancık Temsilcisi                                          : Melbıx Adem  

 
III)    Avrupa Temsilcisi                                            : Hatko Timaf   

1- Almanya Temsilcisi                                            : Tamzuqo Jina

2- Hollanda Temsilcisi                                            : Hatko Vural

3- Hannover Temsilcisi                                           : Xhusht Erdoğan

4- Köln Temsilcisi                                                    : Djançate Aykut   

IV)   Avusturalya Temsilcisi                                     : Bağ Oğuz


Madde 15 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM ) üyeleri eşit sorumluluk ve görev anlayışı ile çalışırlar. Her üyenin yükümlülükleri ve hakları vardır. Hiçbir üye diğeri karşısında herhangi bir üstünlüğe ve ayrıcalığa sahip değildir.

Her üyenin Mecliste yalnızca bir oy hakkı vardır. Bu hakkını oylamalarda, özel durumlar hariç, başka bir üyeye devredemez. Bu hakkını devretmesi gerektiğinde, bunu yazılı olarak Meclise iletir.

ÇYKM üyeliği 2 yılın sonunda otomatik olarak sona erer. Bir sonraki dönemde yeniden görev almak isteyen üyeler, bu isteklerini görev süresi dolmadan en geç bir ay önce yazılı olarak Meclis’e sunmak zorundalar.

Madde 16 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM )'nde kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az 3’te 2 çoğunluğunun desteği ile alınır. Eğer birinci oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci oylamada toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun alacağı karar geçerlidir. Ne var ki, birinci oylamada Meclis üye sayısının en az yarısı toplantıda hazır bulunmalıdır. İkinci toplantıda böyle bir zorunluluk yoktur.

ÇYKM’nin görüşlerine sunulan veya ÇYKM’de ele alınan bir konu en geç ikinci oylamada karara bağlanır.

ÇYKM’de oylamalar açık olur. Her üye tartışılan ve karara bağlanılmak istenen konuda hangi yönde düşünce belirtmiş olursa olsun, alınacak karara uyar.

Madde 17 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM ) bütün Çalışma Gruplarının faaliyetlerini ve Temsilcilikleri denetler, ideolojik-politik olarak yönlendirir, tavsiye ve önerilerde bulunur.

Ancak, Çalışma Grupları faaliyetlerini kendileri örgütlerler. Bu faaliyetler konusunda bütün sorumluluk Çalışma Grubundadır. Bu çalışma Gruplarına yeni katılımlara yine Çalışma Gruplarının kendileri karar verirler. Gruplara yeni katılan arkadaşlar grupta çalışmaya başladıktan 3 ay sonra Meclise katılabilirler.

Madde 18 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM )  gerekli gördüğünde veya Grubun çalışmalarını desteklemek için sözkonusu Gruba atama yapabilir. Ancak, Çalışma Grubunun sözcüsünü belirleme hakkını elinden alamaz.

Meclis, eğer bir çalışma Grubunun yetersiz kaldığına, gereksiz olduğuna veya ideolojik-politik olarak Yurtsever Hareketin çizgisine uymayan bir yönde ilerlediğine karar verirse, o Çalışma Grubunu tasfiye edebilir. Bu durumda, 15. Maddede belirtilen usule uygun oylama yapılır.
 
Madde 19 :

Çalışma Grupları Meclise 3 ayda bir faaliyetleri ile ilgili bilgi verir, rapor sunar; Mecliste görüş alışverişinde bulunur ve gelecekte atılacak adımları görüşürler.

Her Çalışma Grubunun kendi iletişim mekanizması ve bir sözcüsü olacaktır. Bu Çalışma Grupları faaliyetleri ile ilgili kamuoyuna açıklama yapma hakkına sahipler. Ancak açıklama yapılmadan önce Meclise sunulmak zorundadır. Eğer Meclis, bu açıklamanın Yurtsever Hareketin ilkelerine ters veya yanlış olduğuna karar verirse açıklama geri çekilir.

Madde 20 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM ) her iki senede bir kere, Meclisin belirleyeceği bir ülkede ve tarihte Çerkesya Yurtseverleri Konferansı’nı toplar.

Konferansa bütün Meclis üyeleri, Çerkesya Yurtseverleri Temsilcileri ve Meclisin davet edeceği isimler katılırlar. Konferans hazırlıkları belirlenen tarihten 3 ay önce başlar. Ve bütün çalışma bir Komisyon tarafından örgütlenir.

Konferans kararları bütün Çerkesya Yurtseverleri için bağlayıcıdır.

Madde 21 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM )'nde konuşulan, tartışılan ve “gizli” tutulması gereken herhangi bir konuyu “dışarıya” taşımamak ve üçüncü şahıslara anlatmamak bir namus borcudur.

Madde 22 :

Her üyenin Meclis’ten istifa etme hakkı vardır. İstifa etmek isteyen arkadaşımız bu talebini yazılı olarak Meclise sunar ve üzerinde Hareketimize ait ne varsa, herşeyi Meclise devreder.

İstifa eden Meclis üyesinin, Meclis üyeliği boyunca Yurtsever Harekete sunduğu hizmetleri ve katkıları geri isteme hakkı yoktur.

İstifa eden bir Meclis üyesinin, Harekete zarar verecek bir çaba içerisine girmemişse, istifasını geri alma ve Meclise geri dönme hakkı saklıdır.

Madde 23 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM ), faaliyetleri ve gelecek planları ile ilgili yılda bir kez kamuoyuna yazılı açıklama yapar.

Madde 24 :

Bağış Kampanyası her yıl Şubat ayının ilk haftasında başlar ve Mart ayının ikinci haftası sona erer.

Mali konularda, harcama veya yatırım yapma yetkisi Meclistedir. Ancak çalışmaları yürüten “ Mali Kaynak Yaratma ve Geliştirme Birimi” dir.

Bütün bağışlar ve harcamalar Mecliste görüşülmek zorundadır. Kamuoyuna, eğer Meclis gerekli görürse açıklama yapılır.

Madde 25 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ ( ÇYKM ) birinci kongresi, gelişmelere göre toplantının yerini ve tarihini değiştirme hakkı saklı olmakla birlikte, 5-7 Ağustos 2013 tarihleri arasında İstanbul’da toplanacaktır.


Madde 26 :

ÇERKESYA YURTSEVERLERİ KURUCU MECLİSİ

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ:

1-  Bİ Mahmut
2-  CHETAO İbrahim
3-  HAPİ Cevdet
4-  HATKO Erol
5-  KEÇ’ Süleyman
6-  T’LIŞE Cahit
7-  TYKO Hayrettin

1. DÖNEM MECLİS ÜYELERİ:

1-  ABAZE Metin
2-  AÇUMİJ Hilmi
3-  AKGÜN Semih
4-  BAĞ Oğuz
5-  BAKER Amira
6-  BERZEG Serkan
7-  BIRS Bülent
8-  ÇELİK Musa
9-  ÇETAO Levent
10-   ÇETAW Ömer  
11-   PŞIĞOTIJ Mümtaz
12-   DJANÇATE Aykut
13-   DZIBE Dilaver
14-   GONEŞKO Saim
15-   ĞIŞ Muharrem
16-   HAKHU Hakan
17-   HATAM Fatma
18-   HATKO Gülay
19-   HATKO Rıza Yavuz
20-   HATKO Timaf  
21-   HATKO Vural  
22-   HATXİ Recep
23-   HATXİ Şamil
24-   HUAJ İbrahim
25-   HUNE Metin
26-   JIKUE Şamil Emre
27-   KHUADE Adnan
28-   KİBİSHE Demir
29-   KUBE Dilara
30-   KUBE Nurhan
31-   KUBE Merve
32-   KHUAKO Fehim
33-   KURT Emrah
34-   MAMİŞ Ali Haydar
35-   MAUSHE Hüseyin
36-   MELBIX Adem
37-   MIGOD Nahide
38-   MIGODHKO Suat
39-   MİSHE Berslan
40-   NAJE Berk
41-   PERİT Seval   
42-   PESEREY Hamit
43-   PİHAVA Doğan
44-   SEMIR Ceylan
45-   SEWOŞF Şuayip
46-   SHAKUA Aslan
47-   SHALAXO Ragıp
48-   SOKUR Mehmet Emre
49-   SOKUR Selda
50-   MEÇÖZ Fatih
51-   ŞEWLOK Erdinç
52-   TAMZOQUE İnal
53-   TEQULAN Yakup
54-   THATS Ali
55-   TLEPSERKO Sinef
56-   TLEPSERKO Tarık
57-   TUĞ Mehtap
58-   XEKUDE Murat
59-   XHUSHT Erdoğan
60-   WOTAH Davut  
61-   JADE Wumar

Allah Yolumuzu Açık Etsin...

Yaşasın Çerkesya!
Yaşasın Çerkes Ulusu!
Yaşasın Çerkesya Yurtseverleri Kurucu Meclisi!

Çerkesya Yurtseverleri


Bu haber toplam 6692 defa okundu.


BIRS TURGAY

Çerkesya Yurtseverleri Kurucu Meclisini En içten ve mücadeleye olan inacımla selamlıyorum saygılar sevgiler...

03 Eylül 2012 Pazartesi Saat 19:50
Tuncay Bozkurt

Bu kadar somut ve gerçekten kurumsal kimliğe bürünmüş ulusal bir hareket Çerkesyanın ve Çerkes ulusunun en yakıcı ihtiyacıydı .Umut ediyorum ve inanıyorumki hayata geçirilen yapılanma pratiğiyle de hem diasporasıyla hemde anavatanıyla ulusumuzun çok yönlü ihtiyaçlarına cevap verecek Adigelere ve onların dostlarına umut verecekdir.Girişiminizde başarılı olmanızı ve önemli atılımlar gerçekleştirmenizi diliyor ulusun bir bireyi olarak doğru atılan her adımın yanında bütün enerjim ve birikimimle varolacağımı belirtmek istiyorum. Saygı ve sevgilerimle.

13 Ağustos 2012 Pazartesi Saat 16:41
Şevcen Burhan

Hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim. Allah yar ve yardımcınızdır bu haklı davada.

27 Temmuz 2012 Cuma Saat 03:13
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net