Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
ÇERKES HALKININ ONURLU EVLADI MARTİN KOÇESOKO YALNIZ DEĞİLDİR!
10 Haziran 2019 Pazartesi Saat 00:24
 
Görüntünün olası içeriği: Martin  Kochesoko, şapka ve sakal
 
Çerkes Halkının Onurlu Evladı Martin Koçesoko Yalnız Değildir!
 
 
Çerkesya’nın Kaberdey Bölgesi’nde mukim olan, Çerkes etnik hakları ve insan hakları savunucusu ve aktivisti Martin Koçesoko, Rusya güvenlik güçlerinin tezgâhladığı, âdi bir tuzak ile gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.
 
 
Bu tür “âdi tuzaklar”,  daima hukuk zemininde ve demokratik kurallara uygun olarak faaliyet gösteren Çerkes aktivistleri gözaltına alma ve tutuklamanın sıradan bir aracı haline dönüştürülmüştür; önce “usulüne uygun bir şekilde haber salınmakta”, buna uyulmaması durumunda ise içerisinde “itibar suikastı” nı barındıran bir tezgâh düzenlenerek Çerkes aktivistler hürriyetlerinden edilmektedir. 
 
 
Bu nedenle, Martin Koçesoko aslında tutuklanmamış ama sadece “tutsak” edilmiştir. 
 
 
Rusya Federasyonu’nun, en alt düzeydeki yerel işbirlikçilerinin “kurmay aklı” ile hareket edip, son derece berbat bir senaryoyu uygulaması bizatihi kendi menfaatlerine aykırıdır. 
 
 
Çerkesler, dünyanın dört bir tarafına yayılmış, yüzlerce devletin vatandaşı ve mukimi olan, sayıca az oldukları yerlerde dahi etki gücü son derece yüksek olan bir halktır. 
 
 
“Çerkes Problemi”, bütün yönleriyle, Çerkes Halkı nezdinde genel kabul görmüş ve ajandaya dahil edilmiştir. Kaberdey’de Martin Koçesoko’nun tutuklanması, bu ajandayı daha değerli ve önemli hale getirecektir. 
 
 
Rusya Federasyonu’nun bu hareketi, Çerkesleri daha fazla konsolide etmesi dışında herhangi bir işe yaramayacaktır. Martin Koçesoko’nun, bir komplo ile tutuklanması haberi, dünyanın her bir köşesine yayılmış ve gündem teşkil etmiştir. 
 
 
Rusya aleyhtarlarının milyonlarca dolar harcayarak yapamayacağı bir propaganda kampanyasını, bizzat Rusya güvenlik güçlerinin lüzumsuz hareketleri, tek başına icra etmektedir. 
 
 
Ne ile mücadele etmeleri gerektiğini ve ne ile mücadele etmemeleri gerektiğini ayırt edemeyen Rusya Federasyonu yetkililerinin, Çerkes aktivistleri ile olan anlamsız mücadelesine bir an önce son vermesi zorunluluğu mevcuttur. 
 
 
Martin Koçesoko’nun, narkotik maddeler kullanmadığı gayet iyi bilinirken, Martin Koçesoko’ya karşı operasyon düzenleyenlerin, ayık bir kafa ile bunu yapmadıklarını tahmin etmekteyiz, ancak tahmin edemediğimiz husus ne tür maddeler kullanarak ayık olma halinden uzaklaştıklarıdır.
 
 
Martin Koçesoko’nun derhal serbest bırakılmaması durumunda sorun, Çerkes Kamuoyu ötesinde, uluslararası kamuoyu tarafından da benimsenecek, uluslararası insan hakları kurumları ve topluluklarının bir meşguliyeti durumuna gelecektir. 
 
 
Şu anda, Martin Koçesoko için, uluslararası insan hakları kurumları ve topluluklarına müracaatlar hazırlanmaya başlanmış durumdadır.
 
 
Ayrıca önemle belirtmek gereklidir ki, hürriyetinden edilen her insan, gündemin birinci sırasında olmalı ve gündem anlaşmalı operasyonlarca meşgul edilmemelidir. 
 
 
Martin Koçesoko, tutsaklıktan kurtulana dek, gündem kendisidir. 
 
 
“Çerkes Problemi”, Çerkesya temelinde, çözülünceye kadar var olmaya ve taraftar bulmaya devam edecektir, bunun önüne geçebilecek herhangi bir güç mevcut değildir.
 
 
Martin Koçesoko sürecini yakından takip ettiğimizi, ilgili her gelişmeyi ve enformasyonu paylaşacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.
 
 
9 Haziran 2019
 
Çerkesya Yurtseverleri / Cherkessia.net Yayın Kurulu.
 
 
***
 
Адыгэ (Черкес) лъэпкъым и къуэ пэж, напэ зиIэ, КъуэщIысокъуэ Мартин и закъуэкъым!
 
 
КъБР-м щыIэ "Хабзэ" жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ КъуэщIысокъуэ Мартин теухуауэ къекIуэкI хъыбар псори зэрыФщIэщи, лажьэ зимыIэ щIалэр
 
 
пцIыупс къэрал полицэм и напэншагъэкIэ яубыдауэ яIыгъщ.
 
 
Мыпхуэдэ пцIы, напэншагъэ, хэбзэншагъэ къыпкIэлъызэрахьэныр ахэмкIэ щэху егъэзынкъым я Iуэху тхьэбзэуэ къаублащ. Къарал законым и адыгэ хабзэм и бзыпхъэми тэту лъэпкъ Iуэху зезыхуэ щIалэхэр абыкIэ ягъэшынэну ямурадщ.
 
 
щIэпхъаджагъэ e бзэджагъэ щхьэкIэ яубыду аракъым, атIэ политика напэншагъэкIэ гъэру яыгъщ.Урысэй щэху лажьэхэм бзэгузехьэуэ яхуэлажьэуэ щытхэр мыпхудэ хьабыр-щыбыр Iуэхухэр е зыхэми зыкIэ къащхьэпэнукъым.
 
 
Дунейм и къэрал куэдым щызэбгырыдзауэ щытми адыгэ лъэпкъыр, я нэхъ мащэ дыдэ зыдэщыIэ щыпIэм и лъэпкъ Iуху хуэгъэзауэ лъэшдыдэу щыт лъэпкъщ
 
 
Адыгэ Iуэхур дэ псоми ди лъэпкъэгъухэм я Iуэхущ. Лажьэ зимыIэ КъуэщIысокъуэ Мартин теухуауэ Iуэхугъуэм адыгэ Iуэхур нэхъри нэхыбэуэ егъэ лъэпIэр.
 
 
икIэщIыпэкIэ къегъэутыпщын хуейщ.
 
 
Мы пцырэ напэншагъэкIэ гъэнща Iуэхур урысейм зыкIэ сэбэп хуэxъyнукъым. Адыгэ лъэпкъыр зыкъуэувэу нэхьри нэхь лъэщщ ищын ФэкIа. дунейм дэтхэнэ зы щIыпIэм мыхъумыщэ хъыбарыр псынщIэ дыдэу зиубгъуащ.
 
 
КъуэщIысокъуэ Мартин наркотик зыремыФэр зымыщэ щыIэкъым. Ауэ Мартин зыубыда езыхэр наркотик емыфауэ апхудэ напэншагъэ зырахьэну цIыхум и Фэщ хъуркъым.
 
 
Сыт хуэдэ наркотику пIэрэ ахэр зэФар ?  жиIэуэ цIыхум игу къокIыр.
 
 
КъуэщIысокъуэ Мартин икIэщIыпэкIэ къаутыпщыжьын хуейщ, ищхьэ хуит мыхъужауэ Адыгэу дунейм тетыр абы зейкI арэзы техъуэ хъункIэ Iэмал зимыIэщ.
 
 
Ар зэрыдмыдэнур дунейпсом щыдгъэуну Iуэхугъуэщ.
 
 
Гъэру яубыда цIыхур щхьэхуит хъужыху сыт щыгъуэи япэдыдэ хъыбару щытынущ.КъуэщIысокъуэ Мартин ищхьэ хуит хъужыху, хъыбар хъунур езыращ.
 
 
Адыгэм и лъэпкъ Iуэхур “Адыгэ хэкум” теухуауэ зэфIэхыным кIэ игъуэтыху лъэныкъуэ иIэнущ. Абы къыпэувыФын зы къарыу щыIэкъым.
 
 
КъуэщIысокъуэ Мартин и Iуэху екIуэкIыкIэм кIэщу дыкIэлъыкIуэнущ, Iуэхум теухуауэ сытымкIи щыгъуазэ Фытщынущ.
 
 
9 Мэкъуогъу 2019
 
Адыгэ хэкупсэхэр / Cherkessia.net  и зэзгъэзафэ куп
 

Bu haber toplam 7341 defa okundu.


Шагужьапхьу Хьале Акташ

Kendisi benim Kabardey Balkar Cumhuriyeti Devlet Üniversitesinden sınıf arkadaşımdır. Vatanını ve milletini seven onun için çalışan bir gençtir.

Rus hükümetinin onun hapsine yönelik asılsız suçlamalarını kınıyorum!!!!

10 Haziran 2019 Pazartesi Saat 22:22
semih akgün

Çok efendi, insan biri. Kısa süreli bir tanışmamız oldu. Her hal ve tavrı ile tertemiz. İyi bir yurtsever.

10 Haziran 2019 Pazartesi Saat 11:00
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net